Self-study Skill for English Language Learning
 • Getting to Know You

  ในชีวิตประจำวัน มักต้องทำงานเป็นกลุ่ม และบ่อยครั้งที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำงานกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ชอบ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องทำงานให้สำเร็จ เพื่อที่จะทำให้การทำงานเป็นกลุ่มสำเร็จลุล่วงไปอย่างดีที่สุด สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนต้องแสดงความคิดเห็น และ/หรือลงมือ ลงแรงทำงานร่วมกัน

  ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ย่อมมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันและ/หรือขัดแย้งกัน ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มต้องเปิดใจกว้างและยอมรับคำวิจารณ์จากเพื่อนร่วมกลุ่มเมื่อความคิดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของตนไม่เป็นที่ยอมรับหรือถูกโต้แย้ง สมาชิกในกลุ่มควรมองข้อโต้แย้งว่าเป็นสัญญาณที่แสดงว่าสมาชิกต่างมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอันจะทำให้งานกลุ่มสมบูรณ์มากที่สุด สมาชิกแต่ละคนต้องไม่ถือว่าข้อโต้แย้งเป็นเรื่องส่วนบุคคล ความคิดเห็นที่ไม่ได้รับการยอมรับ มิได้หมายความว่าเป็นความคิดเห็นที่ไม่ดี แต่ถือเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกอื่นในกลุ่มได้ไตร่ตรองในแง่มุมต่างๆ ได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น ก่อนจะสรุปเป็นผลงานสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของกลุ่ม

  Arin's Self-introduction

  Hi, my name's Arin and I'm twenty-six years old. I'm a first-year student at the School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University and my major is English. I have just enrolled in the Self-study Skills for English Language Learning course. I am excited to meet my coursemates and instructors online every week.

  I come from Bangkok and live with my family on Phahonyothin Road. My house is not far from Chatuchak Park where I go jogging every weekend. I like exercising very much. I also like using computers and the Internet. Surfing the Net and reading Facebook are my hobbies.

  I study at Sukhothai Thammathirat Open University via distance education and interact with my coursemates and the instructor via the Internet. I love it as I can learn in my own time and chat with my friends online to practice my English. I work at the Thai American Chamber of Commerce in the IT department. I am a programmer and enjoy it very much.

  Tell me about yourself

  Hi. My name's Greg, and I'm originally from Denver, Colorado, but my family moved to Arizona when I was about 3, so I grew up there. I graduated from high school about three years ago, and I am currently attending a university in my city. I'm a junior, and I am majoring in economics with a minor in Spanish. I also work part time as a cashier at a grocery store. Life is really busy, but I enjoy hiking, reading, and hanging out with friends in my free time. When I graduate, I want to work for a company in this area.
  http://www.esl-lab.com/selfintro/selfintrosc1.htm


  Complete Naree's self-introduction by choosing the correct answers.

  Hi, my name ...(1)... and I'm ...(2)... . I'm ...(3)... at the School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University and ...(4)... . I have just enrolled in the Self-study Skills for English Language Learning course. I ...(5)... to meet my coursemates and instructors online every week.
  I come from Bangkok and live with my family ...(6)... Ngamwongwan Road. My house is not far from Big department store ...(7)... I go shopping every weekend. I like window shopping very much. I also like using computers and the Internet. Surfing the Net and reading Tweeter ...(8 )... my hobbies.

  1.
  A. Naree
  B. Miss Naree
  C. is Naree
  D. is Miss Naree
  E. is Miss Naree Suddee

  ลักษณะคำพูดเปิดประโยค Hi! แสดงให้เห็นว่าไม่เป็นทางการ ดังนั้นไม่ต้องใส่ Miss และวิธีพิจารณาว่าจะใช้ is หรือไม่ ก็ให้ลองแปลดู ได้ความว่าชื่อของฉันคือนารี

  1.1 personal attributes = คุณสมบัติส่วนตัว

  2.
  A. age twenty-five
  B. twenty-five old year
  C. twenty-five old years
  D. twenty-five year old
  E. twenty-five years old

  Twenty-five ต้องมี hyphen ถ้าไม่มีอาจเข้าใจผิดได้ว่า 20 กับ 5 ส่วน year เป็นคำนามที่แปลว่าปี นับได้ จึงต้องเติม s ส่วนการวางลำดับการขยายเรียงดังนี้ 1. Article คำนำหน้า 2. ลำดับที่ 3. จำนวน 4. คุณภาพ 5. ขนาด 6. อายุ 7. รูปร่าง 8. สี 9. แหล่งที่มา 10. วัสดุ 11. คำนาม ข้อนี้มีจำนวนคือ 25 มีอายุคือ years และคำนามคือ old

  2.1 be generated = ได้รับการสร้างขึ้น ก่อให้เกิดขึ้น

  3.
  A. one year student
  B. first year student
  C. a first year student
  D. first-year student
  E. a first-year student

  Student คือคำนามเอกพจน์ ดังนั้นควรมี a ส่วน first-year ต้องมีเครื่องหมาย hyphen เนื่องจากต้องการสื่อความว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่ถ้าไม่ใส่จะแปลไปในอีกทางคือ เป็นนักศึกษาปีแรก (รุ่นที่ 1) ของมหาวิทยาลัย

  3.1 a common goal = เป้าหมายเดียวกัน เป้าหมายที่มีร่วมกัน

  4.
  A. my major is English -> วิชาเอกของฉันคือภาษาอังกฤษ
  B. I major English -> ฉันเอกภาษาอังกฤษ อาจจะแปลได้ความแต่ประโยคนี้ขาดกริยา
  C. I am English major -> ฉันอยู่เอกภาษาอังกฤษ เกือบถูก แต่จะสมบูรณ์ ต้องเขียนว่า I am studying in English major.
  D. English my major -> ตำแหน่งของคำผิด แปลไม่ได้ความหมาย
  E. I am English major -> ฉันอยู่เอกภาษาอังกฤษ เกือบถูก แต่จะสมบูรณ์ ต้องเขียนว่า I am studying in English major.

