Group Policy Object (GPO)

PlAwAnSaI

Administrator
Group Policy Object (GPO) คือ ชุดของอ็อปเจ็กต์ (Object) ต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่อกำหนดนโยบายเพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง


Code:
http://im-alpha.co.cc/?p=193

bigeyes.gif
 
Top