การอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)

PlAwAnSaI

Administrator


[li][/list]
การอ่านและกระบวนการอ่าน

วิธีการอ่านมีมากมายหลายวิธี ถ้าต้องการอ่านเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะสำหรับคำถามบางข้อ ควรใช้วิธีการอ่านตามข้อใด
A. Scanning
B. Skimming
C. Surveying
D. Space reading
E. Intensive reading

วิธีการอ่านที่นิยมใช้กันมากมีอยู่ 4 วิธี คือ


[li]Skimming (การอ่านแบบข้ามคำ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อจับสาระหรือใจความสำคัญ[/li]
[li]Scanning (การอ่านแบบกวาดสายตา) เป็นการอ่านเพื่อหาข้อมูลหรือคำตอบเฉพาะ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ตัวเลข สถิติบางอย่าง เป็นต้น[/li]
[li]Surveying (การอ่านแบบสำรวจ) เป็นการอ่านเพื่อต้องการทราบเนื้อหาทั่วๆ ไป รวมทั้งแนวคิดหลักของผู้เขียน ลีลาการเขียน ตลอดจนวิธีการนำเสนอ[/li]
[li]Intensive reading (การอ่านแบบเข้ม) ให้ความสำคัญกับความเข้าใจในเรื่องที่อ่านมากกว่าความเร็ว จึงต้องอ่านอย่างละเอียดลออและพินิจพิเคราะห์[/li][/list]

ส่วน Space reading เป็นรูปแบบการอ่านเร็วชนิดหนึ่ง ไม่ใช่วิธีการอ่าน

[/li]
[li]SQ3R เป็นเทคนิคการอ่านหนังสือหรือตำราทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน เรียงตามลำดับ ขั้นตอนที่ 3 คือข้อใด
A. Read
B. Recite
C. Review
D. Survey
E. Question

SQ3R ประกอบด้วย Survey (ดู) Question (ถาม) Reading (อ่าน) Recite (ท่อง) และ Review (ทบทวน) ตามลำดับ

[/li]
[li]แนวทางในการหาความหมาย

คำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคต่อไปนี้เป็นคำชนิดใด
"Television is powerful means of communication.
A. Noun
B. Verb
C. Adjective
D. Adverb
E. Determiner

ในประโยคข้างต้น powerful ทำหน้าที่ขยายคำนามที่ตามหลัง บอกให้ทราบว่า โทรทัศน์เป็นวิธีการสื่อสารที่มีอานุภาพชนิดหนึ่ง

[/li]
[li]Discourse markers อาจทำหน้าที่เป็นตัวแนะความหมายหรืออาจจะเป็นประหนึ่งเครื่องกำหนดทิศทางของประโยค ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่คำเชื่อมที่แสดงเหตุและผล
A. thus
B. because
C. however
D. therefore
E. as a result

[/li]
[li]ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะและการสื่อความคิดโดยการเขียน

ถ้าผู้เขียนต้องการจะอธิบายวิธีใช้โทรศัพท์ ผู้เขียนจะต้องใช้วิธีการเขียนในข้อใด
A. Process
B. Analogy
C. Examples
D. Definition
E. Classification

Process (การอธิบายขั้นตอนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) Analogy (การเขียนเชิงอุปมา) Examples (การยกตัวอย่าง) Definition (การให้คำจำกัดความ) และ Classification (การจำแนกประเภทหรือจัดหมวดหมู่)

[/li]
[li]"My love is like a red rose." เป็นการใช้ภาษาเชิงภาพพจน์ในข้อใด
A. Irony
B. Simile
C. Symbol
D. Metaphor
E. Alliteration

[/li]
[li]การอ่านป้ายประกาศและเอกสาร

ANTIQUES
The purpose of the above sign is to ... .
A. warn
B. prohibit
C. suggest
D. make a request
E. give information

ร้านนี้ขายของเก่า = เป็นการให้ข้อมูล

[/li]
[li]TRESPASSERS WILL BE PRESECUTED
When you see the above sign, you ... .
A. should be careful
B. must not walk on the grass
C. have to watch your step
D. should not enter the place without permission
E. have to pay a fine if you do not obey

ผู้บุกรุกจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย = ผู้ที่เข้าไปในเขตหวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต

[/li]
[li]KEEP IN A COOL PLACE
The above sign may be seen ... .
A. in a plane
B. on a bus
C. in a theater
D. in a department store
E. on a container

ให้เก็บไว้ในที่เย็น = ข้อความที่เขียนไว้บนกล่องหีบห่อหรือขวด

[/li]
[li]If you are filling out a form, under Marital Status you write: ... .
A. single
B. initial
C. groom
D. bachelor
E. spouse

สถานภาพสมรส = ยังไม่ได้สมรส

[/li]
[li]The full word of Inc. is ... .
A. Income
B. Inca
C. Incorporated
D. In Company
E. International Company

[/li]
[li]การอ่านทิศทางและคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

Just after Falmer, turn right, onto the A 234, which is the road to Rottingdean.
The above satement comes from ... .
A. instruction for making an object
B. instructions for operating something
C. directions for using a public transport system
D. directions for following a road map
E. instructions for following a procedure

มีชื่อเมืองและชื่อถนนที่เชื่อมตัวเมืองซึ่งใช้เป็นตัวอักษร เช่น A หรือ M ตามด้วยตัวเลข = การบอกทิศทางตามแผนที่

[/li]
[li]1 lb. minced pork
1 teaspoon grated onion
1 cup fresh white breadcrumbs
The above comes from ... .
A. a program
B. a recipe
C. instructions on a food packet
D. instructions for making an object

[/li]
[li]Which of the following comes from instructions on a medicine bottle?
A. Do not insert money.
B. Heat a little oil and fry the garlic.
C. Repeat two or three times a day.
D. Valley fold edges to the center crease.
E. Replace the receiver and try again later.