  4.1 positively impact on (v.) = มีผลกระทบในแง่ดีต่อ ทำให้เกิดผลดีต่อ

  5.
  A. exciting
  B. excited
  C. am excite
  D. am exciting
  E. am excited

  Exciting แปลว่า น่าตื่นเต้น ing ใช้บรรยายเช่น This movie is exciting. ส่วน excited แปลว่า รู้สึกตื่นเต้น ed ใช้บรรยายความรู้สึก ส่วน ที่ต้องใช้ am เพราะต้องการกริยาในรูปประโยค

  5.1 excel at coming up with ideas = เป็นเลิศในการแสดงความคิดเห็น มีหัวคิดเป็นเลิศ

  6.
  A. in
  B. on -> ใช้กับถนน
  C. at
  D. to
  E. around

  6.1 who can be counted on = ผู้ที่สามารถจะเชื่อถือได้หรือวางใจได้

  7.
  A. which
  B. that
  C. when
  D. where -> Big department store เป็นสถานที่
  E. what

  7.1 when it comes to implementing... = เมื่อจะต้องคิด...ขึ้นมา เมื่อจะต้องนำ...ไปสู่การปฏิบัติขึ้นมา

  8.
  A. is
  B. am
  C. are -> สังเกตคำว่า and ข้างหน้า และ hobbies มี s
  D. be
  E. to be

  8.1 work can move forward in parallel = สามารถดำเนินงาน (ที่แบ่งเป็นส่วนๆ) ไปได้พร้อมๆ กัน (เหมือนขนานกันไป)

  Social English: Introductions

  Tips on making a daily things to do list
  http://www.time-management-guide.com/to-do-list.html


  Butterfly story‏
  http://myhug.multiply.com/journal/item/31/31


  Free English Tests and Exercises Online for ESL, TOEFL, TOEIC, GRE, SAT, GMAT
  http://www.englishteststore.net


  Egyptian pyramids
  http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids


  Becoming a Flexible Reader
  http://www.how-to-study.com/study-skills/en/becoming-a-flexible-reader.asp


  Time Management, Improving Test Performance, Concentration and Memory Strategies
  http://www.ucc.vt.edu/stdyhlp.html


  Website สอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย

  http://ict.moph.go.th/English/Eindex.htm


  เรียนภาษาอังกฤษฟรี | เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
  http://www.studentserve.net


  รายการสอนภาษาอังกฤษ Chris Delivery มีวีดีโอย้อนหลังให้เรียนรู้ได้ฟรี
  http://www.chrisdelivery.com


  http://www.facebook.com/EnglishforThai


  เรียนภาษาอังกฤษกับ The Nation
  http://www.nationmultimedia.com/edu


  นสพ. Bangkok Post: Learning Post
  http://www.bangkokpost.com/education/index.htm


  Student Weekly เหมาะสำหรับนักศึกษามากๆ
  http://www.student-weekly.com


  รายการสอนภาษาอังกฤษ English Breakfast มีวีดีโอย้อนหลังให้เรียนรู้ได้ฟรี
  http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=2786&action=search&ctype=3&pname=97&stype=2&ap=false


  Grammar, Grammar Test, English Rules, Exercise, Idioms, Confusing Words, Word of the day,
  http://www.myfirstbrain.com/Student5.aspx


  http://www.youtube.com/user/winkwinkenglish

  http://www.youtube.com/user/jadambrad


  Website สอนภาษาอังกฤษของต่างประเทศ

  BBC - เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC มีทั้งคู่มือ และไฟล์เสียงให้เลือก download ไปฟังแบบ offline ได้
  http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish


  BBC on YouTube มีทั้งภาพ แสง สี เสียง
  http://www.youtube.com/user/BBCWorldwide


  BBC - เรียนภาษาอังกฤษภาคภาษาไทยกับ BBC มีเรียนภาษาอังกฤษกับเพลงด้วย !!
  http://www.bbc.co.uk/thai/learningenglish


  BBC Skillswise อีกหนึ่งช่องทางในการเรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
  http://www.bbc.co.uk/skillswise


  CNN on youtube
  http://www.youtube.com/user/CNNInternational


  British Council - เรียนภาษาอังกฤษกับ British Council
  http://learnenglish.britishcouncil.org/en


  VOA News - เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว
  http://learningenglish.voanews.com


  http://www.learnenglish.de

  http://www.englisch-hilfen.de/en

  http://www.youtube.com/user/JenniferESL


  กลวิธีการฟัง
  [list type=decimal][li]กลวิธีการฟังแบบบนลงล่าง (Top-down processing) ใช้ความรู้พื้นฐาน ความรู้ทั่วไป ประสบการณ์ชีวิต หรือ การใช้ความรู้เดิม (สิ่งที่เรารู้แล้วเกี่ยวกับเนื้อหา) เพื่อที่จะทำนาย/คาดการณ์ เรื่องราว ข้อมูล ที่เรากำลังฟังอยู่และยืนยันความหมาย เช่น เราฟังเรื่องที่เรามีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่ จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราว/เนื้อหาได้ง่ายขึ้น
  ตัวอย่าง สมมุติว่าคุณฟังข่าวเกี่ยวกับ แผ่นดินไหว (earthquake) ถ้าคุณมีพื้นฐานความรู้เดิม เช่น ริกเตอร์ (Richter) คือ หน่วยวัดความสั่นสะเทือน หรือ Aftershocks คืออะไร ความรู้พื้นฐาน หรือความรู้รอบตัวนี้ ก็จะทำให้คุณ เข้าใจข่าวนี้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ ในการฟังก็ควรจะใช้ความรู้เดิมนี้ เดา/คาดการณ์ว่าคุณจะได้ฟังอะไรบ้าง อาจจะใช้วิธีตั้งคำถามในใจก่อนฟัง เพื่อที่จะจับใจความ เรื่องราวได้ง่ายยิ่งขึ้น[/li]
  [li]กลวิธีการฟังแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up processing) ใช้ความรู้พื้นฐานทางภาษา (linguistics knowledge) เช่น ความรู้ไวยากรณ์ ส่วนประกอบของคำ ความหมาย วลี โครงสร้างประโยค การเน้นเสียง การพูดซ้ำ ฯลฯ เพื่อเข้าใจความหมาย
  ตัวอย่าง คุณใช้ความรู้ทางภาษา ต่างๆ นานา ในการตีความหมาย เช่น การเน้นน้ำหนัก stress ที่คำสำคัญๆ กลวิธีแบบนี้ เวลาเราฟัง เราก็จะฟัง noun verb ที่สำคัญ ที่ทำให้เราเข้าใจความหมาย เช่น คุณรู้ว่า โครงสร้างประโยคคำถาม เป็นอย่างไร เวลาคุณฟังคุณก็จะรู้ว่า ผู้พูดกำลังถามคำถาม เป็นต้น[/li][/list]
  Read the following article and choose the best answers.

