ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ไอพี) IP Telephony

PlAwAnSaI

Administrator
ปัจจุบันเมื่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานขององค์กรมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ทำ


Code:
http://tsumis.tsu.ac.th/tsukm/UploadFolder%5CIP%20Telephony.pdf

bigeyes.gif
 
Top