อายุที่เหมาะสมต่อการมีบุตร
  • ทางการแพทย์พบว่าวัย 22 ปี เหมาะทั้งร่างกายและจิตใจที่จะมีบุตร ในขณะเดียวกัน มารดาที่อายุมากโดยเฉพาะอายุเกิน 35 ปี ถึง 40 ปี ไปแล้ว
    ก็มีโอกาสที่บุตรมีความพิการ
    http://thaibabyguide.exteen.com/20130509/entry-1 prevention,bacterial