ข้อความที่ปรากฏอยู่บนขวดยา = ใช้วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง

[/li]
[li]Which of the following comes from instructions for following a procedure?
A. Press the stop button.
B. To call the police, dial 999.
C. Go through the city gate and continue in the same direction.
D. Press the coin in the appropriate slot and speak.
E. If particulars are not exchanged then the accident must be reported to the police.

[/li]
[li]การอ่านเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการ

CMC 1802 or ENG 2028
Fundamantals in Physics
Semester hours : 3
The above come from a ... .
A. TV Guide
B. Theater Guide
C. Airline Timetable
D. University Prospectus = ระเบียบการของมหาวิทยาลัย
E. Mail-order Catalogue

[/li]
[li]A letter will bring a surprise. Romance is on the way. Accept responsibility.
The above comes from ... .
A. a horoscope = คำพยากรณ์โชคชะตา
B. a classified ad
C. an advertisement for a product
D. an advertisement for a holiday
E. an advertisement for an event

[/li]
[li]Staff are reminded to hand in their reports at the end of the week.
The above comes from a ... .
A. note
B. message
C. memorandum = บันทึกช่วยจำที่ใช้กันในสำนักงาน
D. timetable
E. program

[/li]
[li]Which of the following comes from a message?
A. If you think you know Spain, think again.
B. I'm looking forward to seeing you and the family.
C. Going to Samui tomorrow. Wish you were here!
D. Report head office immediately.
E. Jim called to ask if you want to go to the cinema.

[/li]
[li]Which of the following comes from a note?
A. Explain ASAP why no orders 3 months.
B. Arriving Saturday June 24, 12.05 Flight TG 915.
C. Please observe the no-smoking rule.
D. Phone Fred at home before 6 p.m.
E. There will be a club meeting at 5 p.m. on Friday.
Hope you can come.


[/li]
[li]การอ่านหนังสือพิมพ์

Aircraft takes off on its own


[li]Titusville (AP) -- A small plane apparently took off on its own, leaving its pilot standing in astonishment on the runway.[/li]
[li]The single-engine Cessna, last seen on Thursday heading toward the Atlantic Ocean, was found about eight hours after its surprise departure from the Titusville-Cocoa Airport.[/li]
[li]"It was located very close to the airport", said an air-traffic controller who declined to give his name. "It crashed."[/li]
[li]The controller said no one was in the plane when it was discovered in an unpopulated area.[/li]
[li]A Brevard County Sheriff's spokesman said: "All that I have right now is that the pilot apparently turned the prop and started the plane. And the plane took off and it gained altitude."[/li]
[li]Vivian Elders of the Federal Aviation Administration said neither the plane's lights nor its radio were on when it took off, making its flight difficult to trace.

[/li][/list][li]From what city did the news report come?
[/list]
A. Titusville
B. AP
C. Cessna
D. Vivian Elders
E. Brevard County

ตามโครงสร้างของข่าว จะระบุเมืองที่แถลงข่าวก่อนแล้วตามด้วยสำนักข่าว

[/li]
[li]What happened to the aircraft?
A. It was lost.
B. It took off on its own.
C. It exploded.
D. It had no pilot.
E. It was located close to the airport.

[/li]
[li]Where was the single-engine Cessna found?
A. nowhere
B. far away from the airport
C. in an unpopulated area ใน paragraph 4
D. in the Atlantic Ocean
E. at the airport

[/li]
[li]After its surprise departure, how long did it take before the plane could be found?
A. eight hours
B. a week
C. since Thursday
D. right after the departure
E. could not tell

[/li]
[li]According to Vivian Elders of the Federal Aviation Administration, why was it difficult to trace the flight of this aircraft?
A. Because there was no pilot.
B. Because they could neither see the plane's lights nor hear its radio.
C. Because it was all broken.
D. Because it was it the ocean.
E. Because it was in an unpopulated area.

[/li][/li]
[li]การอ่านเกี่ยวกับเรื่องบุคคล

Physics today is based on two great theories -- relativity and quantum. In a single year, Albert Einstein founded one of these theories, relativity, and made a profoundly important contribution to the other, quantum. Though Einstein is now widely recognized as a brilliant genius and a revolutionary scientific thinker, it was not always so. In fact at both the elementary and secondary schools he attended, his teachers thought him stupid. He did poorly in most of his subjects, especially languages, which he found difficult. He also disliked the strict discipline of school and hated to memorize material simply to repeat it later at the teacher's order. He was shy and somewhat hostile.


[li]What theory did Einstein found?
[/list]
A. relativity
B. quantum
C. elementary
D. secondary
E. physics

[/li]
[li]What does "revolutionary" in this paragraph mean?
A. genius
B. brilliant
C. important
D. completely new and different = ก้าวหน้า, ที่ล้ำยุค
E. secondary

[/li]
[li]What does "which" refer to?
A. subjects
B. languages
C. especially
D. found
E. difficult

คำ pronoun ใน relative clause มักจะอยู่ติดกับคำที่มันขยาย

[/li]
[li]What does "it" refer to?
A. material
B. teacher
C. order
D. school
E. discipline

[/li]
[li]What is not correct about Einstein, according to the passage?
A. He was not good at languages.
B. He did poorly in most subjects.
C. He did not like strict discipline of school. => He also disliked... คำว่า dislike = does not like
D. He was somewhat hostile.
E. He founded quantum theory.

