คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ครับ
 • คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

   1> assembly language : ภาษาแอสเซมบลี
  เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาระดับต่ำคล้ายๆกับภาษา Basic
        และภาษา Cobol

   2> automatic teller machine : เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ
  เป็นเครื่องทีไม่มีคนประจำอยู่ ซึ่งสามารถควบคุมการถอนเงิน การดูยอดบัญชีและทำ
        งานอื่นๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ

   3> auxiliary storage : หน่วยเก็บช่วย หน่วยเก็บรอง
  เป็นหน่วยความจำที่ช่วยในการรองรับหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์หรือที่เรียก
        ว่า หน่วยความจำสำรอง (Secondary storage)

   4> background processing : การประมวลผลส่วนหลัง
  เป็นการ execute โดยอัตโนมัติของโปรแกรมส่วนหลังระหว่างโปรแกรมคอมฯ กับระบบ
        ปฏิบัติการ เมื่อระบบไม่สามารถทำตามคำสั่งการประมวลผลส่วนหน้าได้

   5> backup : การสำรอง
  การสำรองเอาไว้ใช้สำรองโปรแกรมหรือสำรองไว้เพื่อกันโปรแกรมเสียหาย

   6> BASIC : ภาษาเบสิก
  เป็นภาษาระดับสูงใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้และ
        การทำงานเป็นแบบแบ่งเวลา (Time Sharing)

   7> batch processing : การประมวลผลแบบกลุ่ม
  การประมวลผลของตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขจะมีการประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผล
        เป็นแบบเรียงลำดับ การรันโปรแกรมของคอมพิวเตอร์จะรัน 1 โปรแกรมไม่เหมือนกับที่ต้องการ
        รันโปรแกรมทีละ Operator ในโปรแกรม

   8> binary number system : ระบบเลขฐานสอง
  ในระบบเลขฐานสองจะมีอยู่ 2 digits คือ เลข 0 กับเลข 1 ซึ่งคอมพิวเตอร์จะให้แปลงคำสั่งเป็น
        เลข 0 และ 1 ในการประมวลผล และใช้เลข 0,1 เป็นเงื่อนไขหรือการกระทำ

   9> booting the system : การเริ่มทำงานของระบบ
  การเริ่มต้นทำงานของคอมพิวเตอร์ จะเริ่มจากการ Boot เครื่องและจะมีระบบปฏิบัติการหรือ DOS
        เข้ามาในหน่วยความจำหลัก

  10> buffer : ที่พักข้อมูล ที่ปรับอัตรา หรือกันชน
  ใช้พักข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ input/out กับ CPU เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยความจำขนาดเล็ก ติดต่อ
        buffer สองตัว

  11> bug : จุดบกพร่อง
  การ error ในระบบหรือโปรแกรม การ error ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือในรายละเอียดบางชิ้น
        ของฮาร์ดแวร์

  12> bus : บัส
  การสื่อสารระหว่าง provide หรือ มากกว่า 1 devices เช่น ระหว่าง CPU, หน่วยความจำ และ
        อุปกรณ์รอบนอก โดยคอมพิวเตอร์จะต่อเข้ากับเครื่อง server

  13> byte : ไบต์
  เป็นกลุ่มของบิต จะมีอยู่ 8 operater ในหน่วยหนึ่ง โดยจะมีตัวแปรเป็นอักขระหรือสัญลัษณ์พิเศษ
        โดยปกติ 1 ไบต์จะมี 8 บิต

  14> cache memory : หน่วยความจำแบบแคช
  เป็นหน่วยความจำที่มีการทำงานสูง ความเร็วสูง เป็นการทำงานของหน่วยความจำเพื่อประมวลผล
        ข้อมูลหรือโครงสร้าง

  15> CAD/CAM : การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
  โดยปกติทั่วไปจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและกระบวนการผลิตของธุรกิจต่างๆ

  16> CAI : การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
  คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เองโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ

  17> constant : ค่าคงที่
  เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในโปรแกรม

  18> control program : โปรแกรมควบคุม
  ปกติจะเป็นระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมสามารถช่วยควบคุมการปฏิบัติการและการจัดการใน
        ระบบคอมพิวเตอร์

  19> control unit : หน่วยควบคุม
  เรียกกันว่า CPU และสามารถพบได้ในการ execution ของโครงสร้างโปรแกรม และเป็นการประมวล
        ผลส่วนกลางซึ่งจะทำงานควบคุมโดยตรงของระบบคอมพิวเตอร์

  20> coursor : ตัวชี้ตำแหน่ง
  สัญลักษณ์ที่แสดงผลบนจอภาพ คือ ขีดเส้นใต้กระพริบเพื่อแสดงหรือชี้ว่า ตัวถัดไปอยู่ตำแหน่งไหน
        อาจจะเป็นสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ หรือกล่องซึ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ตำแหน่งไหนบนจอภาพ

  21> cylinder : ทรงกระบอก
  แทร็คบนจานแม่เหล็กซึ่งเกิดจากจานแม่เหล็กแต่ละแผ่นเรียงกันเป็นทรงกระบอก และแทร็คที่เรียง
        ตรงกันเรียกว่า cylinder

  22> data : ข้อมูล
  ข้อมูลที่เตรียมไว้เพื่อจะนำไปเข้าสู่การประมวลผล

  23> data base : ฐานข้อมูล
  ที่รวมของไฟล์ที่มีความสัมพันธ์กันโดยใช้หลักการบางอย่างทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนกันและสามารถ
        เรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

  24> data base administrator : การบริหารฐานข้อมูล
  เป็นงานที่ใช้สำหรับค้นหา ปรับปรุง แก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูล เป็นการเอาไว้ใช้ฐานข้อมูลโดยใช้
        ระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไป การบำรุงรักษา

  25> data base management system : ระบบการจัดการฐานข้อมูล
  เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล การค้นหาข้อมูล ระบบนี้สามารถประมวล
        ผลได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน

  26> cathaode ray tube : หลอดภาพ
  เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งข่าวสารไปแสดงผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ด้าน
        ข้อมูลบนหลอดทีวีและหน้าจอ

  27> central processing unit : หน่วยประมวลผลกลาง
  เป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการควบคุมการแปลและการรันโปรแกรมและ
        คำสั่งต่างๆ ใน CPU ประกอบด้วยหน่วยความจำหลัก หน่วยคำนวณและตรรกะ และหน่วยควบคุม

  28> channel : ช่องสัญญาณหรือร่องข้อมูล
  เป็นเส้นทางสำหรับการส่งสัญญาณระหว่างคำสั่งและตำแหน่งของข้อมูล แบ่งเป็นแทร็คในเทป
        แม่เหล็กหรือเรียกว่า แบนด์ในดรัมแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไปสู่ CPU
        และจาก CPU ไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ

  29> chip : ชิป
  สร้างมาจากซิลิโคนประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประกอบเป็น integrated

  30> compiler : ตัวแปลชุดคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลชุดคำสั่ง
  คำสั่งในคอมพิวเตอร์เป็นแบบภาษาเครื่อง ซึ่งโดยปกติผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนด้วยภาษาระดับ
        สูงที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก ตัวแปลภาษาจะทำการแทนคำสั่งภาษาระดับสูงนั้นด้วยภาษาเครื่องไม่ว่าจะเป็น
        ชุดคำสั่งและคำสั่งย่อย นอกจากนี้ยังแปลงระดับการทำงานหรือปัญหาของภาษาเป็นภาษาเครื่องด้วย

  31> computer : คอมพิวเตอร์หรือคณิตกร
        เป็นเครื่องคำนวณระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยออกแบบเพื่อจัดระบบที่เป็นอัตโนมัติในการรันและ
        การทำงานมีหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ โดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอนแปลที
        ละคำสั่งที่ได้รับไป

  32> computer network : ข่ายงาน หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เป็นการเชื่อมต่อการประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องหรือมากกว่า

  33> computer operator : การดำเนินการคอมพิวเตอร์หรือการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  เป็นการทำงานที่รวมถึงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ เป็นการเริ่มดำเนินโปรแกรม ตรวจสอบ
        การทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และจบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