  6 Key Benefits of Teamwork
  http://ezinearticles.com/?6-Key-Benefits-of-Teamwork&id=774055


  9. According to the article, when people work in team, they enjoy working better because they ... to get their task done.
  A. interact with one another -> เมื่อทำงานร่วมกันเป็นทีมจะสนุกกว่าเพราะได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่น เนื้อความอยู่ใน หัวข้อที่ 2 ความพึงพอใจ
  B. discuss their problems
  C. follow their leader
  D. share different ideas
  E. understand the instructions

  9.1 the ultimate goal (can be) achieved faster = บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้เร็วขึ้น

  10. According to the article, working in team makes things faster because each member ... .
  A. has different skills
  B. supports other members
  C. acts as a sounding board
  D. shares responsibilities -> การทำงานจะเร็วขึ้นเพราะสมาชิกทุกคนแบ่งความรับผิดชอบกัน เนื้อความอยู่ใน หัวข้อที่ 4 ความว่องไว/รวดเร็ว
  E. has the same goal

  10.1 sounding board = คณะกรรมการกลั่นกรอง

  11. According to the article, team members even feel closer to one another when ... .
  A. the work is done
  B. they overcome difficulties -> สมาชิกในทีมจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเมื่อก้าวผ่านอุปสรรคมาด้วยกัน เนื้อความอยู่ใน หัวข้อที่ 6 การสนับสนุน/ส่งเสริม
  C. they achieve good results
  D. the assignment is not easy
  E. they gain good benefits

  11.1 to cut through the options = ตัดตัวเลือกต่างๆ ออกไปเพื่อให้ได้ทางเลือกสุดท้าย

  12. According to the article, team members' different ideas result in ... .
  A. job satistaction
  B. group support
  C. higher speed
  D. a sounding board -> กล่าวเน้นไปที่เป้าหมายมากกว่า
  E. creativity -> การที่สมาชิกในทีมมีความเห็นแตกต่างกันมีผลคือ เกิดความคิดสร้างสรรค์ เนื้อความอยู่ใน หัวข้อที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์

  12.1 the amount of camaraderie = ความเป็นมิตรสหาย ความสัมพันธ์แนบแน่นในหมู่เพื่อนฝูง

  13. The saying "Many hands make light work." in the first paragraph may be equivalent to the Thai saying "..."
  A. มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
  B. หลายหัวดีกว่าหัวเดียว -> หลายมือช่วยให้งานเบาลง
  C. รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา
  D. ดินพอกหางหมู
  E. เส้นผมบังภูเขา

  13.1 when the going gets tough = เมื่อประสบปัญหางานไม่เดิน เดินช้า หรือเดินไปอย่างยากลำบาก

  Complete Tabtim's story by choosing the best answers.

  Tabtim is in her first year of studies at Sukhothai Thammathirat Open University where she is studying in an online bachelor's degree in English program. She works ...(14)... a sales representative in a pharmaceutical company and thinks that it is a good idea to work and earn a bachelor's degree ...(15)... .
  Actually, she does not have to use English in her work at all, but she loves to learn it. She really enjoyed listening to English teachers' lectures and ...(16)... grammatical questions when she was at school. She also liked to do pair work and group work in an English class where she could ...(17)... with her classmates.
  Tabtim is not shy, so it is easy for her to meet new people and talk with them. She has always had many friends in school. She enjoys meeting her friends after class and going shopping or out for dinner. Her past studies were in a face-to-face educational environment, ...(18)... distance learning is new to her. Tabtim is unsure about her academic or career goals, but she enjoys being a student because she thinks it is fun.
  After one semester in this online program, she finds that it is not what she expected. She feels lonely and bored because she has to study by herself. She misses the classroom environment where a teacher tells student ...(19)... they need to know and to do at a certain time. She is questioning whether learning in a distance mode is the right environment for her and whether she should drop ...(20)... .

  14.
  A. is
  B. as
  C. in
  D. at
  E. no words are needed

  จากประโยค สังเกต a sales representative คือตำแหน่งงานตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่สถานที่ ถ้าใช้ is ก็ต้องใช้ว่า She is a sales representative. ใช้ as จึงเหมาะที่สุด

  14.1 what seems like extreme lengths = สิ่งที่ดูเหมือนเป็นขีดความสามารถสูงสุด (ทำงานเต็มกำลังความสามารถของตน)

  15.
  A. together -> ด้วยกัน ใช้ไม่ได้เพราะเป็นกริยาของคน
  B. hand-in-hand
  C. from time to time
  D. side-by-side -> ควบคู่กันไป
  E. on-and-off

  15.1 leverage the benefits of teamwork = นำการทำงานเป็นทีม/กลุ่มไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

  16.
  A. writing
  B. speaking
  C. answering -> สังเกตคำว่า Grammatical questions (คำถามเกี่ยวกับไวยากรณ์) กริยาที่น่าจะเหมาะกับคำว่า questions (คำถาม) คือ การตอบ
  D. listening
  E. reading

  16.1 a flexible reader = ผู้อ่านที่มีความยืดหยุ่นหรือรู้จักปรับตัว

  17.
  A. interact -> มีปฏิสัมพันธ์ การทำงานเป็นคู่และกลุ่ม
  B. transfer -> โอนย้าย
  C. compete -> แข่งขัน
  D. understand -> เข้าใจ
  E. challenge -> ท้าทาย

