รวมประเภทของ Program ต่างๆ ว่าใช้งานอะไรบ้าง !!!

PlAwAnSaI

Administrator
 • เก็บข้อมูลปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย, เก็บและวิเคราห์ Log ต่างๆ , ใช้วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ทั้งของ Server
  www.thaiadmin.org/board/index.php?topic=95033
 • www.coimbatorewebhosting.com/blog/how-to-install-zabbix-on-centos
What is ZABBIX ?:The Enterprise-class Open Source Network Monitoring Solution:
 • 1998 - started as an internal project in a bank
 • April, 2001 - first release of Zabbix 1.0 alpha 1
 • 12 November, 2013 - Zabbix 2.2 LTS
 • 16 February, 2016 - Zabbix 3.0 LTS
 • 21 August, 2017 - Zabbix 3.4
 • 1 October, 2018 - Zabbix 4.0 LTS
Zabbix release a stable version every one and a half year that means that stable release means that this release will be supported for five years.Zabbix Components:
 • Zabbix agent
 • Zabbix server
 • Zabbix proxy
 • Jave Gateway
 • Zabbix frontend
 • Zabbix database
Operating Systems Support:
 • Linux
 • FreeBSD
 • NetBSD
 • IBM AIX
 • IBM Power8
 • OpenBSD
 • HP-UX
 • Mac OS X
 • Solaris
 • Windows (Only Agent)
Database Support:
 • MariaDB
 • MySQL
 • SQLite
 • PostgreSQL
 • Oracle DB
 • IBM DB2
 • Elasticsearch
www.zabbix.com/aboutCapabilities and system requirements:System Requirements:
 • 128MB physical memory
 • 256MB disk space
 • the more you store - the more space you need
 • Small - CentOS - Virtual Appliance - MySQL InnoDB > Monitored 100 hosts
 • Medium - CentOS - 2 CPU cores/Memory 2GB - MySQL InnoDB > 500 hosts
 • Large - RedHat Enterprise Linux - 4 CPU cores/8GB - RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL > >1,000 hosts
 • Very large - RedHat Enterprise Linux - 8 CPU cores/16GB - Fast RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL > >10,000 hosts
www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/installation/requirementsCapabilities:
 • Millions of metrics per second
 • Active/Passive approach
 • 100,000 of hosts
 • Customization
 • Network discovery
 • VPS, container, application, server, network infrastructure and etc. monitoring
 • ZBX/SNMP/JMX/IPMI
 • API
 • Personal dashboards
 • Encryption
 • Maps
 • Grouping and templating
 • Prediction
 • Severity levels
What To Start With ?:Important:
 • Look after NVPS as you grow
 • Set history and trends period large if it is really needed
 • Don't query too often
 • Look after disk space
 • Set up Zabbix internal alerts
 • Add pollers as you grow
 • Delete unnecessary data
 • Install components on separate machines if possible
Active Monitoring VS. Statistics:
 • Statistics for time to time reference or post-incident analysis
 • Active monitoring - notify about the incident
What If Don't Know The Solution:
 • www.zabbix.com/forum
 • zabbix.org/wiki/Main_Page
 • share.zabbix.com
 • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual
Installation:
 • [root@zabbix]# cat zabbix.repository
 • ก่อนการติดตั้้ง Zabbix จะต้อง Configure ค่า Zabbix RPM Repository ดังนี้:
  root@zabbix]# rpm -ivh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el7.noarch.rpm
 • oot@zabbix]# yum --enablerepo="base" -y install yum-utils
 • ot@zabbix]# yum-config-manager --enable rhel-7-server-optional-rpms
 • ติดตั้ง Zabbix Server กับ MySQL:
  t@zabbix]# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql mariadb-server
  Is this ok [y/d/N]: y
 • @zabbix]# systemctl enable mariadb
 • zabbix]# systemctl start mariadb
 • ทำการตั้งค่าเริ่มต้นของ MySQL:
  abbix]# mysql_secure_installation
  Set root password? [Y/n] Y
  Remove anonymous users? [Y/n] Y
  Disallow root login remotely? [Y/n] Y
  Remove test database and access to it? [Y/n] Y
  Reload privilege tables now? [Y/n] Y
 • สร้าง Zabbix MySQL Database:
  bbix]# mysql -uroot -p
  MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
  ariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'password';
  riaDB [(none)]> flush privileges;
  iaDB [(none)]> quit
 • bix]# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
 • ix]# yum install vim
  Is this ok [y/d/N]: y
 • x]# echo "syntax on" > ~/.vimrc
 • ]# vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
  :/DB
  Not to delete the default values and not to edit them just copy paste.
  # DBHost=localhost
  DBHost=localhost
  DBPassword=password
  Esc
  : x
 • # service zabbix-server start
  If restart machine Zabbix server won't come up.
 • systemctl enable zabbix-server
 • ทำการแก้ไข Configure เพื่อทำการ Update Timezone ของ Zabbix:
  vim /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
  มองหาข้อความและแก้ไขดังนี้:
  php_value date.timezone Asia/Bangkok
  : x
 • หลังจากทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการ Restart Service Apache:
  service httpd restart
 • หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Start Zabbix ตามคำสั่งนี้:
  service zabbix-server status
  Active: active (running)
  See child processes
 • service httpd status
 • service mariadb status
 • ip a
  2: enp0s3:
  inet 10.10.10.11/28
 • หลังจากทำการ Start Zabbix เรียบร้อยแล้วให้ทำการเข้าผ่านหน้า Web:
  http://10.10.10.11/zabbix
  Next step can scroll it's down everything is OK.
  Password: password
  Finish
 • Default Username:
  Username: Admin
  Password: zabbix
  Sign in
 • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/installation/install_from_packages
Zabbix agents: คือ Software เพิ่มเติมที่ติดตั้งหลังจากติดตั้ง Zabbix Server เพื่อใช้ในการ Monitor ตัว Zabbix Server แบ่งเป็นสองกรณี:
 1. Passive Check คือ Zabbix Agent จะส่งข้อมูลหาฝั่ง Server เมื่อมีการร้องขอ
 2. Active Check คือ Zabbix Agent จะส่งข้อมูลหาฝั่ง Server เป็นระยะๆ
 • yum install zabbix-agent
  Is this ok [y/d/N]: y
 • vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
  LogFileSize=100(MB)
  EnableRemoteCommans=1
  LogRemoteCommands=1
  #Hostname=Zabbix server
  RefreshActiveChecks=60(seconds)
  : x
 • systemctl enable zabbix-agent
 • systemctl start zabbix-agent
 • service zabbix-agent status
cool.gif
 