  34> console : ส่วนเฝ้าคุมหรือจอเฝ้าคุม
  เป็นช่องทางของคอมพิวเตอร์ที่ใช้มนุษย์ควบคุมการติดต่อสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  35>data communications : การสื่อสารข้อมูล
  เป็นวิธีการถ่ายข้อมูลระหว่างการประมวลผลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทำการโอนถ่าย
       ข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

  36> data entry operator : พนักงานป้อนข้อมูล
  เป็นผู้ที่ถอดข้อมูลจากเทปเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่
        เฉพาะบางคนที่สามารถเข้าใจข้อมูลและแทนค่านั้นด้วยภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้

  37> data processing : การประมวลผลข้อมูล
  เป็นความต้องการที่จะปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

  38> debug : แก้จุดบกพร่อง
  เป็นการตรวจสอบที่จุดบกพร่องและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและหรือคำสั่งย่อยใน
        ชุดคำสั่ง

  39> decision support system : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  เป็นการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้เป็นสำเนาเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ

  40> deagnosties : การวินิจฉัย
  เป็นการแสดงข้อความผิดพลาดด้วยคอมพิวเตอรืที่เกิดจากปัญหาจากระบบและคำสั่งของ
        โปรแกรม

  41> difference engine : เครื่องคำนวณทางตรรกะ
  เป็นอุปกรณ์ประมวลผลทางตรรกศาสตร์ที่จะไม่มีวันจบ สร้างโดย Charles Babbuge

  42> digital computer : คอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข,คณิตกรเชิงตัวเลข
  เป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและจัดการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล ใช้ควบคู่กับเรื่อง
        คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก

  43> direct-access : การเข้าถึงโดยตรง
  เป็นการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่ต้องการโดยดึงข้อมูลมาเฉพาะที่ตั้งที่ข้อมูลอยู่ เป็นการอ่านและ
        เขียนข้อมูลโดยตรงเช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลโดยตรง

  44> diskette : แผ่นบันทึก
  เป็นฟลอปปี้ดิสก์ เป็นเทปแม่เหล็กราคาถูก สำหรับอุปกรณ์ I/O และเป็นหน่วยความจำสำรอง

  45> distributed data processing : การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย
  เป็นการบรรยายทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลแบบตรรกะ เกี่ยวข้องกับข่าวสารคำสั่งตลอด
        จนการทำงานแบบรวมทั้งทางกายภาพ ประมวลผลและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ

  46> documnutation : การจัดทำเอกสาร
  เป็นเอกสารระหว่างการวิเคราะห์และคำสั่งย่อยของโปรแกรมและข้อมูลของโปรแกรมและระบบ
        เก็บตัวแปรและมีไว้เพื่อปรับปรุงโปรแกรามในวันต่อไป

  47> editor : บรรณาธิกรณ์หรือบรรณาธิการ
  เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ทบทวนและใส่ตัวอักษาและคำสั่งอื่นของโปรแกรม

  48> electronic mail : การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
  เป็นการส่งข้อความทั่วไปโดยระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่ง
        ข้อมูล, ข้อความ, และสารสนเทศ เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปอีกคอมพิวเตอร์หนึ่งเหมือน
        กับการทำงานของไปรษณีย์

  49> electronic apreadsheet program : โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์
  เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว, คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล มีการทำงานแบบแถวและ
        คอลัมน์

  50> EPROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบได้
  ลบและอ่านหน่วยความจำได้เพียงอย่างเดียว โดยสามารถเขียนโปรแกรมได้ในเงื่อนไขอย่างจำกัด
        เพียงครั้งเดียว

  51> executive routine : ชุดคำสั่งประจำกระทำการ
  เป็นโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุใการทำงานและแปลโปรแกรมอื่นมักจะอ้างอิงถึง
        การแปลคำสั่งแสดงผลลัพธ์ หรือหัวหน้างาน