  17.1 achieve a high level of comprehension = เข้าใจอย่างถ่องแท้

  18.
  A. so -> ใจความในประโยคบอกเหตุและผล ในอดีตเธอเคยเรียนแบบเจอหน้ากัน ดังนั้น การเรียนทางไกลจึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับเธอ
  B. as
  C. for
  D. but
  E. when

  18.1 is consistent with = สอดคล้องหรือไม่ขัดแย้งกับ

  19.
  A. how
  B. why
  C. where
  D. what -> เธอคิดถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นห้องเรียน ที่ซึ่งครูมักบอกนักเรียนว่า "อะไร" บ้างที่นักเรียนควรจะต้องรู้
  E. when

  19.1 ignore = ละเลยหรือไม่ใส่ใจ

  20.
  A. off -> drop off หลุด ร่วง ทิ้งไว้ ต่ำกว่า แย่ลง หลับ
  B. away -> drop away อยู่ต่ำลงไป น้อยลง
  C. out -> drop out หล่น ออกจากการแข่งขัน/ออกจากกลุ่ม เธอมีคำถามว่าการเรียนทางไกลจะเหมาะกับเธอหรือไม่ หรือว่าเธอควรจะถอนตัวดี
  D. on -> drop on ทิ้งลงบน เจอ ตำหนิ
  E. down -> drop down ตกอย่างรวดเร็ว ทำให้ต่ำลงอย่างเร็ว

  20.1 supportive sentences = ประโยคสนับสนุน

  Read the following passages and answer the questions.

  Passage 1

  Writer: BangkokPost.com
  Published: 5/08/2009 at 04:41 PM
  The cabinet on Wednesday approved the Education Ministry's proposal to declare reading a national agenda, make April 2 of every year "Reading Day", and the years 2009-2018 the "Decade of Reading", Education Minister Jurin Laksanavisit said.
  Mr. Jurin said the cabinet resolution provides for a reading promotion committee to be set up to carry out programmes to promote reading and create a society of life-time learning by 2012.
  The minister said the committee is tasked with increasing the percentage of literate people in the labour force from 97.21 to 99 percent, and raise the literacy rate of all Thais aged 15 and above from 92.64 to 95 percent and increase the average number of books read by Thais from five to 10 per year.

  21. What is the news mainly about?
  A. Decade of Reading
  B. The percentage of literacy
  C. A society of lifetime learning
  D. Reading Promotion Committee's task
  E. A plan to promote reading among Thais -> ใจความสำคัญของเรื่องนี้คือ แผนโปรโมต(ส่งเสริม)การอ่านให้กับคนไทย

  21.1 locate = หาตำแหน่ง

  22. How long will the "Dacade of Reading" last?
  A. By 2011
  B. Until 2012
  C. Until 2018 -> ระยะเวลา ทศวรรษแห่งการอ่านนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ ปี 2018
  D. Until 2020
  E. By the end of next year

  22.1 identify your purpose = ระบุวัตถุประสงค์

  23. By what year will a society of lifetime learning have been created?
  A. By 2011
  B. By 2012 -> ปี 2012 เป็นปีที่เริ่มต้นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  C. By 2014
  D. By 2016
  E. By 2018

  23.1 is appropriate for = เหมาะสมกับ

  24. What percentage of literate people is expected in the labor force?
  A. 92.64%
  B. 95%
  C. 97.21%
  D. 98.51%
  E. 99% -> เปอร์เซ็นต์การรู้หนังสือในชนชั้นแรงงานที่คาดหวังเอาไว้คือ 99%

  24.1 brief outline of the article = โครงร่างคร่าวๆ ของบทความ

  25. How many books per year will a Thai be promoted to read on average?
  A. 5
  B. 10 -> การส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เล่มโดยเฉลี่ย
  C. 15
  D. 20
  E. 25

  25.1 main point of the article = ใจความสำคัญของบทความ

  Passage 2

  Taj Mahal, India
  http://www.tajmahal.org.uk/


  26. What is the main idea of this passage?
  A. The Taj Mahal is the place to visit.
  B. On the banks of the River Yamuna locates the Taj Mahal.
  C. Mumtaz Mahal and her 22 year monument are very popular.
  D. The Taj Mahal was constructed in the memory of Shah Jahan's beloved wife.
  E. Taj Mahal of India, one of the Seven Wonders of the World, is considered as a monument of love with its immeasurable beauty. -> ใจความสำคัญของเรื่องนี้คือ ทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกพิจารณาให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักและความสวยที่ไม่สามารถวัดค่าได้

  26.1 Use your own words. = ใช้คำพูดของตนเอง

  27. Where is the Taj Mahal located?
  A. In the major city of India
  B. On the river banks in Agra -> ทัชมาฮาลตั้งอยู่ที่ ปากแม่น้ำ อักรา
  C. At the foot of the hill in Jaipur
  D. On top of the mountain in Delhi
  E. Near the city center in Mumbai

  27.1 rough draft = ร่าง (เนื้อหา) คร่าวๆ

  28. According to the passage, which of the following is NOT used to refer to the Taj Mahal?
  A. Crown Palace
  B. The epitome of love
  C. The romance building -> ในข้อความนี้ไม่ได้กล่าวว่าทัชมาฮาลคือ ตึกแห่งความรัก อ่านดูจากในเรื่อง
  D. A monument of immeasurable beauty
  E. None of the above

  28.1 Be concise. Eliminate needless words and repetitions. = เขียนข้อความให้กะทัดรัด กระชับ ตัดคำที่ไม่จำเป็นและซ้ำซ้อนออก

  29. Who was the Taj Mahal dedicated to?
  A. Shah Jahan
  B. Mumtaz Mahal -> ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับ Mumtaz Mahal
  C. The Governor of Agra
  D. The Mughal Emperor
  E. The Goddess of the River Yamuna

  29.1 Do not plagiarize. = อย่าลอกเลียนผลงานหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

  30. How long did the construction of the Taj Mahal last?
  A. 12 years
  B. 15 years
  C. 20 years
  D. 22 years -> ทัชมาฮาลใช้เวลาสร้างทั้งหมด 22 ปี
  E. 25 years

  30.1 Use your own words to state the ideas presented in the article. = ใช้คำพูดของตนเองในการกล่าวถึงความคิดของผู้อื่นที่นำเสนอไว้ในบทความนั้น

  Choose the best answers.