...and made a profoundly important contribution to the other, quantum คือมีส่วนช่วยพัฒนาทฤษฎีควอนทัม ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้คิดขึ้น

[/li][/li]
[li]การอ่านประวัติบุคคลและสถานที่

Most people are familiar with Hawaii -- the beautiful fiftieth American state situated in the middle of the Pacific Ocean. They know it as the land of moonlit beaches, stately palms, and swaying huladancers. But they may not know too much about the people, their lifestyle, and living conditions generally. In the first place, Hawaii is not a single island but rather eight islands, with more than 80 percent of the population living on a single island, Oahu. This is the island on which Honolulu, the capital, is located.
The people come from a wide variety of ethnic and cultural backgrounds, but the high rate of intermarriage between individuals of different groups tends to merge or fuse different races. Thus many children born in Hawaii today have mixed ancestry - perhaps Japanese and Chinese, or Korean and Caucasian, or Hawaiian, Japanese, and Filipino, to name just a few possibilities. The native Hawaiians -- a Polynesian people - now number only about one percent of the population, and the two largest ethnic groups are the Caucasians (27 percent) and the Japanese (26 percent).


[li]What does "it" refer to?
A. Pacific Ocean
B. American
C. State
[/list]
D. Hawaii
E. land[/li][/li]
Confusing Words


[li][/list]
abandon (v) = ละทิ้ง ใช้ในความหมายของ การยอมแพ้ หมดหวัง ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของ จะหมายถึง การละทิ้ง ทอดทิ้ง หรือปล่อยปละละเลย เช่น
Ex. Jane abandoned his hope to study abroad.
เจน ละทิ้งความหวังที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ
Jack abandoned his car.
แจ็ค ทิ้งรถยนต์ของเขา
desert (v) = ละทิ้ง หนีจาก และไม่คิดจะหวนกลับไปอีก บางครั้งก็ใช้ในความหมายถึง การละทิ้งหน้าที่ทางทหาร เช่น
Ex. Most of the villagers deserted this village.
ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ละทิ้งหมู่บ้านแห่งนี้ไป
A soldier who deserts his post will be punished.
ทหารที่ละทิ้งหน้าที่จะถูกลงโทษ
leave (v) = ทิ้ง จาก ละ ออกเดินทาง คำนี้จะใช้ในความหมายกว้างๆ (v2 : left, v3 : left) เช่น
Ex. I left a note for him at his desk.
ฉันทิ้งข้อความไว้ให้เขาที่โต๊ะ
The plane leaves the airport at 8 o'clock.
เครื่องบินออกจากสนามบินเวลา 08.00 น.
A : We soldiers will never abandon hope and never desert our country.
B : Andy! It's time to leave the room.
A : All right teacher.

[/li]
[li]abbreviation (n.) = การย่อ, การทำให้สั้นลง, ตัวย่อ
Ex. 'ITV' is the abbreviation for 'Independent Television'.
ITV เป็นการย่อของคำว่า Independent Television
abridgement (n.) = การตัดทอน, การย่อ
Ex. Nor in what may be termed Plato's abridgement of the history of philosophy.
Nor in what อาจจะเป็นรูปแบบการย่อของเพลโตในประวัติศาสตร์ของปรัชญา
cut (v.) = ตัด, ฟัน, แทง
Ex. He cut his hair with a pair of scissors.
เขาตัดผมของเขาด้วยกรรไกรคู่

[/li]
[li]ability (n) = ความสามารถในการกระทำของคน
Ex. Humans have ability to learn.
มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้
capacity (n) = ความสามารถ กำลังการผลิตของเครื่องจักรโรงงาน ความจุของสิ่งของ
Ex. The capacity of this cement plant is 10,000 tons per day.
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งนี้มีกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อวัน

[/li]
[li]abolish (v) = ล้มเลิก ยกเลิก ยุติ นิยมใช้ในความหมายยกเลิกกฎหมายหรือระบบ รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บด้วย เช่น
Ex. Slavery was abolished in Thailand during King Rama V reign.
ระบบทาสในประเทศไทยถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 5
Bubonic plague was abolished in 1977.
กาฬโรคถูกขจัดให้หมดไปในปี พ.ศ. 2520
adjourn (v) = เลื่อนออกไป หยุด เลิก ไม่เชิงยกเลิกเสียทีเดียว แต่เลื่อนออกไปเพราะมีเหตุจำเป็น นิยมใช้กับการประชุม หรือการพิจารณาคดี เช่น
Ex. The president adjourns the annual meeting.
ท่านประธานได้เลื่อนการประชุมประจำปีออกไป
cancel (v) = ยกเลิก ล้มเลิก มักใช้กับการล้มเลิกแผนการ การเดินทาง ฯลฯ ที่ได้มีการตระเตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น
Ex. We cancelled our trip to Europe.
เรายกเลิกการเดินทางไปยุโรป
We have to cancel all the hotel bookings.
เราต้องยกเลิกการจองโรงแรมทั้งหมด

[/li]
[li]abroad (adv.) = ต่างประเทศ, ไกลบ้าน, แพร่ไปทั่ว
Ex. We always go abroad in the summer.
เราไปต่างประเทศเป็นประจำในช่วงฤดูร้อน
overseas (adv.) = ข้ามทะเล, ต่างแดน, ต่างประเทศ
Ex. We need to open up overseas markets.
เราต้องการเปิดตลาดต่างแดนขึ้น

[/li]
[li]absence (n.) = การไม่อยู่หรือไม่ปรากฎให้เห็น
Ex. In the absence of more suitable candidates, we decided to offer the job to Mr Conway.
เพราะการไม่ปรากฎว่ามีผู้สมัครที่เหมาะสมกว่า เราจึงเสนองานนี้ให้กับคุณคอนเวย์
lack (n.) = ความขาดแคลน, ความบกพร่อง, สิ่งที่ต้องการ
Ex. Her only problem is lack of confidence.
ปัญหาเดียวของเธอก็คือการขาดความมั่นใจ

[/li]
[li]absolute (adj.) = สมบูรณ์พร้อม, แน่แท้, เด็ดขาด, ไร้ขีดจำกัด, ล้วนๆ
Ex. Do you think there's such a thing as absolute beauty?
คุณคิดว่านี่มันคือสิ่งที่งดงามอย่างสมบูรณ์พร้อมหรือเปล่า
complete (adj.) = สมบูรณ์พร้อม, ครบถ้วน, เสร็จสิ้น, สำเร็จ
Ex. The man's a complete fool!
ผู้ชายที่โง่อย่างสมบูรณ์พร้อม
pure (adj.) = บริสุทธิ์, แท้, ล้วนๆ, ไม่เจือปนสิ่งใด
Ex. This last month has been pure hell.
เดือนสุดท้ายนี้มันเป็นนรกแท้ๆ

[/li]
[li]accept (v) = ยอมรับ, ยอมตกลง, การยอมรับคำเชิญ, รับข้อเสนอต่างๆ เช่น
Ex. The master accepted our offers.
นายรับข้อเสนอของเราไว้แล้ว
agree (v) = ตกลงด้วย, เห็นด้วย, ยินยอม, การยอมทำตามในสิ่งที่ถูกขอร้อง (v2 : agreed, v3 : agreed) เช่น
Ex. I agree to his plan.
ฉันเห็นด้วยกับแผนการณ์ของเขา
I agree with him but I cannot agree to his plan.
ฉันเห็นด้วยกับเขา แต่ไม่เห็นด้วยกับแผนการณ์ของเขา
agree with ใช้กับ คน, agree to ใช้กับ สิ่งของ
receive (v) = รับ ได้รับ การรับสิ่งของที่มีผู้ส่งให้ เช่น
Ex. My friend received a letter from his father this morning.
เพื่อนของผมได้รับจดหมายจากพ่อของเขาเมื่อเช้านี้
A : Did you guys receive an invitation card from Laura?
B : Yes, I do. Do you accept her invitation to go to her birthday party on Saturday?
A : I'm not sure. What about you, C?
C : Yes, I will. Why not she's nice.
B : Urgh! I don't agree with you.

[/li]
[li]accidental (adj.) = โดยบังเอิญ, โดยไม่ตั้งใจ, ไม่คาดคิด, ไม่สำคัญ
Ex. Reports suggest that 11 soldiers were killed by accidental fire from their own side.
รายงานคาดการณ์ว่ามีทหาร 11 นาย ถูกฆ่าตายจากการยิงกันเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
unexpected (adj.) = ไม่คาดคิดมาก่อน, ไม่นึกมาก่อน
Ex. Well, fancy seeing you here! This really is an unexpected pleasure!
โอ้ แปลกใจที่เจอคุณที่นี่ นี่มันเป็นความดีใจอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนจริงๆ

[/li]
[li]accompany (v.) = เพิ่มหรือเสริม, ไปเป็นเพื่อน, เกิดขึ้นร่วมกับ
Ex. The salmon was accompanied by a fresh green salad.
ปลาแซลมอนถูกเสิร์ฟมาร่วมกับผักสลัดเขียวสด
attend (v.) = ไปร่วม, เข้าร่วม, ดูแล
Ex. Over two hundred people attended the funeral.
ผู้คนมากกว่าสองร้อยคนเข้าร่วมในพิธีศพ
join (v.) = รวมเข้าด้วยกัน, ร่วมความสัมพันธ์, ติดกัน, เข้าร่วม, ร่วมเป็นสมาชิก
Ex. It's a great club. Why don't you join?
มันเป็นคลับที่ยอดมากๆ ทำไมคุณไม่มาร่วมกับเราหล่ะ

[/li]
[li]accurate (adj.) = ถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง
Ex. Her novel is an accurate reflection of life in post-war Spain.
นวนิยายของเธอสะท้อนชีวิตหลังสงครามสเปนได้อย่างถูกต้อง
exact (adj.) = ถูกต้อง, แม่นยำ, แน่นอน
Ex. The exact time of the accident was 2.43 pm.
เวลาที่ถูกต้องของอุบัติเหตุคือ 14.43 นาฬิกา
true (adj.) = ซื่อสัตย์, ตรง, จริง, แท้จริง
Ex. Her story is only party true.
เรื่องของเธอมันถูกต้องแค่บางส่วนเท่านั้น

[/li]
[li]accuse (v) = กล่าวโทษ กล่าวหาหรือใส่ความว่าใครบางคนได้กระทำความผิด เช่น
Ex. He was accused of murdering the shopkeeper.
เขาถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมผู้ดูแลร้าน
blame (v) = กล่าวโทษ กล่าวหาว่าใครบางคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิด เช่น
Ex. They blame us for the accident.
พวกเขากล่าวโทษเราเรื่องอุบัติเหตุ
criticize (v) = วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งของ เช่น
Ex. The press criticized his bad behaviour.
บรรดานักหนังสือพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมที่ไม่ดีของเขา

[/li]
[li]ache (n) = ความเจ็บปวด มักจะใช้ประกอบหลังอวัยวะที่เกิดอาการเจ็บปวด
Ex. I have a toothache (headache, stomachache) since yesterday.
ฉันปวดฟัน (ปวดหัว, ปวดท้อง) มาตั้งแต่เมื่อวาน
agony (n) = ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง ความทุกข์ทรมาน ใช้ได้ทั้งทางกาย และใจ
Ex. The wounded bandit is in agony.
โจรที่บาดเจ็บกำลังทุกข์ทรมาน
That girl suffered agony of watching his brother drowned.
เด็กหญิงคนนั้นได้รับความทุกข์ทรมานจากการเห็นน้องชายของเขาจมน้ำตาย
pain (n) = ความเจ็บปวดที่เกิดจากความป่วยไข้ หรืออาการบาดเจ็บ
Ex. His broken arm causes him a lot of pain.
แขนที่หักของเขาทำให้เขาเจ็บปวดมาก
The little boy cried with pain.
เด็กชายตัวน้อยร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด

[/li]
[li]achieve (v.) = ทำสำเร็จ, บรรลุเป้าหมาย
Ex. The government's training policy, he claimed, was achieve its objectives.
นโยบายฝึกอบรมของรัฐบาล เขาอ้างว่า มันทำสำเร็จตามจุดประสงค์ของมันแล้ว
complete (v.) = สมบูรณ์, ครบถ้วน, เสร็จสิ้น, สำเร็จ
Ex. She will complete her studies in France.
เธอจะสำเร็จการศึกษาของเธอที่ประเทศฝรั่งเศส

[/li]
[li]acknowledge (v.) = ยอมรับความจริง, แจ้งว่าได้รับ, แสดงความขอบคุณ
Ex. She acknowledged that she had been at fault.
เธอยอมรับความจริงว่าเธอได้ทำผิดไป
admit (v.) = ยอมรับ, ยินยอม, ยอมให้เข้าร่วม
Ex. She admitted making a mistake.
เธอยอมรับว่าได้ทำพลาดไป
allow (v.) = อนุญาต, ปล่อยให้, ยอมให้, จัดให้, ยอมรับ
Ex. She allowed that she might have been too suspicious.
เธอยอมรับว่าเธออาจจะขี้สงสัยมากไปหน่อย

[/li]
[li]acquaintance (n) = คนรู้จัก เป็นการรู้จักเพียงผิวเผินเท่านั้น เช่น
Ex. I have many acquaintance in this company.
ฉันมีคนรู้จักอยู่หลายคนในบริษัทนี้
ally (n) = พันธมิตร หรือบุคคลที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเรา เช่น
Ex. He's a close ally of a political leader.
เขาเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง
colleague (n) = เพื่อนร่วมงาน เช่น
Ex. I have lunch with my colleagues at the cafeteria.
ฉันรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมงานที่ห้องอาหาร
companion (n) = เพื่อนเดินทาง เพื่อนคุย เป็นเพื่อนที่ไม่ได้สนิทสนมกันมากนัก เช่น
Ex. He became my best companion on the journey to Italy.
เขากลายเป็นเพื่อนเดินทางที่ดีที่สุดในการเดินทางไปประเทศอิตาลี
friend (n) = เพื่อน มิตร สหาย คนที่เราสนิทสนมและรู้จักดี เช่น
Ex. I am planning to go to Phuket with my best friend.
ฉันวางแผนจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตกับเพื่อนสนิทของฉัน

[/li]
[li]action (n.) = การกระทำ, การแสดง, การเคลื่อนไหว, การต่อสู้, กิจกรรม
Ex. I like films with a lot of action.
ฉันชอบภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว
movement (n.) = การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว
Ex. For a long time after the accident, he had no movement in his legs.
เป็นเวลานานหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ ขาของเขาก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอีกเลย

[/li]
[li]actor (n.) = นักแสดงชาย, ผู้ร่วมกระทำ, ผู้ทำการแทน
Ex. "Who's your favourite actor?" "Robert de Niro."
"ใครเป็นนักแสดงคนโปรดของคุณ" "โรเบิร์ต เดอ เนโร"
performer (n.) = ผู้ทำ, ผู้ปฏิบัติ, ผู้เล่น, ผู้แสดง
Ex. He's a brilliant performer.
เขาเป็นนักแสดงที่เปล่งประกายมากๆ

[/li]
[li]actual (adj.) = เป็นจริง, ปัจจุบัน
Ex. We had estimated about 300 visitors, but the actual number was much higher.
เราประเมินไว้ว่ามีผู้ชมประมาณ 300 คน แต่จำนวนที่แท้จริงมากกว่านั้น
real (adj.) = จริง, มีอยู่จริง, แท้จริง, เป็นของแท้
Ex. Is that a toy gun or the real thing?
นั่นมันปืนของเล่นหรือของจริง
truth (n.) = ความจริง, ความซื่อสัตย์, ความแน่นอน
Ex. There is no truth in the reports of his resignation.
มันไม่มีความจริงในรายงานการลาออกของเขา

[/li]
[li]adapt (v) = ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เช่น
Ex. These animals could adapt themselves quickly to their new environment.
สัตว์เหล่านี้สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
adjust (v) = ปรับให้ดี จัด ทำให้เหมาะสม ถูกต้อง เช่น
Ex. She adjusted her hair before going to the party.
เธอจัดผมของเธอก่อนออกไปร่วมงานเลี้ยง
Could you adjust the radio for me please?
คุณช่วยปรับวิทยุให้ฉันหน่อยได้ไหม?
A : B, what have you done to your hair?
B : I adjust it a bit.
A : To adapt yourself with your new friend I guess.
B : How do you know?
A : It's obvious, isn't it?

[/li]
[li]adequate (adj) = เพียงพอในด้านปริมาณหรือคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานกำหนด
Ex. We have got adequate earnings for living.
เรามีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต
enough (adj) = พอ เพียงพอต่อความต้องการ แสดงให้เห็นว่าผู้พูดรู้สึกว่าพอแล้ว
Ex. We have enough money to buy a bike.
เรามีเงินเพียงพอสำหรับซื้อจักรยาน 1 คัน
sufficient (adj) = พอ เพียงพอในด้านปริมาณของสิ่งของ
Ex. Is 50 baht sufficient for a trip to town?
เงิน 50 บาทนี้ เพียงพอสำหรับการเดินทางไปในเมืองหรือเปล่า?

[/li]
[li]admiration (n.) = ความชื่นชม, ความเคารพเลื่อมใส, อาการตื่นตะลึง
Ex. She gazed in admiration at his muscular shoulders.
เธอจ้องดูด้วยความชื่นชมในกล้ามหัวไหล่ของเขา
respect (n.) = ความนับถือ, ความชื่นชม, ความนิยม, การสรรเสริญ, ความเคารพ
Ex. New teachers have to gain the respect of their students.
ครูคนใหม่ได้รับความชื่นชมจากนักเรียนของเขา

[/li]
[li]admire (v) = ยกย่อง ชื่มชม โดยจะแสดงออกมาหรือไม่ก็ได้ เช่น
Ex. We admired good people.
เรายกย่องคนดี
Our neighbors admire our garden.
เพื่อนบ้านชื่มชมสวนของเรา
flatter (v) = ยกยอ ประจบประแจง เช่น
Ex. Nick always flatters his boss.
นิค มักจะประจบประแจงเจ้านายของเขาเสมอ
praise (v) = ยกย่อง สรรเสริญ มักจะเป็นการสรรเสริญด้วยคำพูด เช่น
Ex. People praise Jimmy for his outstanding courage.
ผู้คนยกย่อง จิมมี่ เพราะความกล้าหาญที่โดดเด่นของเขา
A : Wow what a great show. I admire his performance so much.
B : Yes, I think everybody in the hall praise him for his music talent.
C : Don't you think you flatter him too much?
A & B : C ![/li]


Cr: MyFirstBrain


1. The review of this movie was favorable. Many people attended and enjoyed the movie. Some people even saw the movie five times.
A. clear
B. uncertain
C. interesting
D. negative
E. positive

2. The floors of the restaurant were extremely scuzzy. They were covered with spilled grease, crumbs of food, and cigarette butts.
A. luxurious
B. beautiful
C. slippery
D. dirty
E. pleasant

3. My friend was found running down the street after curfew, and her parents were panalized. Now she would have to pay for the ticket with her own money.
A. fined
B. arrested
C. attacked
D. alerted
E. investigated

4. Although Susan was willing to play in the snow, her friends were reluctant because they were so cold.
A. ready
B. unwilling
C. excited
D. surprised
E. depressed

5. The teacher had expected his students to be indifferent to such grown-up topics as taxes and social security; however, he was pleasantly surprised to discover that they were really interested in those issues and wanted to learn more about them.
A. similar
B. unusual
C. familiar
D. not caring
E. not understandingCode:
http://well.blogs.nytimes.com/2011/08/29/tallying-the-benefits-of-chocolate


1. indulge = to let yourself do or have something that you enjoy, especially something that is considered bad for you.
2. involved = to ask or allow someone to take part in something.
3. subjects = a person or animal that is used in a test or experiment.
4. caveats = a warning that something may not be completely true or effective.
5. boost = something that gives someone more confidence, or that helps something increase, improve, or become successful.
อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งขณะอ่านภาษาอังกฤษ คือ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ที่พบเจออย่างเพียงพอ จึงทำให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบาก หรือจำเป็นต้องข้ามศัพท์ที่สำคัญๆ ไป การอ่านจึงไม่ประสบผลสำเร็จในที่สุด ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ดีพอนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้อ่านภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจ ตลอดจนเรียนรู้ และเพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการอ่าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทักษะด้านต่างๆ ของภาษาอังกฤษต่อไป
แม้การใช้พจนานุกรมอาจช่วยให้ทราบความหมายของศัพท์ต่างๆ แต่การเปิดพจนานุกรมในขณะที่อ่านภาษาอังกฤษทำให้เสียเวลามาก และการอ่านหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง ฉะนั้น กลวิธีแรกที่มีประโยชน์มากที่ควรใช้เพื่อหาความหมายของศัพท์ที่พบในการอ่าน ได้แก่ การใช้บริบทเพื่อเดาคำศัพท์ อย่างไรก็ตาม อาจพบว่าความหมายที่ได้จากการเดาคำศัพท์โดยอาศัยบริบทนี้อาจไม่ชัดเจนนัก แต่สามารถช่วยให้อ่านข้อความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และความหมายที่ได้บางครั้งอาจจะเข้ากับบริบทมากกว่าการเปิดพจนานุกรมเสียอีก
ในที่นี้ บริบท (context) หมายถึง ข้อความที่อยู่ใกล้ๆ กับข้อความที่กำลังอ่านอยู่ จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่แล้วในบริบทจะพบข้อความเชิงแนะ (contextual clues) ได้แก่ คำหรือข้อความที่อยู่แวดล้อม ซึ่งช่วยในการหาความหมายของศัพท์ที่พบในการอ่าน ข้อความเชิงแนะดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะได้หลายประเภท ข้อความเชิงแนะที่จะมีประโยชน์ในการอ่านและพัฒนาคำศัพท์ มีดังนี้


[li]การให้คำนิยาม (Definition)
สามารถสังเกตข้อความเชิงแนะที่แสดงความหมายหรือนิยามคำศัพท์ได้ โดยการดูที่คำเชื่อมที่ปรากฏอยู่ในข้อความต่างๆ ไม่ว่าจะข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความนั้นๆ คำเชื่อมเหล่านี้ได้แก่
to beto meanto define
to refer toto be calledto be defined as
to consist ofto be seen asto be described as
to be thought ofto be regarded aswhich means
ตัวอย่าง
1. Geometry is the branch of mathematics that deals with lines, angles, and surfaces.
ข้อความที่ตามหลัง is คือความหมายของ geometry ซึ่งบริบทช่วยอธิบายว่าคำนี้หมายถึง เรขาคณิต
2. An archaeologist is defined as someone who studies people and what they did in the past from the things they left behind.
ข้อความที่ตามหลัง is defined as (นิยามว่า) คือ บริบทอธิบายว่าเขาศึกษาหาหลักฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตหรือค้นคว้าหาสิ่งของหรือวัตถุโบราณ ดังนั้น archaeologist จึงหมายถึง นักโบราณคดี
3. A falling star that reaches the earth without burning up is called a meteorite.
ในประโยคข้างต้น มีการใช้ is called เป็นข้อความเชิงแนะ เพื่อให้ความหมายของ meteorite และข้อความที่อยู่ตอนต้นอธิบายว่าเป็นดาวในอวกาศที่ตกลงมายังพื้นโลก ทำให้ทราบว่าคำนี้หมายความถึงอุกกาบาต[/li]
[li]การกล่าวซ้ำ (Restatement)
บางครั้งผู้เขียนอาจใช้ศัพท์ที่ยาก รวมถึงศัพท์เฉพาะ (technical terms) ที่ผู้อ่านทั่วไปซึ่งไม่มีความคุ้นเคยหรือเชี่ยวชาญในสาขานั้นอาจจะอ่านไม่เข้าใจ ผู้เขียนจึงใช้การกล่าวซ้ำโดยอาจใช้คำอื่นที่ง่ายขึ้น หรือสอดแทรกการอธิบายตลอดจนขยายความ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจคำศัพท์นั้นจากบริบท สามารถสังเกตได้จากคำเชื่อมหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ปรากฏ ดังนี้
คำเชื่อม: or, that is (i.e.), that is to say, in other words, to put it another way
เครื่องหมายวรรคตอน: comma , , commas , ..., , dash - , dashes - ... - , parentheses ( )
ตัวอย่าง
1. Children often try to emulate or copy the behavior that they see on television.
ผู้เขียนใช้กริยาคำว่า copy ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า emulate ซึ่งเป็นคำที่ไม่คุ้นเคย เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยใช้คำว่า or เพื่อเชื่อมคำทั้งสอง
2. Walt Disney is generally considered to be the father of animation - the making of cartoons that appear to move.
แม้ว่าประโยคข้างต้นจะไม่มีคำเชื่อมช่วยในการเดา แต่ผู้เขียนได้ใช้เครื่องหมาย - แล้วตามหลังด้วยความหมายของคำว่า animation ซึ่งหมายถึง การสร้างให้ภาพหรือการ์ตูนเคลื่อนไหวได้
3. Bigamy, i.e. marriage to two spouses at the same time, is not legal in the United States.
ประโยคนี้มีการใช้ตัวย่อ i.e. ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า id est หมายถึง that is (กล่าวคือ) เพื่ออธิบายความหมายของคำว่า bigamy ที่อยู่ข้างหน้าว่าหมายถึง การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน[/li]
[li]การยกตัวอย่าง (Example)
ผู้เขียนอาจใช้การยกตัวอย่างประกอบการอธิบายคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหรือเห็นภาพมากยิ่งขึ้น โดยจำเป็นต้องใช้หลักเหตุผลประกอบเพื่อเดาความหมาย และสามารถสังเกตได้จากการใช้คำเชื่อมหรือเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้
คำเชื่อม: for example (e.g.), for instance, such as, such ... as, like
เครื่องหมายวรรคตอน: colon :, comma , , dash -
ตัวอย่าง
1. Precipitation (e.g. rain and snow) falls from the sky.
ในประโยคข้างต้น ระบุตัวอย่างของ precipitation โดยสังเกตจากตัวย่อ e.g. ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า exempli gratia หมายถึง for example (ยกตัวอย่างเช่น) ทำให้ทราบว่าความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนี้ คือ น้ำที่ตกลงมาจากชั้นบรรยากาศสู่ผิวโลก เช่น ฝน หิมะ หรืออาจเป็นลูกเห็บดังตัวอย่างที่ให้มาในประโยค
2. Henry loves to buy exotic foods: vegetables and herbs from China, spices from India, olives from Greece, and cheeses from France.
ตัวอย่างของอาหารที่มีลักษณะ exotic ที่ยกมาในประโยค ที่มีเครื่องหมาย colon (
smile.gif
นำหน้า ช่วยให้ผู้อ่านพอจะทราบความหมายได้ว่า อาหารเหล่านี้มาจากต่างประเทศหรือต่างถิ่น
3. My son is absolutely tenacious. For example, when he sets a goal for himself, he doesn't let anything stop him from achieving it.
ประโยคนี้อธิบายลักษณะของบุคคลด้วยคำว่า tenacious โดยใช้ for example เป็นข้อความเชิงแนะ ผู้อ่านอาจตีความจากตัวอย่างที่ให้ในประโยคว่า หมายถึง ลักษณะของคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อ[/li]
[li]การเปรียบเหมือนและเปรียบต่าง (Comparison and Contrast)
หากผู้เขียนต้องการแสดงการเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันของสองสิ่ง หรือเน้นย้ำการดำเนินไปในทิศทางเดียวกันของสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ ผู้เขียนอาจใช้คำเชื่อมดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยในการเดาความหมายของคำศัพท์ที่ถูกนำมาเปรียบเทียบดังกล่าว
as/as ... aslike/alikesimilar to
alsosimilarlylikewise
correspondinglyin the same wayin like manner
ตัวอย่าง
1. The first letter she wrote me was less than a page long, and her second letter was similarly brief.
ประโยคข้างต้นมีการใช้คำว่า similarly เพื่อบ่งบอกว่าข้อความในประโยคหน้าและหลังมีความหมายใกล้เคียงกัน จึงเดาได้ว่า brief หมายถึง สั้นๆ เหมือนกับ less than a page long
2. The police were confused by the girl's disappearance. Her parents were also baffled.
ผู้เขียนใช้คำว่า also ในประโยคหลัง จึงทำให้ผู้อ่านทราบได้ว่า baffled มีความหมายใกล้เคียงกับ confused คือ รู้สึกสับสน งงงวย
3. If you invert the letter "W" you will get the letter "M". In the same way, you get the letter "u" by turning the letter "n" upside down.
ในประโยคหลังมีการใช้ In the same way ขึ้นต้น เพื่อช่วยใหผู้อ่านทราบว่าข้อความที่ตามมามีความหมายในทิศทางเดียวกันกับข้อความที่นำมาก่อน จึงคาดเดาได้ว่า invert หมายถึง กลับหัว หรือ turn upside down ในประโยคหลัง
นอกจากผู้เขียนจะแสดงการเปรียบเทียบไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้อธิบายมาแล้วข้างต้น บางครั้งอาจมีการเปรียบเทียบไปในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งแสดงความขัดแย้งหรือความตรงกันข้ามกันของสองสิ่ง โดยสังเกตได้จากคำเชื่อมเหล่านี้
but/yethowever/nevertheless
while/whereasinstead of
on the other handon the contrary
in contrastconversely
despite/in spite ofthough/although/even though
ตัวอย่าง
1. Unlike his gregarious brother, Paul is a shy, unsociable person who does not like to go to parties.
การใช้คำว่า unlike ทำให้ผู้อ่านคาดเดาได้ว่าข้อความในประโยคแรกมีความหมายตรงกันข้ามกับข้อความที่ตามหลังมา ได้แก่ shy และ unsociable จึงทราบว่า gregarious น่าจะใช้อธิบายบุคคลที่มีลักษณะนิสัยชอบเข้าสังคม
2. The researchers expected to find large differences between the two groups, yet they found only slight differences.
ผู้อ่านสามารถสังเกตการใช้คำว่า yet ที่บ่งบอกความขัดแย้งของประโยคทั้งสอง และตีความได้ว่า คำว่า slight มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า large จึงอาจหมายถึง เล็กน้อย
3. We thought that the mother would be very distraught at hearing of her son's accident; however, she took the news quite calmly.
ประโยคข้างต้นมีการใช้คำว่า however เพื่อแสดงความขัดแย้งของข้อความ เมื่อพิจารณาข้อความที่ตามมา คือ she took the news quite calmly ผู้อ่านจึงพอทราบได้ว่า คำว่า distraught จึงน่าจะหมายถึงว้าวุ่นใจหรือกระวนกระวายใจ[/li]
[li]การแสดงเหตุและผล (Cause and Effect)
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลนับเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ผู้เขียนมักแสดงไว้ และอาจนำมาใช้ ประกอบการเดาความหมายของศัพท์ที่ไม่เคยพบมาก่อนได้ เมื่อพิจารณาการแสดงสาเหตุจากการสังเกตคำเชื่อมดังต่อไปนี้ จะสามารถเข้าใจสิ่งที่ระบุไว้ในการแสดงผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น
becausesinceas
fornow thatbecause of
owing todue toon account of
ตัวอย่าง
1. He decided to put off his wedding day because the tailor hadn't finished his suit.
ประโยคข้างต้นมีการแสดงสาเหตุในประโยคย่อยข้างหลังที่กล่าวว่า ช่างตัดเสื้อยังตัดชุดสูทไม่เสร็จ จึงสามารถคาดเดาได้ว่า เมื่อเกิดเหตุนี้ขึ้น เขาจึงตัดสินใจที่จะเลื่อนงานแต่งงานออกไป ซึ่งตรงกับความหมายของสำนวน put off
2. Some people are gullible - easily cheated or tricked - as they believe everything that others say.
ผู้อ่านอาจสังเกตได้ว่าในประโยคข้างต้นมีการใช้คำว่า as เพื่อแสดงสาเหตุว่า พวกเขาเชื่อทุกสิ่งที่ผู้อื่นพูด ดังนั้นจึงคาดเดาได้ว่า gullible หมายถึง ถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย นอกจากนั้น ในประโยคนี้ยังสามารถอาศัยเครื่องหมาย dash ในการเดาได้อีกด้วย กล่าวคือ ข้อความที่ตามหลัง (easily cheated or tricked) คือ ความหมายของคำที่อยู่ด้านหน้า ดังที่ได้อธิบายมาแล้วก่อนหน้านี้
3. Due to the three-week respite in France, my colleague will not allow herself another break until Christmas.
คำว่า due to แสดงสาเหตุ ข้อความในประโยคกล่าวว่า เพื่อนร่วมงานจะไม่ยอมลาหยุดอีกจนกระทั่งเทศกาลคริสต์มาส ผู้อ่านจึงตีความได้ว่า respite หมายถึง ช่วงหยุดพักหรือวันหยุดพักผ่อน[/li][/list]Cr: STOU
bigeyes.gif


 

PlAwAnSaI

Administrator
นอกเหนือจากการแสดงสาเหตุโดยอาศัยคำเชื่อมที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้เขียนมักใช้การแสดงผลลัพธ์ ซึ่งตรงกันข้ามกับกลวิธีข้างต้น เพื่อช่วยแสดงผลลัพธ์ในงานเขียนของตน คำเชื่อมเหล่านี้ได้แก่
sothereforethushence
accordinglyconsequentlyas a resultwith the result that
the final result is thatso thatin order that
ตัวอย่าง
1. Eating in restaurants became so expensive that we had to curtail dining out from once a week to once a month.
ประโยคข้างต้นมีการใช้ so...that เพื่อกล่าวว่าการทานอาหารที่ร้านอาหารมีราคาสูงมากจนเราจำต้อง curtail การทานอาหารนอกบ้าน ผู้อ่านจึงพอคาดเดาจากบริบทได้ว่าคำนี้มีความหมายว่า ลดลงหรือตัดค่าใช้จ่าย
2. She left her umbrella at her friend's house, so she got drenched during the rainstorm on her way home.
การใช้ so เพื่อแสดงผลลัพธ์ในประโยคทำให้ผู้อ่านทราบความหมายของ drenched ว่าหมายถึงเปียกชุ่ม เนื่องจากบริบทกล่าวถึงการเดินกลับบ้านในขณะที่ฝนตกหนักและไม่มีร่ม
3. He is a meticulous person. As a result, he is very careful in his work. He corrects every error he finds, even the smallest ones.
ผู้อ่านสามารถสังเกตการใช้ as a result ตามด้วยข้อความที่อธิบายความหมายของคำ ซึ่งทำให้ทราบหรือคาดเดาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย คือ meticulous ได้ว่าหมายถึง พิถีพิถันหรือประณีต


Cr: STOU

bigeyes.gif
 
Top