• ISO/IEC 27001
  Awareness and requirements
  Information security Management systems
  ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

  อะไรคือข้อมูล? - What is information?

  Information - ข้อมูล คือ: ข้อมูลที่มีความสำคัญและมีมูลค่าให้กับองค์กร และทำให้มีความต้องการที่จะต้องได้รับความดูแลอย่างเหมาะสม
  • เอกสารที่พิมพ์ออกมา - Printed
  • ข้อมูลที่เขียนในกระดาษ - Written on paper
  • ข้อมูลที่จัดเก็บ - Stored electronically
  • การส่งข้อมูลไปภายนอก - Transmitted by post
  • การใช้สื่อในระบบ Electronic - Using electronic means
  • ข้อมูลที่อยู่ในรูป film - Shown on films
  • ข้อมูลในรูปการสนทนา - Spoken in conversation

  Asset - ทรัพย์สิน คือ: สื่อ อะไรก็ตามที่ มีข้อมูลที่จำเป็น หรือ ที่มีคุณค่าสำหรับองค์กร จัดเก็บอยู่
  • Computer
  • Notebook
  • Server Center
  • Camera
  • Smart Phone
  • File
  • Flash Drive
  • Employee

  ความปลอดภัยของข้อมูล:
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากภัยคุกคามต่างๆ
   • เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจยังคงดำเนินต่อเนื่อง
   • ผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน
   • โอกาสทางธุรกิจ
  • Confidentiality - ความลับ: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น
  • Integrity - ความถูกต้องสมบูรณ์: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • Availability - ความพร้อมใช้: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ โดยมีผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ หากต้องการ

  Structure (ISO/IEC 27001):
  • 0 - Introduction
  • 1 - Scope
  • 2 - Normative references
  • 3 - Terms and definitions
  • 4 - Context of organization
  • 5 - Leadership
  • 6 - Planning
  • 7 - Support
  • 8 - Operation
  • 9 - Performance Evaluation
  • 10 - Improvement

  Annex A : Reference Control objectives and controls:
  14 management Domain, 35 Objectives, 114 Controls

  image

  ISO/IEC 27001:2013 Management Issues:
  Requirement:
  • 4 - Context of organization
  • 5 - Leadership
  • 6 - Planning
  • 7 - Support
  • 8 - Operation
  • 9 - Performance Evaluation
  • 10 - Improvement

  ISMS Process Framework - ISO/IEC 27001:2013:

  image

  ISMS Requirement:
  • 10 - ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
  • 9 - เฝ้าติดตามตรวจวัดประสิทธิภาพของการควบคุมและทบทวนระบบ
  • 8 - ดำเนินการตามมาตรการควบคุมที่วางไว้พร้อมวางแผนการทบทวนความเสี่ยง
  • 7 - สร้างความตระหนักให้บุคคลากร, สื่อสาร และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • 6 - ดำเนินการประเมินความเสี่ยง
  • 5 - กำหนดนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล, บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล
  • 4 - กำหนดบริบทขององค์กร, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ขอบเขตและขอบข่ายในการขอการรับรอง

  4 - บริบทขององค์กร:

  1. ทำความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร - องค์กรต้องมีการกำหนดประเด็นต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล

  2. การเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรต้องกำหนด:
   • ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล และ
   • ข้อกำหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล หมายเหตุ ข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสีย อาจหมายรวมถึง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และภาระผูกพันตามสัญญา

   image
  3. การกำหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล องค์กรต้องพิจารณาถึง:
   • ประเด็นภายในและภายนอก ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด 4.1
   • ความต้องการที่ระบุไว้ในข้อกำหนด 4.2
   • การเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่ทำในองค์กร และที่ทำโดยองค์กรภายนอก
   Scope - ขอบเขต ต้อง จัดทำเป็นเอกสาร - Documented Information

  4. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล: องค์กรต้องจัดตั้ง นำไปปฏิบัติ ดำเนินการ เฝ้าติดตาม ทบทวน รักษาไว้ และปรับปรุงระบบเอกสารของ ISMS ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ตามจุดประสงค์ของมาตรฐานสากลฉบับนี้

  5 - ภาวะผู้นำ:

  1. ภาวะผู้นำและพันธสัญญา แสดงถึงความมุ่งมั่นว่า:
   • นโยบายและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
   • กำหนดให้ควบรวมข้อกำหนดของระบบบริหารความปลอดภัยข้อมูล เข้าไปในกระบวนการขององค์กร
   • กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
   • การสื่อสารสอดคล้องต่อข้อกำหนดระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล
   • ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
   • จัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอ
   • ส่งเสริมเรื่องการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   • สนับสนุนบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถทำตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน

  2. นโยบาย ผู้บริหารต้องกำหนด นโยบายให้:
   • มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
   • รวมถึง วัตถุประสงค์ความปลอดภัยข้อมูล ตามข้อ 6.2 หรือ กำหนดกรอบในการตั้งวัตถุประสงค์
   • รวมถึง พันธสัญญาที่สนองความต้องการข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล
   • รวมถึง พันธสัญญาต่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล
   • ต้องจัดทำเป็นเอกสาร
   • ต้องถูกสื่อสารภายในองค์กร
   • ต้องมีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ตามความเหมาะสม

  3. บทบาทหน้าที่, ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องแน่ใจว่า บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลนั้น มีการ มอบหมาย และถูกสื่อสาร ผู้บริหารระดับสูงต้องมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อ:
   • มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานนี้
   • การรายงานผลงาน ของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล ไปยังผู้บริหารระดับสูง

  6 - การวางแผน:

  1. กิจกรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิด
   1. ทั่วไป เมื่อจัดทำแผนงาน ISMS องค์กรต้องคำนึงถึง:
    • ประเด็นที่ระบุตามข้อกำหนด 4.1 และ
    • ความต้องการที่ระบุตามข้อกำหนด 4.2 และ
    • กำหนดความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดต่างๆ ที่องค์กรต้องรับมือเพื่อ:
     • ให้แน่ใจว่าระบบ ISMS สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
     • ป้องกัน หรือลด ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา และ
     • บรรลุผล เรื่องการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
     • การปฏิบัติการระบุความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดต่างๆ
     • วิธีการ ในการ:
      • ผสมผสานและการดำเนินการนำไปใช้ ในกระบวนการของ ISMS
      • ประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนั้น
   2. การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยข้อมูล:
    • กำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร:
     • สร้างเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง และ
     • เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
    • วิธีการประเมินความเสี่ยงต้อง ได้ผลที่สามารถเหมือนกัน
    • ระบุความเสี่ยง:
     • โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินความเสี่ยง กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Confidentiality, Integrity, Availability
     • กำหนดเจ้าของความเสี่ยง - Risk Owner
    • การวิเคราะห์ความเสี่ยง:
     • วิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงที่ระบุในข้อ 6.1.2 c)
     • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่ระบุในข้อ 6.1.2 c)
     • กำหนดระดับของความเสี่ยง
  B-)
 • 1 Comment sorted by


    • การประเมินความเสี่ยง:
     • ต้องทำการเปรียบเทียบผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง - Risk Analysis กับเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6.1.2 a)
     • จัดลำดับความสำคัญ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำหรับทำแผนการลดความเสี่ยง - Risk Treatment
    ต้อง เก็บรักษาเอกสาร (Documented Information) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยง

  Information security risk:
  Threat: ภัยคุกคามที่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อระบบหรือองค์กรและทรัพย์สิน

  ตัวอย่างประเภทของภัยคุกคาม:

  • การกระทำโดยมนุษย์:
   • ตั้งใจ:
    1. วางเพลิง, วางระเบิด
    2. สร้างความเสียหายโดยเจตนา
    3. โจรกรรม
    4. ปลอมตัวเป็นผู้ที่มีสิทธิ
    5. Software ที่เป็นอันตราย
    6. กฎหมายการใช้ Software
    7. เข้าถึงเครือข่ายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
    8. ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
    9. แทรกซึมการสื่อสาร, ดักฟังการสนทนา
    10. เปลี่ยนเส้นทางของข้อมูล
   • อุบัติเหตุ:
    1. ไฟฟ้าดับ, น้ำไม่ไหล
    2. เครื่องปรับอากาศเสีย
    3. Hardware เสีย
    4. ข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
    5. ข้อผิดพลาดการบำรุงรักษา
    6. ความล้มเหลวของ Software
    7. การใช้ Software ผิดกฎหมาย
    8. ความล้มเหลวทาง Technique ของอุปกรณ์เครือข่าย
    9. การส่งผิดพลาด
    10. การส่งข้อมูลเกินพิกัด
    11. ลบ File, ลบข้อมูล

  • สิ่งแวดล้อม:
   1. แผ่นดินไหว
   2. พายุ Hurricane
   3. ฟ้าผ่า
   4. น้ำท่วม
   5. อุณหภูมิสูงและความชื้น
   6. ฝุ่นละออง
   7. รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
   8. ไฟฟ้าสถิต
   9. การเสื่อมสภาพของสื่อจัดเก็บข้อมูล

  Risk Assessment การประเมินหาความเสี่ยงที่มีศักยภาพที่จะเป็นภัยคุกคาม โดยมีสาเหตุหรือได้รับผลกระทบจากช่องโหว่หรือจุดอ่อน ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือกลุ่มของทรัพย์สิน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับองค์กร

  Analyze and Evaluate the Risks:
  • ประเมินผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ/องค์กร
  • ประเมินความเป็นไปได้
  • คาดการณ์ระดับของความเสี่ยง

  Examples of Common Vulnerabilities:

  1. Environment and Infrastructure:
   Vulnerabilities > Could be exploited by, for example, the threat of:
   • ขาดการป้องกันทางกายภาพของอาคาร ประตู และหน้าต่าง > การโจรกรรม
   • ความไม่เพียงพอหรือความประมาทของการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพกับอาคารหรือห้อง > ความเสียหายโดยเจตนา
   • กำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ > กำลังไฟฟ้าตก
   • อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วม > น้ำท่วม

  2. Hardware:
   • ขาดแผนการเปลี่ยน/บำรุงรักษา > การเสื่อมสภาพของสื่อจัดเก็บข้อมูล
   • ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภมิ > ความร้อนขึ้นสูง
   • ความไวต่อฝุ่นและความสกปรก > ความสกปรก
   • ติดตั้งสื่อจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด > การชำรุดของสื่อจัดเก็บข้อมูล
   • การบำรุงรักษาไม่เพียงพอ > การเสื่อมสภาพของสื่อจัดเก็บข้อมูล
   • การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไม่เหมาะสม > ใช้งานไม่ได้ตามที่กำหนด
  B-)