  52> executive workstation : สถานีงานกระทำการ
  เป็นหน่วยคอมพิวเตอร์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ยุ่งมีงานมาก คนเหล่านี้จะมีกุญแจพิเศษและ
        รับข้อมูลโดยเมาส์หรือหน้าจอโดยตรงเขาจะมีนิสัยเป็นนักกระทำคำหรือประมวลผลข้อมูล, จัดการฐาน
        ข้อมูล, รูปภาพ และสนับสนุนการทำงานต่างๆ

  53> hard disk : จานบันทึกแบบแข็ง
  วัตถุที่เป็นโลหะ จาน ของแข็ง ซึ่งจะครอบคลุมด้วยแม่เหล็ก จะเป็นแผ่นกลมใช้ห้อยในเปรียบเทียบ
        สิ่งที่ต้องการแต่ละชนิด

  54> hardware : ส่วนเครื่อง หรือส่วนอุปกรณ์
  การประดิษฐ์ส่วนประกอบของวัตถุ นำมาปะติดปะต่อโดยมีส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ
        อิเล็กตรอน แม่เหล็กและเครื่องจักร โดยจะมีส่วนตรงข้ามกับซอร์ฟแวร์

  55> hierarchical data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงลำดับขั้น
  เป็นส่วนตรรกวิทยาซึ่งจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นรากฐานของโครงสร้างที่มีส่วนประกอบหรือเป็น
        พ่อ แม่มีลูกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทีละคน หรือมีมากกว่าส่วนอื่น จะแยกออกเป็นแขนงของเจ้าของในส่วน
        ประกอบเพียงอันหนึ่งอันเดียวของพ่อแม่

  56> high-level language : ภาษาระดับสูง
  การเขียนภาษาของโปรแกรมทางทวีปจะดูถึงปัญหา ความไม่เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
        งานของผู้ใช้ คำสั่งในการให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้สะดวกในการเขียนจดหมายแสดงงาน หรืองานต้น
        ฉบับของอังกฤษ ค่อนข้างที่จะใช้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจให้ทราบ

  57> input/output : รับเข้า/ส่งออก
  จะเกี่ยวข้องกับทางวิชาการ สื่อ กลไกในการประดิษฐ์ของผู้ใช้ในการทำงานให้บรรลุทั้งมนุษย์และ
        เครื่องจักรในการคมนาคม  โดยจะเกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติงานของผู้ใช้นำเอาข้อมูลเข้าและออกจากระบบ
        คอมพิวเตอร์

  58> instruction : คำสั่งหรือคำสั่งเครื่อง
  การเซ็ตข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในคำสั่งระบบปฏิบัติการของข้อมูล แสดงผลการทำงานใน i.e. เป็น
        ส่วนสำคัญและนิยมตั้งขึ้น เพื่อให้ให้คำสั่งในระบบดีขึ้น

  59> integrated software package : ชุดคำสั่งสำเร็จเบ็ดเสร็จ
  เป็นซอร์ฟแวร์ที่มีผลคำสั่งประกอบกันหลายๆ ครั้ง ใช้ประโยชน์ในระบบ e.g. การประมวลผลใน
        เวิร์ด เป็นการขยายหน้ากระดาษสร้างเส้นจนกระทั่งเป็นอันเดียวกัน บรรจุรวมกันสามารถมีส่วนร่วมของ
        ข้อมูลและดำเนินการดูในระหว่างทำหน้าที่ในระบบ

  60> interactive system : ระบบเชิงโต้ตอบ
  เป็นคำสั่งในการยอมให้มีการติดต่อและโต้ตอบกันในระหว่างระบบของผู้ใช้งานและทำการปฏิบัต
        งานของ CPU ในโปรแกรม

  61> interface : ตัวเชื่อมประสาน
  ส่วนประกอบของเขตข้อมูล e.g. ในระบบทั้ง 2 หรือกลไกในการเชื่อมประสาน

  62> expert system : ระบบผู้เชี่ยวชาญ
  ซอร์ฟแวร์จะรวมประกอบด้วย 1 มีความรู้ความชำนาญในขอบเขตจำนวนพื้นฐานที่ได้ทราบ
        2 สามารถรอบรู้พื้นฐานในการทำและตัดสินใจมีคุณสมบัติพร้อม

