การติดตั้ง ActiveX ใน Windows Vista และผู้มีปัญหาการติดตั้งใน XP

PlAwAnSaI

Administrator
Allow previously unused ActiveX controls to run without prompt >> ให้เลือก Enable, Allow


Code:
http://www.hitsplay.com/bbs/viewTopic.aspx?tID=72839

bigeyes.gif
 
Top