  31. To present the online information about the number of weblogs for language learning, the ... information should be collected from both the net and other printed resources.
  A. topic -> หัวข้อ
  B. strategic -> กลยุทธ์
  C. typical -> ซึ่งเป็นตัวอย่าง/สัญลักษณ์
  D. numerical -> เชิงตัวเลข จากเนื้อความ ข้อมูลเชิงตัวเลขควรนำมาจาก 2 แหล่งคือ อินเตอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  E. analytical -> เชิงวิเคราะห์

  31.1 Use a lower level of technicality than the authors of the original article use. = ใช้คำพูดที่เป็นศัพท์เทคนิคให้อยู่ในระดับน้อยกว่าที่ผู้เขียนต้นฉบับเดิมใช้อยู่

  Situation: Suppose that you are assigned to do the report on the topic of weblogs for language learning, what do you need to do in order to search on the internet for the information on this topic? Answer the following questions.

  32. Which of the following should be the first step of preparing online information for presentation?
  A. Looking for the main idea.
  B. Summarizing all related information.
  C. Identifying the supporting sentences.
  D. Outlining the details of the presentation.
  E. Using keyword(s) to search for related information. -> ขั้นตอนแรกของการเตรียมข้อมูลออนไลน์สำหรับการนำเสนอคือ การใช้คำสำคัญในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  32.1 Your summary should stand on its own. = ข้อความที่สรุปควรมีเนื้อหาสมบูรณ์ในตัวเองโดยที่แม้ผู้อ่านไม่เคยอ่านต้นฉบับก็สามารถเข้าใจได้

  33. "A blog (short for weblog) is a frequently updated website that often resembles an online journal. It's so easy to update a blog - it requires only basic access to the internet, and a minimum of technical know-how. Because it is one of the easiest ways to publish student writing on the WWW, it's almost as easy as sending an email."
  Which of the following should be the keywords for searching for the statement above?
  A. Why blog? -> ถามเหตุผล
  B. What is a blog? -> ถามความหมาย ต้องใช้คำสำคัญใดในการค้นหา จึงจะพบเนื้อความในลักษณะเหมือนกับข้อความด้านบนนี้
  C. Where to start blogging? -> ถามวิธีการเริ่มต้นใช้
  D. Why blog frequently updated? -> ถามเหตุผล
  E. Types of blogs used in language teaching. -> กล่าวถึงชนิดของบล็อค

  33.1 Write a summary rather than a table of contents. = ให้เขียนข้อความสรุปแทนที่จะเป็นแค่สารบัญหรือโครงร่างที่มีแต่หัวเรื่องใหญ่และย่อย กล่าวคือต้องมีประเด็นสำคัญด้วย (เช่น ให้อธิบายว่า ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นดังแสดงในคอลัมน์ A แทนที่จะเขียนสรุปว่า ผลลัพธ์แสดงในคอลัมน์ A เท่านั้น)

  34.“Three types of blogs have been described for use in the English writing class: the tutor blog; the learner blog and the class blog.  The tutor blog is run by the tutor for the learner.  It serves as a resource of links for self-study.  Learner blogs are run by individual learners themselves for English reading and writing classes.  The class blog is the result of the collaborative effort of an entire class.  It can be used for posting messages, images, and links related to classroom discussion topics in English.
    There are numerous reasons for using blogs in education, such as to provide a real audience for student writing; to provide extra reading practice for students; to increase the sense of community in a class; to encourage students to participate; to create an online portfolio of student written work.
    The novelty factor creates student interest in starting to use blogs.  It is claimed that blogs work best when learners get into the habit of using them.  If learners are not encouraged, blogs can quickly be abandoned.”
  Retrieved on June 22, 2010 from
  http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles/blogging-elt

  According to the paragraphs above, from which should some sentences be chosen to be part of the presentation on the topic of "Weblogs for English Writing Class"?
  A. the first paragraph -> อธิบายให้คำจำกัดความ
  B. the second paragraph -> บอกเหตุผล
  C. the third paragraph
  D. the first and second paragraphs -> จากเนื้อความ ย่อหน้าใดควรนำไปเป็นส่วนหนึ่งของรายงานในหัวข้อ เว็บบล็อคสำหรับชั้นเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ
  E. the second and third paragraphs

  35. According to the passage in question 34, which paragraph includes statements of the writer's opinion?
  A. the first paragraph
  B. the second paragraph
  C. the third paragraph -> ผู้เขียนสรุปความและให้ข้อคิดเห็นคือ If learners are not encouraged, blogs can quickly be abandoned. ถ้าผู้เขียนไม่ได้รับการส่งเสริม/ให้กำลังใจ บล็อคก็จะถูกทิ้งอย่างรวดเร็ว จากคำถาม ย่อหน้าใดมีความคิดเห็นของผู้เขียนรวมอยู่ด้วย
  D. the first and second paragraphs
  E. the second and third paragraphs

  36. According to the passage in question 34,  which of the following should be the title for the draft of the report?
  A. The use of English writing blogs -> การใช้บล็อคในการเขียนภาษาอังกฤษ กว้างเกินไป
  B. Weblogs and their application in English writing -> เว็บบล็อคและการใช้เว็บบล็อคในการเขียนภาษาอังกฤษ ใช้คำที่ครอบคลุมเหมาะสมกับรายงานมากที่สุด ข้อใดเหมาะที่จะเป็นชื่อเรื่องของรายงานฉบับร่าง
  C. Three types of blogs in English writing -> ประเภทของบล็อคทั้ง 3 ในการเขียนภาษาอังกฤษ ไม่ครอบคลุม
  D. Some external influences on using blogs for English writing -> ปัจจัยภายนอกบางประการในการใช้บล็อคสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษ ออกนอกประเด็น
  E. The habit of using weblogs in English writing -> นิสัย/พฤติกรรมของการใช้เว็บบล็อคในการเขียนภาษาอังกฤษ ไม่ครอบคลุม