  63> facsimile system : ระบบโทรภาพ, โทรสาร
  เป็นระบบที่ผู้ใช้สื่อสารทางรูปภาพ ต้นฉบับและแผนที่และอื่นๆ ระหว่างทางภูมิศาสตร์ ตามส่วน
        แยกหัวข้อ รูปภาพที่สแกนเป็นสื่อของหัวข้อและภาพจำลองความคิดของเรื่อง

  64> fiber-optic cable : สายเส้นใยนำแสง
  ข้อมูลที่เป็นสื่อในการนำสายใยมาดูและสายแก้ว หรือวัตถุหลอมได้ที่สามารถเป็นสื่อจำนวนมากมาย
        ในขณะที่มีความเร็วในการส่องสว่างของข่าวสารข้อความที่ออกมา

  65> field : เขตข้อมูล
  กลุ่มตัวอักษรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในยูนิต e.g. กลุ่มของผู้ใช้การ์ดข้อมูลแทนอัตราค่าจ้างเป็น
        ชั่วโมง รวมทั้งการบันทึกรายการหัวเรื่องต่างๆ

  66> flowchart : ผังงาน
  แผนผังสัญลักษณ์ของผู้ใช้และการแสดงเส้นที่ติดต่อซึ่งกันและกัน

  67> front-end processor : ตัวประมวลผลส่วนหน้า
  ซีพียูของโปรแกรมจะทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลระหว่างส่วนหน้าเป็นส่วนใหญ่และมีกลไกความ
        สามารถหลายชนิดซึ่งจะอยู่รอบนอกของโปรแกรม

  68> full duplex transmission : การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
  ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปพร้อมกัน เวลาที่ซึ่งข้อมูลสามารถสื่อสารกันมันจะไหลในคำสั่ง
        ทั้งสองในเวลาเดียวกัน

  69> function : ส่วนหน้าที่ย่อย
  ส่วนที่ทำหน้าที่ของโปรแกรม จะเรียกใช้งานภายในและคอมพิวเตอร์นิยมทำงานในคราวเดียว การ
        ย้อนกลับของหัวข้อโปรแกรมตลอด ซึ่งของโปรแกรมจะผ่านเข้าไปตลอด

  70> half-duplex transmission : การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
  ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปทางเดียวกัน แต่จะมีข้อมูลส่งไปสลับกันในระยะเวลาที่ต่างกัน
        ข้อมูลไม่สามารถที่จะส่งไปในเวลาเดียวกัน

  71> hard copy : สำเนาถาวรหรือสิ่งพิมพ์ออก
  พิมพ์หรือภาพที่ออกมาจากการมองเห็นของมนุษย์

  72> mainframe : คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
  ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สามรถรับจำนวนของกลไกภายรอบนอกได้มาก

  73> maintenance programming : รักษาโปรแกรม
  ข้อปฏิบัติในการักษาแก้ไขสภาพของโปรแกรมให้ถูกต้องและคงอยู่สภาพดังเดิม

  74> management information system : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  ระบบสารสนเทศในพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะทำการดูทำเค้าโครงเหมือนการจัดการในสารสนเทศ
        มีแผนจัดการเส้นแสดง แนะนำทำการแสดงผลของระบบภายในอวัยวะของร่างกาย

  75> master file : แฟ้มข้อมูลหลัก
  ข้อมูลในแฟ้มที่มีความคงทนถาวร หลายๆครั่งจะมีการจัดการปรับปรุงแฟ้มในการบันทึกข้อมูลให้
        ทันสมัยขึ้น

  76> menu : รายการเลือก
  คอมพิวเตอร์ที่ใช้จะเซตโปรแกรมเพื่อเตรียมการไว้เลือกคำสั่งในการแสดงหัวข้อผู้ใช้สามารถดูได้
        จากการเลือกเมนูคำสั่งแสดงผลโปรแกรมจะทำงานหนักมากในการรันโปรแกรม