PlAwAnSaI

Administrator
Zabbix Installation Step:
www.zabbix.com/download

Zabbix Template:
github.com/jjmartres/Zabbix/tree/master/zbx-templates

Zabbix Web:
Configuration > Hosts > Create host:
Host name: localhost
Groups: Linux servers
Add > Items > Create item:
Name: agent.ping
Key: agent.ping
New application: availability
Add > Create item:
Name: agent.hostname
Type: Zabbix agent (active)
Key: agent.hostname
Type of information: Text
History storage period: 7d
New application: agent information
Add > Apply > No Info column = up and running
Search: localhost > Latest data > Graph:
View as: Valuesyum install zabbix_getzabbix_get -s 127.0.0.1 -k agent.pingvim /etc/zabbix/zabbix_server.confzabbix_server -R config_cache_reload > Apply changes at the very moment (Default 60 seconds)[/list]
Monitoring network equipment with SNMP:[*]yum insatll net-snmp
Is this ok [y/d/N]: y
[*]yum install net-snmp-utils.x86_64[*]snmpwalk -v2c -cmycommunity 10.10.10.1 sysDescr or
snmpwalk -v2c -cmycommunity 1.3.6.1.2.1.1.1

[*]Configuration > Hosts > Create host
Host name: gateway
Groups: Discovered hosts
Agent interfaces: Remove
SNMP interfaces: 10.10.10.1 IP 161 and Use bulk requests > Add
Items > Create item
Name: System Description
Type: SNMPv2 agent
Key: sysDescr.0
Host interface: 10.10.10.1 : 161
SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMP community: mycommunity
Update interval: 30s
History storage period: 3d > Add

[*]vim /etc/snmp/snmpd.conf
change community from public > mycommunity
systemctl start snmpd
systemctl status snmpd

[*]Administration > General > Drop down box: Other
Refresh unsupported items: 1m > Update[*]# zabbix_server -R config_cache_reload

[*]Configuration > Hosts > gateway Items
Status: Enabled

[*]Monitoring > Latest data
Hosts: gateway > Apply
Last value: RouterOS RB751U-2HnD

[*]Configuration > Hosts > localhost
SNMP interface > Add > Update

[*] localhost Items > Create item
Name: System Description
Type: SNMPv2 agent
Key: sysDescr.0
SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMP community: mycommunity
Type of information: Text
History storage period: 3d > Add

[*]# zabbix_server -R config_cache_reload

[*]Monitoring > Latest data
Hosts: localhost > Apply
Last value: Linux zabbix 3.10.0-862.14...

[*]www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/config/items/itemtypes/snmp
[/list]
Integrating own script into Zabbix and use it as an item:
 • # vim /ect/zabbix/zabbix_server.conf
  ExternalScripts=/usr/lib/zabbix/externalscripts
  :q
 • # cd /usr/lib/zabbix/externalscripts
 • ll
 • vim echo.sh
  #!/bin/bash
  ARG=$1

  if $ARG -eq 1
  then
  echo -e "one";
  elif $ARG -eq 2
  then
  echo -e "two";
  else
  echo -e "nodata";
  fi
 • ./echo.sh
  nodata
  ./echo.sh 1
  one
  ./echo.sh 2
  two
 • Configuration > Hosts > localhost Items > Create item
  Name: Echo 1, 2, nodata
  Type: External check
  Key: echo.sh["1"], ["2"], []
  Type of information: Text
  History storage period: 1d > Add
 • Monitoring > Latest data
  Echo 1: Last value: one
  Echo 2: two
  Echo nodata: nodata
 • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/config/items/itemtypes/external
Monitoring hosts without SNMP or Zabbix agents. Create ICMP echo tests:
 • Configuration > Hosts > localhost Items > Create item
  Name: Gateway HTTP reachability
  Type: Simple check
  Key: Select > net.tcp.service[service,,] > [http,10.10.10.1,80]
  History storage period: 1d
  Trend storage period: 1w > Add
 • Create item
  Name: ICMP ping
  Type: Simple check
  Key:

  Select >

  icmppingloss[,,,,]

  > [10.10.10.1,5,20(ms),40(byte),200]
  Type of information: Numeric (float)
  Units: %
  History storage period: 1d
  Trend storage period: 1w > Add
 • Monitoring > Latest data
  Gateway HTTP reachability Last value: 0 > can't reach with port 80
  ICMP ping Last value: 0 % > No loss
 • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/config/items/itemtypes/simple_checks
How preprocessing works and its capabilities. Configuring preprocessing:
 • localhost > System Description > Clone
  Name: Kernel version
  Key: kernel.version > Preprocessing > Add
  Name: Regular expression
  Parameters: (s[0-9].*x86_64s)
  output: kernel is 1 > Add
 • # zabbix_server -R config_cache_reload
 • Monitoring > Latest data
  Hosts: localhost > Apply
  Kernel version Last value: kernel is 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64
 • gateway Items > Create item
  Name: wlan1 incoming traffic
  Type: SNMPv2 agent
  Key: wlan1.traffic.in
  SNMP OID: interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.6
  SNMP community: mycommunity
  Units: bps
  History storage period: 3d
  Trend storage period: 1w > Preprocessing > Add
  Name: Customer multiplier, Parameters: 8 > Change byte to bit > Add
  Name: Change per second > Add
 • # zabbix_server -R config_cache_reload
 • Monitoring > Latest data
  Hosts: gateway > Apply
  wlan1 incoming traffic Last value: 1.18 Kbps
 • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/appendix/items/preprocessing?s[]=preprocessing
cool.gif
 

PlAwAnSaI

Administrator
Creating calculated items. Practical usage:
 • Configuration > Hosts > gateway > Create item
  Name: Last value as % of 5 min max
  Type: Calculated
  Key: last.calculated
  Formula: 100*last("wlan1.traffic.in")/max("wlan1.traffic.in","300")
  • 100% x last("wlan1.traffic.in") / max("wlan1.traffic.in","5 mins")
  Units: %
  History storage period: 1d
  Trend storage period: 3d > Add
 • # zabbix_server -R config_cache_reload
 • Last value as % of 5 min max > Check now
 • Monitoring > Latest data
  Hosts: gateway > Apply
  Last value as % of 5 min max Last value: 16 %
 • Tick: Last value as % of 5 min max & wlan1 incoming traffic > Display graph
 • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/config/items/itemtypes/calculated?s[]=calculated&s[]=items
Create and apply templates. Group hosts into host groups. Explain host groups and templates:
 • Configuration > Host groups > Create host group
  Group name: Google > Add
 • Configuration > Hosts > Create host
  Host name: 8.8.8.8
  Groups: Google > Add
  8.8.8.8 > Full clone
  Host name: 8.8.4.4 > Add
  8.8.8.8 > Full clone
  Host name: google.com > Add
 • Configuration > Templates > Create template
  Template name: Google ping
  Groups: Google > Add
 • Google ping Items > Create item
  Name: Ping
  Type: Simple check
  Key: Select > icmpping[,,,,] > [{HOST.HOST},5,20,40,200] > Add
 • Configuration > Hosts
  Group: Google > Tick all > Mass update > Templates > Link templates > Google ping > Update
 • Monitoring > Latest data
  Host groups: Google > Apply
  Last value: 1
 • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/config/templates
Explain macros in Zabbix. Practical usage. Configuring same macros on different levels. Macro priorities. Macro types:
 1. System macro / macro functions:
  {HOST.HOST} ; {HOST.NAME}
 2. User macros:
  {$TIMEOUT} ; {$LIMIT}
 3. Low-level discovery macro:
  {#RULE} ; {#NAME}
 • priority Host level
 • priority Template
 • priority Global
 • priority Global
  Configuration > Templates > Create template Name: Echo script > Items > Create item
  Name: Echo
  Type: External check
  Key: echo.sh["{$NUMBER}"]
  Type of information: Text > Add
 • Administration > General > Drop down list: Macros > Add
  Macro: {$NUMBER}
  Value: 1 > Update
 • Configuration > Hosts > Tick 3 google hosts > Mass update > Templates > Link templates: Echo script > Update
 • # zabbix_server -R config_cache_reload
 • Monitoring > Latest data > Host group: Google > Apply
  Echo Last value: one
 • priority Template
  Configuration > Templates > Echo script > Macros > Inherited and template macros
  Macro {$NUMBER} Effective value: 2 > Update
 • Monitoring > Latest data > Host group: Google > Apply
  Echo Last value: two
 • priority Host level
  Host Name: 8.8.8.8 > Macros > Inherited and template macros
  Macro {$NUMBER} Effective value: 5 > Update
 • Monitoring > Latest data > Host group: Google > Apply
  8.8.8.8 Echo Last value: nodata
 • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/config/macros
Explain usage of regular expressions. Difference between usage of simple and complex ones:
cool.gif
 
Top