  37. Blogs (short for weblogs) are increasingly used in education. There are three types of blogs used in English writing:
  ... .
  Which of the following should complete the space provided?
  A. the application of blog in education
  B. those who use blogs for English writing
  C. lots of spaces and sites where you can set up a blog
  D. the tutor blog; the learner blog and the class blog -> กล่าวถึงประเภทของบล็อคทั้ง 3 หลังเครื่องหมาย : เป็นการขยายความข้อความข้างหน้าเครื่องหมาย ซึ่งก็คือ มีบล็อคอยู่ 3 ประเภทที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ
  E. the history and effectiveness of blogs in an English writing class

  38. Which of the following is the correct from of a reference for the journal article?
  A. Zhang, D., 2009, The application of blog in English writing, Journal of Cambridge Studies, 4 (1), 64-72.
  B. Zhang, D., 2009, The application of blog in English writing, Journal of Cambridge Studies, 4 (1), 64-72.
  C. Zhang, D., 2009, The application of blog in English writing, Journal of Cambridge Studies, 4 (1), 64-72. -> รูปแบบการเรียงถูกต้องทั้งหมด แต่ในการเขียนอ้างอิงสำหรับ journal นั้น ไม่มีขีดเส้นที่ใดเลย
  D. Zhang, D., 2009, The application of blog in English writing, Journal of Cambridge Studies, 4 (1), 64-72.
  E. Zhang, D., 2009, The application of blog in English writing, Journal of Cambridge Studies, 4 (1), 64-72.

  39. What is the source of the following reference information?
  Blog for ELT (2005, Mar.6) Retrieved Nov 12, 200 from
  http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles/blogging-elt

  A. Online book -> ไม่ใช่ เพราะหนังสือออนไลน์ จะเป็นลักษณะของภาพสแกนของหนังสือจริงเป็นไฟล์ .pdf
  B. Online newspaper -> ไม่ใช่ เว็บบล็อคนี้บอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นการสอนภาษาอังกฤษ จึงไม่ใช่หนังสือพิมพ์
  C. Online magazine -> นิตยสาร
  D. Online brochure -> หรือใบปลิว
  E. Online journal article -> ถูก เนื่องจากการสอนภาษาอังกฤษจัดเป็นบทความวารสารทางวิชาการ เค้าถามว่า จาก reference ที่ให้มา อ้างจากสื่อใด

  40. "Half of the existing blogs on the Internet are learner blogs. Class blogs make up a small amount of blogs (20% of the whole amount) and the other 30% are tutor blogs."
  Which of the following should be used to present the data above?
  A. Flow chart -> บอกขั้นตอนการทำงาน
  B. Bar graph -> กราฟแท่ง เปรียบเทียบข้อมูลลักษณะเดียวกันแต่มีหลายชุด เช่น ปี 53 A B C ขายของได้คนละเท่าไร เหมาะสำหรับเปรียบเทียบแบบไม่ต่อเนื่อง
  C. Line graph -> กราฟเส้น คล้ายๆ กราฟแท่ง แต่จะเห็นการขึ้นหรือลงได้ชัดเจนกว่า เหมาะสำหรับเปรียบเทียบแบบต่อเนื่อง
  D. Pictograph -> กราฟรูปภาพ มักใช้ในการนำเสนอข้อมูลให้เด็กๆ ดู เช่น ส้ม 1 ผลในกราฟ แทนจำนวนส้มจริง 10 ผล
  E. Pie chart -> จากข้อความข้างต้นควรนำเสนอในรูปแบบใด ข้อนี้ลองสังเกตดีๆ ว่า สามารถนำเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมารวมกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์พอดี กราฟที่เหมาะที่สุดในการนำเสนอว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ถูกแบ่งเป็นอะไรบ้างคือ กราฟวงกลม

  Choose the best answers.

  41. Which of the following should be included in the summary?
  A. all of the important ideas -> ความคิดสำคัญทั้งหมด ข้อควรนำมารวมอยู่ในการสรุปความ ใช้วิธีตัดออกจะง่ายกว่า
  B. repetitive and key terms -> คำซ้ำและคำสำคัญ ไม่ควรนำมาสรุปความ
  C. needless and original ideas -> คำที่ไม่จำเป็นและความคิดดั้งเดิม ไม่ควรนำมาสรุปความ
  D. some understandable ideas -> ความคิดบางข้อที่สามารถเข้าใจได้ บางส่วนที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจยาก อาจมีประเด็นที่สำคัญอยู่ในนั้น
  E. a clear table of contents -> ตารางที่มีข้อมูลชัดเจน ไม่ควรนำมาสรุปความ

  42. "Since 2000, when weblogs became widely available, a surprisingly wide variety of blog uses can be observed in the higher education and research arenas. Researchers, academics, teachers, and students are excitedly embracing blogs."
  Which of the following should be the topic sentence of the above paragraph?
  A. Why are blogs used in education?
  B. Blog uses in education are described.
  C. How are blogs applied in education?
  D. The objectives of using blogs in education are varied.
  E. The application of blogs in education started in the year 2000. -> Topic sentence ปกติประมาณ 90% จะอยู่ที่ paragraph แรก ในข้อนี้ก็อยู่ที่ sentence แรก แต่อาจารย์ เปลี่ยนคำพูดใหม่ (paraphrase) แต่ความหมายคงเดิม use = application

  43. "(1) Johnson (2004) stated that virtual environments are conducive to reflection. (2) Weblog environments can promote reflective activities in learners. (3) This is because they lengthen the distance between learners and the content to be learned. (4) However the use of weblogs in the English writing class is relatively recent. (5) Also, our understanding of the impact of this technology in supporting reflection is incomplete."
  Which of the following is the best "main idea" of the above paragraph?
  A. Although weblog environments lengthen the distance between learners and the learning content, their use is still limited.
  B. Although weblog environments can promote reflective activities in learners, their application into education is new and the understanding of this technology is insufficient. -> Main idea อยู่ที่ประโยคสุดท้าย แต่เปลี่ยนคำพูดใหม่ (paraphrase) แต่ความหมายคงเดิม support = promote, incomplete = insufficient
  C. Although we can use weblog environments efficiently, we need to promote reflective activities in learners.
  D. Although the use of weblogs in the English writing class is recent, the impact of this technology is still limited.
  E. Although we can use the weblog environments efficiently, we need to understand an impact of this technology to education.

