โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2011/ 2554

echelon

New member


โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2011/ 2554: 1 เม.ย. 54 - 31 มี.ค. 57
Panasonic Scholarship
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้


คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค
- มีสัญชาติไทย
- ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2553
- สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นวิทยาศาสตร์การแพทย์, เภสัชศาสาตร์, ทันตแพทยศาสตร์)
- ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้ และสามารถพูด อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้องสอบผ่านระดับ 3 ของ Japanese Language Proficiency Test ของระบบการสอบในปัจจุบัน หรือระดับ N4 ของระบบการสอบแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2553

ผู้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนพานาโซนิคได้
- ผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ระยะเวลาการสมัคร และการคัดเลือก
- เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร) : วันนี้จนถึง 7 เม.ย. 2553
- การคัดเลือกจากเอกสาร : เดือนเมษายน 2553
- ประกาศผลการคัดเลือกจากเอกสาร : ปลายเดือนเมษายน 2553
- สัมภาษณ์รอบแรก : ปลายเดือนเมษายน 2553
- ประกาศผลรอบแรก : ต้นเดือนพฤษภาคม 2553
- การเข้าค่ายเก็บคะแนน : กลางเดือนพฤษภาคม 2553
- ประกาศผลการเข้าค่าย : ปลายเดือนพฤษภาคม 2553
- ตรวจร่างกาย : เดือนมิถุนายน 2553
- สัมภาษณ์รอบสุดท้าย : เดือนมิถุนายน 2553
- ประกาศผลผู้ได้รับทุน : ปลายเดือนมิถุนายน 2553
- ปฐมนิเทศ: ปลายเดือนมิถุนายน 2553

หมายเหตุ : กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.panasonic.co.th/web/ccatId/maincat/299
bigeyes.gif


ขอขอบคุณ : สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
smile.gif


ปล. 1. ท่านต้อม (User ที่ชื่อ Rapbitz) กรุณาเข้ามาอ่านด้วย เห็นเคยบ่นๆ อยู่ว่าจะสมัครปีนี้ หุๆๆๆ
bigwink.gif

2. ขออนุญาตปักหมุดนะครับ
 
Top