  77> microcomputer : ไมโครคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถแยกออกเป็นแต่ละประเภท ประกอบด้ววย การดำเนินงานของ
        ไมโครโปรเซสเซอร์ ผู้ใช้และปะปนกับการเก็บรักษาและการรับเข้าส่งออกส่วนต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์
        เล็กนี้จะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอต์ฟแวร์ มีจำนวนการขายไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

  78> microprocessor : ตัวประมวลผล
  การประมวลผลเป็นหัวใจสำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์

  79> micro-to-mainframe linkage : ตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
  ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ เป็นผลจากการติดต่อระหว่างเมนเฟรมระบบคอมพิวเตอร์ การค้าหาข้อมูล
        ในแผ่นดิสก์ของผู้ใช้

  80> minicomputer : คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
  เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำการรับเข้าส่งออก ใช้ระบบดิจิตอล ตัวอักษรสูงในไมโคร
       คอมพิวเตอร์

  81> internal storage : หน่วยเก็บภายใน
  เป็นหน่วยเก็บข้อมูลภายในโดยตรงในระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมของ CPU

  82> interpreter : ตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่ง
  เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่งซึ่งในคำสั่งในภาษา
        เครื่องเป็นการแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาโปรแกรม

  83> ISAM : วิธีเข้าถึงลำดับดรรชนี
  เป็นวิธีที่จะเข้าถึงลำดับดรรชนีโดยตรงโดยผานทางการคีย์ข้อมูลหรือตัวอักขระ

  84> item : หน่วยข้อมูล
  เป็นหน่วยข้อมูลของกลุ่มความสัมพันธ์

  85> laser printer : เครื่องพิมพ์ใบ้ระบบแสงเลเซอร์
  เป็นอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างภาพหรือข้อความโดยใช้แสงเลเซอร์

  86> light pen : ปากกาแสง
  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เขียนข้อความหรือออกแบบข้อมูลต่างๆ ลงบนจอภาพล

  87> local area network : ข่ายงานบริเวณเฉพาะหน้าที่
  เป็นระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเฉพาะที่ที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ
        เทอร์มินัลและที่ตั้งจะอยู่บริเวณเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือระหว่างชั้นในอาคารเดียวกัน

  88> LST : วงจรรวมความจุสูง
  เป็นวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิปเดี่ยวเล็กๆ ทำจากซิลิคอนหรือส่วนประกอบอื่นๆ
        ประกอบเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน

  89> Machine language : ภาษาเครื่อง
  เป็นภาษาที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

  90> magnetic storage : หน่วยความจำแม่เหล็ก
  เป็นหน่วยความจำที่ใช้แม่เหล็กในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์และสื่อคือ แผ่นดิสก์ การ์ด ชิป
        ฟิลม์ เทป

  91> opreand : ตัวถูกดำเนินการ
  เป็นหน่วยข้อมูลหรือเป็นเครื่องมือที่ถูกดำเนินการที่ถูกนำไปคำนวณซึ่งหน่วยข้อมูลที่ถูกไปดำเนินการ
       จะมีตั้งแต่ 2 ข้อมูลขึ้นไป

  92> Operating System : ระบบปฏิบัติการ
  เป็นระบบปฏิบัติการที่ควบคุมและจัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ที่ควบคุมหรือ
        กำลังปฏิบัติการอยู่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

  93> Operating code : รหัสดำเนินการ
  เป็นรหัสของชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติการดำเนินงานในคอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนของคำสั่ง ระดับ
        ภาษาเครื่องที่ควบคุมโดย  รหัสปฏิบัติการ

  94> personal computer : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีผู้ใช้งานแบบคนเดียวทำงานโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อย่างอื่นช่วย
        เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

  95> pointer : ตัวชี้
  เป็นตัวชี้ข้อมูลไปยังเรคคอร์ดหรือข้อมูลที่เราต้องการ

  96> primary storage section : หน่วยเก็บหลัก
  เป็นหน่วยเก็บหลักอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นหน่วยความจำหลักอยู่ในส่วนของ CPU ทำ
        การรับข้อมูล นำข้อมูลออกในระหว่างการประมวลผล

  97> printer : เครื่องพิมพ์
  เป็นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของกระดาษมีทั้งแบบเครื่องพิมพ์แบบ
        กระทบและเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ

  98> program : ชุดคำสั่ง
  เป็นโปรแกรมที่ใช้ชุดคำสั่งในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  99> PROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบไม่ได้
  เป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ผลิตจะทำการบันทึกโปรแกรม
        เข้าไป

  100> Modem : ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ
  เป็นอุปกรณ์ที่ทำการแปลงสัญญาณข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วจึงทำการส่งออกไป
          สู่สายสื่อสารต่อไป

  101> Mouse : เมาส์
  เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากับเทปใช้ในการบังคับทิศทางของเคอร์เซอร์ซึ่งเมาส์จะมีลักษณะที่เคลื่อน
          ย้ายไปมาได้ เมาส์จะมีสายที่ยาวต่อเข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้รับคำสั่งโดยการคลิกที่ปุ่มของเมาส์

  102> Multiprocessing : การประมวลผลหลายตัว
  เป็นการประมวลผลหรือการปฏิบัติพร้อมกันหลายครั้งในเวลาเดียวกัน เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบ
          เครือข่ายประมวลผล สำหรับการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

  103> network data structure : โครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่าย
  เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่ายที่มีข้อมูลได้หลายข้อมูลเรียกว่า node

  104> nonvolatile storage : หน่วยความจำไม่ลบเลือน
  เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลในเครื่องไม่หายไปไหน เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำที่ไม่ล่าช้าในการเก็บ
          ข้อมูล

  105> offline : นอกสายหรือไม่เชื่อมตรง
  เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้นอกสายในการติดต่อสื่อสาร ไม่เชื่อมตรงต่อ CPU เป็นระบบที่ติดต่อ
          กับระบบคอมพิวเตอร์

  106> Online : ในสายหรือเชื่อมตรง
  เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสายในการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อ CPU เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ไม่
          ต่อโดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์

  107> Simulation : การจำลอง
  เป็นการออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติหรือลักษณะของกายภาพหรือการสมมุติโดยลักษณะของ
          ระบบหุ่นจำลอง

  108> Software : ส่วนชุดคำสั่ง
  การตั้งโปรแกรม เอกสาร ขั้นตอน และมีความเกี่ยวข้องกันด้วยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

  109> String : อักขระ
  คือตัวเลข ตัวอักษร การรวมกันของตัวอักษรจะเป็นการแสดงถึงข้อมูลชนิดหนึ่ง

  110> Structured programming : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
  เป็นตัวอย่างหรือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและเขียนรหัส ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว
          คำสั่งที่ใช้เขียนโครงสร้างจะใช้คำสั่งที่เป็นพื้นฐานและแสดงถึงลักษณะในการทำงานจากสูงสุดไปต่ำสุด ใน
          ส่วนของฟังก์ชั่นหลักๆ แล้วจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ

  111> System : ระบบ
  การทำงานแบบเป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนตั้งแต่เริ่มจนจบการทำงาน

  112> System analyst : นักวิเคราะห์ระบบ
  เป็นบุคคลที่ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน วิธีการและเทคนิคโดยรวมของระบบงานเพื่อให้ตรง
          ต่อความต้องการของผู้ใช้และทำหน้าที่ออกแบบระบบงาน

  113> System design : การออกแบบระบบ
  การออกแบบงานสร้างงานเพื่อครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในระบบ ในการออกแบบขั้นสุดท้ายจะต้อง
          มีการแนะนำงานที่มีประสิทธิผล

  114> Terminal : เครื่องปลายทาง
  เป็นการต่อสายเกี่ยวกับ I/O ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต่อเป็นคู่ คือ ส่วนของข้อมูลที่ออกและ
          ข้อมูลที่เข้ามาที่เก็บได้และส่งไปแสดงผลลัพธ์

  115> Text : แฟ้มที่ประกอบด้วยตัวอักษร
  แฟ้มที่เคยมีข้อมูลที่มีการแยกประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษรจะมีการทำเครื่องหมายไว้ข้อมูลที่เข้าและ
          ออกจะเป็นชนิด Text  โปรแกรมย่อยๆ ที่สามารถเก็บเป็น File แบบ text ได้

  116> Pseudocode : รหัสเทียมหรือรหัสจำลอง
  เป็นเครื่องมือใช้ในการวิเคราะห์โปรแกรม เป็นการทดสอบและย่อจากโครงสร้างจริงของคอมพิวเตอร์
          มีการเขียนมาในลักษณะธรรมดา

  117> RAM : หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
  โครงสร้างในหน่วยความจำจะถูกเรียกหาข้อมูลคืนมา

  118> Real time : เวลาจริงหรือทันที
  เป็นการประมวลผลแบบ online ซึ่งจะมีการตอบรับและประมวลผลอย่างรวดเร็ว

  119> Record : ระเบียนหรือบันทึก
  เป็นการรวมข้อมูลจากฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างข้อมูลจะเป็นแบบตัวเลขตายตัว

  120> Register : เรจิสเตอร์
  เป็นการเก็บข้อมูลแต่ละชนิดได้ เป็นหน่วยความจำที่มีพื้นที่เล็กๆ ใช้ในการเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณ
          ของหน่วยคำนวณ

  121> Relational data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล

  122> RAM : หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
  เป็นหน่วยความจำที่เก็บไว้ใน chip จะติดมากับตัวเครื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์

  123> Semiconductor storage : หน่วยเก็บแบบสารกึ่งตัวนำ
  เป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำที่มีความเร็วสูง

  124> Serial access : การเข้าถึงโดยลำดับ
  เป็นลักษณะหน่วยความจำที่เข้าถึงโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่แน่นอนและตำแหน่งข้อมูลในหน่วย
          ความจำ

  125> Time sharing : การแบ่งเวลาการใช้เวลา
  ใช้อุปกรณ์ทางด้าน Hardware โดยสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันโปรแกรมหรือบุคคล
          ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันนั้นก็สามารถโต้ตอบกันได้

  126> Top-down methodology : วิธีการจากบนลงล่าง
  กระบวนการทำงานที่นำงานที่ยุ่งยากมาจัดเรียงลำดับจากบนลงล่าง

  127> Variable : ตัวแปร
  เก็บค่าไว้ในหน่วยความจำ อ้างอิงถึงตัวอักษร จะสามารถรู้ถึงค่าข้อมูลที่เก็บเอาไว้

  128> Virtual storage : หน่วยเก็บเสมือน
  เป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรองและเป็นโปรแกรมพิเศษในการทำงานส่วนหนึ่งของโปรแกรม ซึ่งจะส่งผลผ่าน
          ไปในระบบ ส่งจากหน่วยเก็บข้อมูลภายในไปแสดงผลภายนอก

  129> VLSI : วงจรรวมความจุสูง
  เป็นอุปกรณ์ที่มีความเร็ว 100,000/วินาที เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่รวมใน chip

  130> Volatile storage : หน่วยเก็บลบเลือนได้
  เป็นหน่วยความจำขนาดกลางที่สามารถลบได้

  131> Winchester technology : เทคโนโลยีของวินเซสเตอร์
  เป็นชื่อที่มีให้โดยชนิดของระบบเก็บข้อมูลเป็นจานแม่เหล็กบันทึกอย่างถาวร

  132> Windows : จอซ้อน หรือจอทำซ้อน
  เป็นจอภาพที่แสดงถึงสถานะการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจ สามารถเปิดหน้าต่างโปรแกรมหลายๆ
          โปรแกรมเพื่อใช้งาน

  133> Word : คำ
  เป็นกลุ่มของบิตหรือตัวอักษร
  http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Computer%20Wording/Computer_wording.htm
 • 1 Comment sorted by
 • cable modem เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับสายเคเบิลทีวี และรับข้อมูลที่ 1.5 Mbps อัตราข้อมูล
  http://www.widebase.net/knowledge/itterm/it_term_desc.php?term_id=CableModem
  8)