  44. Why is it important to include "the main idea" in the summary?
  A. Because the main idea is underlined in the paragraph. -> เพราะถูกขีดเส้นใต้ในเนื้อความ เป็นวิธีการ ไม่ใช่เหตุผล
  B. Because the main idea is one of many ideas appears in the paragraph. -> เพราะเป็นหนึ่งในหลายความคิดที่ปรากฎในเนื้อความ เป็นความหมาย ไม่ใช่เหตุผล
  C. Because the main idea expresses the central idea of the paragraph. -> เพราะแสดงถึงความคิดสำคัญในเนื้อความ ทำไมจึงต้องเอาใจความสำคัญ/ความคิดแกนกลางมารวมอยู่ในการสรุปความ
  D. Because the main idea should be compared with other ideas in the paragraph. -> เพราะควรถูกเปรียบเทียบกับความคิดอื่นๆ ในเนื้อความ เป็นวิธีการ ไม่ใช่เหตุผล
  E. Because the main idea should be identified before writing the rough draft of the summary. -> เพราะควรถูกระบุก่อนการเขียนร่างของการสรุปความ เป็นวิธีการ ไม่ใช่เหตุผล

  45. From the paragraph in the question no. 43, which of the following should be "supporting sentences" to the topic "Weblog environments: Strong and Weak Points"?
  A. Sentences (1) and (2) -> เป็นประโยคหลัก
  B. Sentences (2) and (3)
  C. Sentences (3) and (4)
  D. Sentences (2), (3) and (4)
  E. Sentences (3), (4) and (5) -> เป็นประโยคสนับสนุนให้ประโยคหลักชัดเจนขึ้นกว่าเดิมคือ ประโยคที่ 3 ให้เหตุผล สังเกตจาก because ประโยคที่ 4 ให้ข้อมูลที่ต่างออกไปจาก ประโยคที่ 3 สังเกตจาก However (อย่างไรก็ตาม) ประโยคที่ 5 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ประโยคที่ 4 สังเกตจาก Also (ยิ่งกว่านั้น) ประโยคใดควรนำมาเป็นประโยคสนับสนุนหัวข้อที่ว่า สภาพแวดล้อมของเว็บบล็อค จุดแข็งและจุดอ่อน

  46. "(1) Are you interested in having your own blog? (2) Would you really like to set one up? (3) Many blogs on the Internet are created for language learning purposes. (4) For example, the BBC blog for ELT which is the blog for English language learning and teaching. (5) This is especially useful for distance learners who are unable to attend the class."
  Which of the following should be the "Topic" of the above paragraph?
  A. BBC blog creation -> การสร้างบล็อค BBC นอกประเด็น
  B. Blogs for distance learners -> บล็อคสำหรับนักศึกษาทางไกล ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
  C. Useful blogs for distance language learners -> บล็อคที่มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาทางไกล
  D. Blogs for English language learning and teaching -> บล็อคสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
  E. Creating your own blog for language learning -> การสร้างบล็อคของคุณเองเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ นอกประเด็น

  47. Which of the following should be the main idea for the paragraph in the question no. 46?
  A. How do you set your own blog up? -> ทำอย่างไรในการสร้างบล็อคของตนเอง นอกประเด็น
  B. There are many useful blogs for distance language learners. -> มีบล็อคมากมายที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทางไกล ประโยคใดเป็นใจความสำคัญ/ความคิดแกนกลาง ของเนื้อความนี้
  C. Most distance learners are unable to attend the class. -> นักศึกษาทางไกลส่วนมากไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนได้ เป็นประเด็นรอง สังเกตจาก who
  D. Many distance learners are interested in creating their own blog. -> นักศึกษาทางไกลส่วนมากสนใจที่จะสร้างบล็อคเป็นของตนเอง นอกประเด็น
  E. BBC blog is the only blog for English language learning and teaching. -> บล็อคของ BBC เป็นเพียงบล็อคเดียวที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บล็อคอื่นก็มีเหมือนกัน

  48. To summarize a paragraph, which sentence(s) in question 46 is/are irrelevant and can be deleted?
  A. Sentence (1)
  B. Sentence (2)
  C. Sentence (3)
  D. Sentence (1) and (2) -> ประโยคใดไม่มีความสอดคล้อง สามารถตัดออกได้ เป็นแค่ประโยคเชิญชวนเฉยๆ ตัดออกไปใจความก็ยังอยู่ครบ
  E. Sentence (4) and (5)

  49. Which of the following best summarizes the statement below?
  "In 2010 Sukothai Thammathirat Open University (STOU), an open university in Thailand, is offering a B.A. in English course for the first time. The course is aiming for a Blended Learning System in which both printed and electronic texts are available."
  A. STOU is launching the Blended Learning System. -> เริ่มระบบการเรียนแบบผสม
  B. STOU is recognized as the Open University in Thailand. -> ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดของไทย ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
  C. STOU is launching the B.A. English course. -> เริ่มศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษ
  D. STOU is aiming for both printed and electronic texts. -> มีเป้าหมายคือเอกสารที่ตีพิมพ์และเอกสารที่เปิดด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นประเด็นรอง สังเกตจากคำว่า which
  E. STOU is launching a B.A. in English course using a Blended Learning System. -> รวมเอาข้อ A และ C ไว้ด้วยกัน ข้อใดสรุปใจความได้ดีที่สุด

  50. Which of the following is NOT the way to avoid plagiarism?
  A. make a quotation -> ทำการอ้างถึง
  B. paraphrase the statement -> ถอดความจากข้อความเดิม
  C. make a reference -> ทำการอ้างอิง
  D. copy other's statement -> คัดลอกข้อความอื่นๆ ข้อใดไม่ใช่วิธีการหลีกเลี่ยงการขโมยผลงานของผู้อื่น ข้ออื่นเป็นมารยาทที่ดีในการนำเอาผลงานของคนอื่นมาใช้เป็นข้อมูลในงานของเรา
  E. make a citation -> ทำการอ้างถึง

  Identify the one bolded word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct.

  51. Most 1tourist stay in 2one of 3the 4many hotels 5in Patong.
  1 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพักอยู่ ณ โรงแรมแห่งหนึ่งจากจำนวนมากในป่าตอง (จ.ภูเก็ต) tourist ต้องเติม s เนื่องจากเราพูดว่าส่วนมาก ดังนั้นต้องมีมากกว่า 1

  52. It is 1quiet 2dangerous to 3climb 4mountain in 5rainy season; you have to be very careful.
  1 มันค่อนข้างอันตรายที่จะปีนเขาในช่วงฤดูฝน; คุณต้องระมัดระวังให้มาก Quiet = เงียบ ในที่นี้สะกดผิด ต้องใช้คำว่า Quite = ค่อนข้าง

  53. Kim 1has to 2apply for the 3member before he can 4check out books from this 5club.
  3 คิมต้องสมัครเพื่อเป็นสมาชิกก่อนจะยืมหนังสือออกจากชมรมนี้ member = สมาชิก แปลแล้วไม่ได้ใจความ ต้องเป็น membership = การเป็นสมาชิก

  54. 1According to the weather 2report, tomorrow 3the sun 4rises 5in 6:15.
  5 กล่าวถึงรายงานสภาพอากาศ พรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นเวลา 6:15 น. บุพบทที่เหมาะสมกับเวลาต้องใช้ at เท่านั้น

  55. You must 1check your 2assignment 3careful before 4turning in, especially grammar and 5spelling.
  3 คุณต้องเช็คงานที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวังก่อนส่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวยากรณ์และการสะกดคำ careful ไม่เหมาะสม เนื่องจากวางไว้ในตำแหน่งคำขยาย ต้องใช้ adverb ซึ่งก็คือ carefully = อย่างระมัดระวัง

  56. You 1have to comment 2on your peer's report and 3give the 4feedback to the 5origin writer.
  5 คุณต้องแสดงความคิดเห็นกับรายงานของเพื่อนและให้ผลย้อนกลับไปที่ผู้เขียนเดิม origin = จุดเริ่มต้น ที่มา เป็นคำนาม writer ก็เป็นคำนาม ต้องใช้คำว่า original = ดั้งเดิม ซึ่งเป็น Adjective ทำหน้าที่ขยายคำว่า writer

  57. These 1tourist 2attractions 3is 4located in 5the Chao Phraya.
  3 สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวมีหลายแห่ง จึงต้องแก้จาก is เป็น are

  58. When we were 1in Hua Hin, we 2get up early 3to see sunrise and we 4swam and 5played banana boat.
  2 ขณะที่พวกเราอยู่ที่หัวหิน พวกเราตื่นแต่เช้าดูพระอาทิตย์ขึ้น ว่ายน้ำ และเล่นบานาน่าโบ้ท (เรือกล้วย) ประโยคนี้เป็นอดีต แต่ get up = ตื่นนอน เป็นปัจจุบัน ต้องแก้เป็น got up

  59. I'1m hope that people 2are 3concerned for the 4global warming 5issues.
  1 ฉันหวังว่าผู้คนจะให้ความสำคัญ/กังวลกับเรื่องโลกร้อน hope = หวัง ไม่ต้องเติม am ใช้ว่า I hope ได้เลย

  60. This 1magnificent 2royal summer 3resident 4build by King Rama VII many 5years ago.
  4 พระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 หลายปีมาแล้ว ข้อนี้เป็น passive voice เพราะพระราชวังถูกคนสร้าง สร้างด้วยตัวเองไม่ได้ สูตรสำเร็จคือ Be + V.3 ที่ถูกต้องคือ was built
  [center]Credit: P'A & P'Nuch @STOU[/center]

  บริการแบบนี้คล้าย Word คือ มีบริการตรวจแก้การสะกดคำและการใช้ไวยากรณ์ที่ผิด แต่คุณภาพดีกว่า Word มากทีเดียว
  http://spellcheckplus.com

  [center]Credit: Pipat[/center] 8)
 • 1 Comment sorted by
 • 43.1 originally (adverb): in the beginning, in the first place อย่างเป็นอันแรก relate: โดยแรกเริ่ม, โดยดั้งเดิม, โดยมีมาแต่เดิม syn: initially, first, primarily
  My mom is originally from a small town in Texas.

  44.1 currently (adverb): now, at this time ในปัจจุบัน, ปัจจุบัน, ในเวลานี้ syn: presently
  She is currently working as a server at a restaurant.

  45.1 attend (verb): go to เข้าร่วม, ไปกับ, ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ, รับใช้ relate: ตาม syn: accompany, appear at, pay attention, serve
  I want to attend a school near my family.

  46.1 junior (noun): third-year student คนที่อ่อนอาวุโสกว่า, นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 relate: รุ่นน้อง, ผู้ที่อายุน้อยกว่า syn: subordinate ant: senior, adult

  47.1 major in (verb): have as one's main field of study
  I'm thinking about majoring in restaurant and hotel management.

  48.1 cashier (noun): a person who receives and pays out money at a store เจ้าหน้าที่การเงิน, พนักงานรับจ่ายเงิน syn: teller, clerk, receiver

  49.1 grocery store (noun): supermarket
  My brother works full time as the manager of a grocery store.

  50.1 hang out (phrasal verb): spend time with, socialize
  We usually hang out with friends after school.

  6 Key Benefits of Teamwork

  There is a saying that many hands make light work. The essence of this statement is that more can be achieved as a collective than individually. There are numerous benefits of teamwork. Here are my top 6.

  1. Creativity
  We all have different skills, knowledge and personal attributes. By utilising all of these different aspects in a team, more ideas can be generated. As more ideas are generated, more creative solution are generated, leading to better results.

  2. Satisfaction
  3. Skills
  4. Speed
  5. Sounding board
  6. Support
  Cr: Duncan Brodie

  เรียนเหอะ อยากสอน: