English for Lawyers
 • http://mlearning.stou.ac.th/search.php?type=audios&keyword=41401


  1. การอ่านหมายถึงข้อใด
  A. การวิเคราะห์และรับรู้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารใช้แสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ
  B. ทักษะสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและความรู้ให้มีความกลมกลืนผสมผสานจนกลายเป็นสมรรถวิสัยเฉพาะตัว
  C. ความสามารถในการถ่ายโอนข้อความให้ออกมาเป็นตัวอักษรบนหน้าหนังสือเพื่อความเข้าใจตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนและผู้อ่าน
  D. การสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน
  E. ความสามารถในการถอดรหัสที่สื่อออกมาในรูปตัวอักษรของผู้รับสาร

  2. การอ่านเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 อย่าง เรียงตามลำดับคือ
  A. ความคิดของผู้เขียน -> ความหมาย -> ตัวหนังสือของผู้เขียน
  B. ความหมาย -> ความคิดของผู้เขียน -> ความคิดของผู้อ่าน
  C. ความคิดของผู้เขียน -> ตัวหนังสือของผู้เขียน -> ความคิดของผู้อ่าน
  D. ตัวหนังสือของผู้เขียน -> ความคิดของผู้อ่าน -> ความหมาย
  E. ตัวหนังสือของผู้เขียน -> ความคิดของผู้เขียน -> ความเข้าใจของผู้อ่าน

  3. การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามลำดับขั้นตอน ข้อใดเป็นคุณลักษณะบางอย่างที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
  A. การขยับปากกับความยืดหยุ่น
  B. ความยืดหยุ่นกับความเข้าใจ
  C. การใช้นิ้วชี้ตัวหนังสือกับการอ่านย้อนกลับไปกลับมา
  D. การอ่านย้อนกลับไปกลับมากับการขยับปาก
  E. การกวาดตาย้อนกลับไปกลับมากับการส่ายศีรษะไปมา

  4. ปกติเวลาอ่าน เราจะเคลื่อนและหยุดสายตาเป็นระยะๆ หรือช่วงๆ ไป จะทำเช่นนี้ติดต่อกันไปจนกว่าจะอ่านข้อความจบ ในการอ่านและหยุดแต่ละครั้งสายตาจะจับข้อความซึ่งให้ความหมายเป็นที่เข้าใจได้ เราเรียกลักษณะอาการที่เกี่ยวกับการอ่านอย่างนี้ว่า อ่านเป็นหน่วยความหมาย ต่อไปนี้ข้อใดแสดงการอ่านเป็นหน่วยความหมาย
  A. The law and the procedure/by which justice is administered/are always open/to public criticism./
  B. The law and/the procedure by/which justice is/administered are/always open/to public criticism./
  C. The law/and the procedure/by/which justice/is administered/are always open to/public criticism./
  D. The law and the/procedure by which/justice is/administered are always/open to/public criticism.
  E. The law/and/the procedure/by which/justice is administered/are/always open/to public/criticism.

  5. การอ่านแบบข้ามคำ หมายถึงวิธีการอ่านในข้อใด
  A. Skimming
  B. Scanning
  C. Surveying
  D. Intensive reading
  E. Skipping

  6. ถ้าเราอยากทราบ Meaning of Martial Law (คำนิยามของกฎอัยการศึก) เราจะใช้วิธีการอ่านแบบใด จึงจะค้นหาเลขหน้าหนังสือที่อ้างถึงที่ต้องการในดัชนีเนื้อหาหรือหัวข้อเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
  A. การอ่านแบบข้ามคำ
  B. การอ่านแบบกวาดสายตา
  C. การอ่านแบบเข้ม
  D. การอ่านแบบสำรวจ
  E. การอ่านแบบสำรวจผสมการอ่านแบบเข้ม

  7. ต่อไปนี้ข้อใดมิใช่ข้อมูลที่เกี่ยวกับ (Dicey, 1979: 33-34)
  A. ข้อความเชิงอรรถที่ผู้เขียนรวมไว้ในเนื้อเรื่อง
  B. ข้อความในวงเล็บทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในหน้าบรรณานุกรมของหนังสือ
  C. Dicey คือ ชื่อของผู้แต่ง 1979 เป็นปีที่พิมพ์ และ 33-34 คือ หน้าหนังสือที่อ้างถึง
  D. ข้อความเริ่มด้วยชื่อบรรณาธิการ คือ Dicey ตามด้วยปีที่พิมพ์คือ 1979 ฉบับที่ 33 เล่มที่ 34
  E. ข้อความแสดงสำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และหน้าหนังสือที่อ้างถึง

  8. ข้อความหรือคำบรรยายสั้นๆ ของผู้พิมพ์ที่เกี่ยวกับลักษณะสำคัญบางอย่างของหนังสือและผู้เขียน คือ
  A. Footnote
  B. References
  C. Blurb
  D. Preface
  E. Bibiography

  9. SQ 3R เป็นเทคนิคการอ่านหนังสือหรือตำราทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนเรียงตามลำดับขั้นตอนที่ 3 ได้แก่
  A. Recite
  B. Read
  C. Survey
  D. Question
  E. Review

  10. ต่อไปนี้ข้อใดมิใช่รูปแบบของการทำบันทึกย่อความ
  A. Listing
  B. Outlining
  C. Underlining
  D. Summarizing
  E. Branching note (Mind Mapping)

  11. prima facie = คดีมีมูล

  12. bona fide = โดยสุจริต

  13. plaintiff = โจทก์

  14. defendant = จำเลย

  15. prescription = อายุความ

  16. ex parte = โดยฝ่ายเดียว

  17. In witness whereof = เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้

  18. de jure = โดยนิตินัย

  19. arbitration = อณุญาโตตุลาการ

  20. ultra vires = เกินขอบอำนาจ

  21. civil wrong = ความผิดทางแพ่ง

  22. injunction = คำสั่งห้าม (ของศาล)

  23. injured person = ผู้เสียหาย

  24. lawful damages = ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ตามกฎหมาย

  25. act (n.) = A bill which has been enacted by legislature into law. = พระราชบัญญัติ

  26. actionable (adj.) = That for which an action will lie, furnishing legal ground for an action. = กรณีที่อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้

  27. advocacy (n.) = The act of supporting in public. = การเรียกร้องให้สนับสนุนต่อสาธารณะ

  28. arrest (v.) = To deprive a person of his liberty by legal authority. = การจับกุมโดยผู้มีอำนาจตามกฏหมาย

  29. charge (n.) = The specific crime the defendant is accused of committing. = ข้อหาว่ากระทำผิดกฏหมายอาญา

  30. compensate (v.) = To indemnify, or pay damages, to an injured party in order to restore him to his position as existed at the time of the incidence. = การให้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผู้เสียหายเพื่อที่จะทำให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สถานะเดิมขณะที่เกิดเหตุขึ้น

  31. copyright (n.) = The right of literary property as recognized and sanctioned by positive law. = ลิขสิทธิ์

  32. criminologist (n.) = A person who perform a scientific study of crime and criminals. = นักอาชญาวิทยา

  33. defamation (n.) = An intentional false communication, either published or publicly spoken, that injures another's reputation or good name. = การหมิ่นประมาทอันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง

  34. defendant (n.) = The person defending or denying; the party against whom relief or recovery is sought in an action or suit or the accused in a criminal case. = จำเลยในคดีแพ่งและคดีอาญา

  35. deposition (n.) = The testimony of a witness, taken in writing, under oath or affirmation, before some judicial officer in answer to questions or interrogatories. The deposition is conducted under oath outside of the courtroom, usually in one of lawyer's offices. = คำเบิกความของพยานเป็นหนังสือตามที่ได้เบิกความภายใต้คำสาบานนอกศาล ตามปกติมักจะทำในสำนักงานทนายความ

  36. deterrence (n.) = A purpose of criminal punishment aimed to discourage others from committing a crime by showing consequences that they may incur if they commit similar crime. = แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายอาญาที่ประสงค์จะลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อป้องปรามบุคคลอื่นมิให้กระทำความผิดเช่นเดียวกันอีก

  37. due process of law (n.) = a course of legal proceedings as prescribed by law or regulation aimed at protecting individual rights. = กระบวนการตามที่กฏหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ภายใต้หลักการนี้ รัฐจะทำให้ประชาชนสูญเสียหรือเสียหายในสิทธิในชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สินไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้ดำเนินกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว นอกจากนั้น ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลจะต้องให้โอกาสคู่ความในการนำเสนอข้ออ้าง ข้อเถียงและพยานหลักฐานอย่างเพียงพอจึงจะถือว่าได้ดำเนินกระบวนการโดยชอบแล้ว

  38. engage (v.) = To do or involve in doing some activity. = ลงมือหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันใดอันหนึ่ง

  39. execute (v.) = To kill someone as a punishment for committing a criminal offense. = การประหารชีวิต

  40. exercise (v.) = Use of right or authority. = การใช้สิทธิ

  41. liability = ความรับผิด

  42. reckless = ความประมาทเลินเล่อ

  43. nuisance = การรบกวน การทำให้รำคาญ

  44. remedy = ทางแก้ไข การเยียวยา

  45. compensation = ค่าสินไหมทดแทน

  46. damages = ค่าเสียหาย

  47. duty of care = หน้าที่อันพึงจะใช้ความระมัดระวัง

  48. tortfeasor = ผู้ทำละเมิด

  49. strict liability = ความรับผิดโดยเด็ดขาด

  50. reimbursement = การชดใช้ การจ่ายเงินคืน

  51. victim = ผู้เสียหาย

  52. infraction = การฝ่าฝืนกฎหมาย การกระทำละเมิด

  53. law excuse = ข้อแก้ตัวตามกฎหมาย

  54. owe to = เป็นหนี้

  55. redress = การทำให้กลับคืนดีอย่างเดิม

  56. right of recourse against = สิทธิในการไล่เบี้ย

  57. acquire = การหามา การได้มา

  58. void = โมฆะ

  59. amend = แก้ไขเพิ่มเติม

  60. forfeit = ริบ

  61. dispute = ข้อพิพาท

  62. remedy = การชดใช้เยียวยา

  63. compensate = ชดใช้ ชดเชย

  64. to sue = การฟ้องร้อง

  65. defect = ความชำรุด บกพร่อง

  66. rescission = การยกเลิกสัญญา

  67. The general rule of the contract is that a person must be ... as a party to a contract to be able to enforce.
  A. named
  B. native
  C. negligent
  D. negotiated
  E. naive

  68. A failure of performance which is caused by an external event beyond its control is usually called ... .
  A. forecast
  B. foreclosure
  C. force majeure
  D. forgive
  E. foremost

  69. In term of confidentiality, each party shall be taken reasonable precaution to ensure that none of its officers or employees ... any term of the agreement.
  A. discounts
  B. discloses
  C. disapproves
  D. disagrees
  E. distinguish

  70. If the ... or effective date is different from the signing date, there is one recommended to state this fact as an operation provision.
  A. comprehension
  B. compatibility
  C. competing firm
  D. competitor
  E. commencement

  71. Courts usually accept the intention of parties, for common law, by looking ... at the meaning of the words used and not ... at any intended meaning.
  A. subjective, objective
  B. subjectively, objectively
  C. objective, subjective
  D. objectively, subjectively
  E. objectively, subjective

  72. This contract shall be ... in accordance with and governed by the law of Thailand.
  A. endorsed
  B. guessed
  C. interpreted
  D. obscene
  E. fulfilled

  73. The parties hereto agree to submit to the ... of the competent court in Thailand.
  A. offshore
  B. jurisdiction
  C. rank
  D. policy
  E. police officer

  74. Such termination, however, shall be without ... to the rights and remedies of the party giving such notice provided for hereunder or under the applicable law.
  A. hostage
  B. illegal
  C. joint venture
  D. prejudice
  E. content

  75. An amendment or ... provision is a post-contractual agreement by the parties to vary the intention of the original agreement in some way.
  A. a judge
  B. a classification
  C. a variation
  D. a exception
  E. an inconsistency

  76. This contract is ... in Bangkok this 1[sup]st[/sup] day of January 2011.
  A. opened
  B. needed
  C. closed
  D. stated
  E. executed

  77. rights = สิทธิ สิทธิโดยชอบธรรม

  78. fungible goods = สินค้าที่แลกเปลี่ยน

  79. proportion = สัดส่วน อัตราส่วน

  80. mortgage = จำนอง การจำนอง

  81. financial institution = สถาบันการเงิน

  82. compromise = การประนีประนอม

  83. lien = การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้

  84. collateral agreement = ส่วนเสริมหรือส่วนที่เพิ่มเติมของสัญญา

  85. auction = การประมูลของ การขายทอดตลาด

  86. section = มาตรา

  87. This is more akin to a moral ... or a code of conduct among a group of pile owners.
  A. named
  B. native
  C. norm
  D. negotiated
  E. notary

  88. A house ... happens when an owner defaults on the mortgage payments for a property.
  A. forecast
  B. foreclosure
  C. force majeure
  D. forgive
  E. freight

  89. The market place had ... with the government's plan.
  A. discounts
  B. discloses
  C. disapproves
  D. disagreeable
  E. distortion

  90. The bandit's conscience ... him to return the money.
  A. commencement
  B. compatibility
  C. compelled
  D. competitor
  E. compensation

  91. I can understand the ... to what you say.
  A. logic
  B. logistic
  C. logical
  D. lodge
  E. location

  92. The commission would then have to withdraw the legislative ... in question.
  A. profit
  B. prolong
  C. prohibit
  D. protect
  E. proposal

  93. Do you need your tickets to claim a ... ?
  A. reform
  B. renovate
  C. refund
  D. return
  E. receipt

  94. There is a genuine ... that emerges with culture, now superimposed on the wild nature out of which humans once emerged.
  A. note
  B. novelty
  C. null and void
  D. notary
  E. neutrality

  95. ... of discrimination does not provide protection from differential treatment in all areas of life.
  A. Prolongation
  B. Promulgation
  C. Promote
  D. Prohibition
  E. Property

  96. It provides for partial fee ... for students registering for a research degree.
  A. remittance
  B. remuneration
  C. represent
  D. renounce
  E. remission

  97. director = กรรมการ

  98. juristic person = นิติบุคคล

  99. principal business office = สำนักงานใหญ่

  100. ordinary partnership = ห้างหุ้นส่วนสามัญ

  101. section = มาตรา

  102. limited company = บริษัทจำกัด

  103. liquidator = ผู้ชำระบัญชี

  104. promotor = ผู้เริ่มก่อการ

  105. procedure = ขั้นตอน

  106. share = หุ้น

  107. A registered ordinary partnership holds its legal status as a juristic person.

  108. managing partner = หุ้นส่วนผู้จัดการ

  109. Articles of Association = ข้อบังคับของบริษัท

  110. ordinary share = หุ้นสามัญ

  111. loss = ขาดทุน

  112. statutory meeting = การประชุมตั้งบริษัท

  113. Department of Business Development = กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  114. characteristic = ลักษณะ

  115. creditor = เจ้าหนี้

  116. Power of Attorney = หนังสือมอบอำนาจ

  117. special resolution = มติพิเศษ

  118. A limited company holds its legal status as a juristic person.

  119. A limited company may reduce its capital by lowering the amount of each share.

  120. engagement = การหมั้น

  121. child support = ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

  122. legatee = ผู้รับมรดก

  123. legal guardian = ผู้ปกครอง

  124. bigamy = การมีคู่สมรสพร้อมกันสองคนหรือมากกว่านั้น

  125. According to Marriage law, the age of consent in Thailand is ... years.
  A. 21
  B. 20
  C. 18
  D. 17
  E. 16

  126. All of the following are grounds for divorce in Thailand except ... .
  A. desertion
  B. gross misconduct
  C. nonsupport
  D. conviction of a felony
  E. bankruptcy

  127. Which is not true of divorce in Thailand?
  A. Mutual consent divorce is not possible.
  B. The husband does not have to pay alimony if the divorce is the wife's fault.
  C. Children are usually awarded to the mother.
  D. Either or both of the parties will pay child support.
  E. Both parties are usually allowed to visit the children after the divorce.

  128. Which type of will would a person make if he wanted the contents to be a secret?
  A. ordinary will
  B. nuncupative will
  C. holographic will
  D. will by public document
  E. none of the above

  129. Which is the legal term of dying without leaving a will?
  A. testator
  B. legatee
  C. intestate
  D. guardian
  E. administrator

  130. alimony = ค่าเลี้ยงชีพ

  131. testator = ผู้ทำพินัยกรรม

  132. age of consent = อายุที่กฎหมายยินยอมให้ชายและหญิงสมรสได้

  133. grounds for divorce = เหตุฟ้องหย่า

  134. intestate = ตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้

  135. According to Marriage law, the age of consent in England is ... years.
  A. 21
  B. 20
  C. 16
  D. 17
  E. 18

  136. All of the following are facts for divorce in England except ... .
  A. desertion
  B. gross misconduct
  C. adultery
  D. separation
  E. bankruptcy

  137. Which is not true of divorce in England?
  A. Contested divorce is not possible.
  B. The husband does not have to pay alimony if the divorce is the wife's fault.
  C. Children are usually awarded to the mother.
  D. Either or both of the parties will pay child support.
  E. Both parties are usually allowed to visit the children after the divorce.

  138. Which type of will would a learned person make if he wanted the will to be easy to prove its authenticity in Thailand?
  A. ordinary will
  B. nuncupative will
  C. holographic will
  D. will by public document
  E. none of the above

  139. Which is the legal term of the person who makes a will?
  A. legatee
  B. testator
  C. intestate
  D. guardian
  E. probate

  140. theft = ลักทรัพย์

  141. imprison = จำคุก

  142. dwelling place = เคหสถาน

  143. snatching = วิ่งราวทรัพย์

  144. seize = ฉกฉวย

  145. in the presence of = ต่อหน้าต่อตา

  146. robbery = ชิงทรัพย์

  147. threat = ข่มขู่

  148. felony = ความผิดอุกฉกรรจ์

  149. gang-robbery = ปล้นทรัพย์

  150. torture = ทรมาน

  151. beyond reasonable doubt = ปราศจากข้อสงสัย

  152. misappropriation = การยักยอกทรัพย์

  153. possession = การครอบครอง

  154. lost property = ทรัพย์สินหาย

  155. prosecutor = พนักงานอัยการ

  156. fraud = ฉ้อโกง

  157. misrepresentation = การบิดเบือนความจริง

  158. trespass = บุกรุก

  159. investigation = การสอบสวน

  160. ... is the illegal taking of another person's property without that person's freely-given consent.
  A. Murder
  B. Trespass
  C. Rape
  D. Theft
  E. Defamation

  161. Theft is considered to be synonymous with ... .
  A. larceny
  B. blackmail
  C. abortion
  D. disclosure of private secret
  E. kidnap

  162. Whoever, commits theft by snatching ... is said to commit snatching, and shall be punished with imprisonment not exceeding five years and fined not exceeding ten thousand Baht.
  A. in presence
  B. dishonestly
  C. and carrying a weapon
  D. slowly
  E. behind the victim

  163. Larceny is distinguished from robbery, in that the latter involves the use of ... or threats of injury against the person from whom the money or property is taken.
  A. trick
  B. vehicle
  C. intercourse
  D. crime
  E. force

  164. Whoever with ... upwards participate in committing robbery, such persons are said to commit gang-robbery, and shall be punished with imprisonment of ten to fifteen years and fined of twenty thousand to thirty thousand Baht.
  A. one person
  B. two persons
  C. three persons
  D. four persons
  E. five persons

  165. An ex-police constable was ... to eight years jail after he was found guilty of committing gang-robbery nearly two years ago.
  A. banned
  B. expatriated
  C. fined
  D. sentenced
  E. killed

  166. Embezzlement came into being to fill in certain gaps in the common law ... of larceny.
  A. crime
  B. rights
  C. system
  D. tradition
  E. structure

  167. ... is very similar to that of "larceny by trick".
  A. Sexual harassment
  B. Snatching
  C. Fraud
  D. Murder
  E. Abduction

  168. Fraud is a deliberate ... which causes another person to suffer damages, usually monetary losses.
  A. kidnapping
  B. arson
  C. attacking
  D. misrepresentation
  E. defamation

  169. Tom has been charged with trespassing after allegedly trying to get into ... belonging to other.
  A. movable property
  B. immovable property
  C. the car
  D. the boat
  E. the airplane

  170. offence(s) against life = ความผิดต่อชีวิต

  171. murder = การฆ่าผู้อื่น

  172. prosecution = การฟ้องร้องคดีอาญา

  173. criminal liability = ความรับผิดทางอาญา

  174. charge = ข้อหา

  175. Actus reus (or the external element) of murder is any act or omission of the accused that causes the death charged.

  176. If the accused commences to commit an offence of murder but does not carry it though, or carries it though but does not achieve its end, the accused is only guilty of attempted murder.

  177. No matter what methods that the accused used for killing of a victim, where he commenced to commit the offence and the victim finally died, he would have been guilty of murder.

  178. negligence = ความประมาท

  179. victim = เหยื่อ ผู้เสียหาย

  180. guilty = มีความผิด

  181. intention = เจตนา

  182. principle of causation = หลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

  183. The way to acknowledge the state of one's mind is to consider the act of the accused and draw an inference of what was on his mind.

  184. The accused must be guilty of murder if the death of the victim is the result which may ordinarily occur from the accused's action and the chain of causation in that case was not broken.

  185. The liability for the offences against life under English law generally differentiates between levels of criminal culpability based on the mens rea, or state of mind.

  186. statement of claim = คำฟ้อง

  187. dispute resolution = การระงับข้อพิพาท

  188. trial = การพิจารณาคดี การพิจารณา

  189. mediation = การไกล่เกลี่ย

  190. evidence = พยานหลักฐาน

  191. tribunal = ศาลพิเศษ ศาลชำระความ

  192. award = คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ

  193. lawsuit = การฟ้องคดี คดีความในศาล

  194. examination = การตรวจ การสอบ การซักถาม

  195. judicial proceeding = กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย การดำเนินคดีทางกฎหมาย

  196. Although arbitration awards are characteristically an award of ... against a party, in many jurisdictions tribunals have a range of remedies that can form a part of the award.
  A. injury
  B. damages
  C. crime
  D. charge
  E. suit

  197. Most other ... that involve private rights between two parties can be resolved using arbitration.
  A. expenses
  B. issues
  C. disputes
  D. declarations
  E. clauses

  198. A motion may be thought of as a request to the ... to make a decision about the case.
  A. judge
  B. party
  C. court
  D. lawyer
  E. prosecutor

  199. The conduct of a lawsuit is called ... .
  A. proceedings
  B. judgment
  C. conviction
  D. litigation
  E. legislation

  200. At trial, each party presents witnesses and enters evidence into the record, at the close of which the judge ... their decision.
  A. applies
  B. submits
  C. revokes
  D. overrules
  E. renders

  201. Arbitration is a dispute resolution process in which the disputing parties present their case to a third party intermediary (or a panel of arbitrators) who examine all the evidence and then make a decision for the parties.

  202. Arbitration is a very common approach for resolving international commercial or business disputes, and a number of international organizations have been established for doing this.

  203. To pursue a cause of action, a plaintiff pleads or alleges facts in a complaint, the pleading that initiates a lawsuit.

  204. pleading = คำคู่ความ

  205. meditation = การไตร่ตรอง การวางแผน

  206. interlocutory measures = มาตรการชั่วคราวระหว่างคดี

  207. motion = คำร้องที่ยื่นต่อศาล

  208. ground = มูล มูลเหตุ

  209. dismissal = การยก (ฟ้อง คำร้อง)

  210. international neutral = ความเป็นกลางระหว่างประเทศ

  211. offense = ความผิด

  212. arbitral preceedings = การดำเนินคดีทางอนุญาโตตุลาการ

  213. breach = ฝ่าฝืน ทำผิด (สัญญา)

  214. Courts have taken a positive ... towards the arbitrability of international commercial disputes.
  A. agreement
  B. attitude
  C. dispute
  D. exception
  E. contract

  215. A good ... helps fulfil the purpose; a bad one can frustrate it and bring unneccessary trouble and expense.
  A. claim
  B. settlement
  C. pleading
  D. resolution
  E. preceedings

  216. The person who has the burden of proof must ... his or her case on a balance of probabilities.
  A. provide
  B. render
  C. encounter
  D. prove
  E. transfer

  217. Questions about whether a dispute is arbitrable usually arise in the context of ... to stay court proceedings.
  A. rules
  B. procedure
  C. statement
  D. obligation
  E. applications

  218. The primary function of pleadings is to define the ... between the parties.
  A. issues
  B. rights
  C. remedies
  D. cases
  E. costs

  219. Clarity in pleading will reduce the room for legitimate dispute over interlocutory steps and avoid unnecessary expense.

  220. A valid cause of action depends on other factors, such as whether the claim would be made within the proscribed time.

  221. The Arbitration Act of Thailand is to resolve the disputed legal issue among parties during court proceedings.

  222. offence = ความผิด

  223. crime = อาชญากรรม

  224. arrest = การจับกุม

  225. investigation = การสืบสวน

  226. offender = ผู้กระทำผิด

  227. bail = การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน

  228. felony = ความผิดอุกฉกรรจ์

  229. prosecutor = พนักงานอัยการ

  230. lawyer = ทนายความ

  231. suspended sentence = คำพิพากษาให้รอการลงโทษ

  232. Which is an atrocious crime in Thailand?
  A. gambling
  B. theft
  C. rape
  D. gang robbery
  E. assault

  233. Which is an index crime in the United States of America?
  A. burglary
  B. fraud
  C. embezzlement
  D. assault
  E. kidnapping

  234. Which offense is both an atrocious crime and an index crime?
  A. embezzlement
  B. murder
  C. assault
  D. theft
  E. rape

  235. What is the difference between non-complaint investigation and investigation in response to complaints?
  A. The former is employed more often.
  B. The former uses more manpower and vehicles.
  C. The former seeds out and deters crimes.
  D. The latter promotes criminal activity.
  E. None of the above.

  236. What is crime?
  A. Any act or omission forbidden by law and punishable upon conviction by death, imprisonment or fine
  B. A felony punishable by life imprisonment
  C. A misdemeanor punishable by 1,000 baht fine
  D. Deviant behaviour which is abhorred by law abiding citizens
  E. None of the above

  237. judge = ผู้พิพากษา

  238. probationer = ผู้ถูกคุมประพฤติ

  239. inmate = นักโทษ

  240. parolee = ผู้ถูกพักการลงโทษ

  241. Magistrates' Court = ศาลแขวง

  242. Court of Appeal = ศาลอุทธรณ์

  243. Supreme Court = ศาลสูงสุด

  244. defendant = จำเลย

  245. the accused = ผู้ต้องหา

  246. the victim of a crime = ผู้เสียหาย

  247. When the accused pleads guilty, what in reality does he do?
  A. He says that he has not committed the crime.
  B. He says that he has committed the crime.
  C. He says that he will never commit another crime.
  D. He says that since he has not committed the crime, he should be released.
  E. None of the above

  248. What are the words used by lawyers to address the judge during trial?
  A. Your Honour
  B. Your Excellency
  C. Your Highness
  D. Your Kindness
  E. Your Holiness

  249. What is a person called who has been found guilty by the court and placed on probation?
  A. the suspect
  B. the accused
  C. the defendant
  D. the probationer
  E. the parolee

  250. Before interrogating the accused, of what must the police officer inform him?
  A. That he has to give a true account of his crime.
  B. That he has the right to remain silent.
  C. That if he does not confess he will be physically harmed.
  D. That he will be beaten until he confesses.
  E. None of the above.

  251. What do the victims ordinarily do after being robbed off their property?
  A. Arrest the offenders
  B. Makes complaints to the authorities
  C. Bring the cases to courts
  D. Ask for compensation
  E. Ask for mercy

  252. distinct = โดดเด่น

  253. patent = สิทธิบัตร

  254. jurisdiction = เขตอำนาจศาล

  255. evolution = วิวัฒนาการ

  256. enforcement = การบังคับใช้

  257. agreement = ข้อตกลง

  258. dispute = ข้อพิพาท

  259. treaty = สนธิสัญญา

  260. element = องค์ประกอบ

  261. auction = การประมูลราคา

  262. If a patent ... to more than one proprietor, the laws of the country and any agreement between the proprietors may affect the extent to which each proprietor can exploit the patent.
  A. is copied
  B. is shown
  C. is granted
  D. is offered
  E. is presented

  263. ... assets are defined as identifiable non-monetary assets that cannot be seen, touched or physically measured.
  A. Invaluable
  B. Interrelated
  C. Instant
  D. Intangible
  E. Insured

  264. The ... building of the World Intellectual Property Organization (WIPO) are in Geneva, Switzerland.
  A. headquarters
  B. hundredth
  C. host
  D. hidden
  E. hazardous

  265. ... is the act of coordinating, making different people or things work together for a goal or effect.
  A. Coordination
  B. Corruption
  C. Copartner
  D. Consumption
  E. Consultation

  266. Filing a ... application requires applicants to satisfy many legal requirements within strict time deadlines.
  A. target
  B. tenant
  C. thrift
  D. textile
  E. trademark

  267. International ... is exchange of capital, goods, and services across international borders or territories.
  A. tactic
  B. trade
  C. takeover
  D. tax
  E. tender

  268. To have a copy certified, the authorized person must compare the ... document to the photocopy and must print his/her name on the photocopy.
  A. ordinary
  B. overconfident
  C. opening
  D. original
  E. optimal

  269. ... trade agreements are between many nations at one time.
  A. Minority
  B. Mediation
  C. Methodical
  D. Multilateral
  E. Material

  270. According to Thai Law, a ... consists of assets appropriated for charitable, religious, artistic, scientific, literary, educational or other purposes for the benefit of the public and not for profit sharing.
  A. financial
  B. fiscal
  C. foundation
  D. fluctuate
  E. foreclosure

  271. The Convention on the ... Period in the International Sale of Good was concluded at New York on 14 June 1974.
  A. Limitation
  B. Legislation
  C. Legitimacy
  D. Legalization
  E. Liability

  272. copyright = ลิขสิทธิ์

  273. infringement = การละเมิดสิทธิ

  274. public interest = สาธารณประโยชน์

  275. stakeholder = ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

  276. enactment = การตรากฎหมาย

  277. tariff = ภาษีศุลกากร

  278. bilateral = ทวิภาคี

  279. procedure = วิธีพิจารณา

  280. obligation = พันธะ หน้าที่

  281. explicit = ชัดเจน ชัดแจ้ง

  282. A ... is a market structure in which a single supplier produces and sells the product.
  A. monopoly
  B. maintenance
  C. manufacture
  D. migration
  E. misinterpretation

  283. Real ... refers to the land and the improvements which are the result of human efforts.
  A. parole
  B. participant
  C. property
  D. parcel
  E. penalty

  284. Hungary agrees to ... media law.
  A. allocate
  B. adjust
  C. adopt
  D. amend
  E. accuse

  285. ... is the act or process of publishing printed matter.
  A. Performance
  B. Perquisites
  C. Plenipotentiary
  D. Publication
  E. Petition

  286. If the temporary relocation of the child ..., the court may require the applicant to provide reasonable security, financial or otherwise, and guarantee that the court-ordered contact with the child will not be interrupted or interfered.
  A. is announced
  B. is printed
  C. is gone
  D. is asked
  E. is approved

  287. ... means the whole system of an economy that constitutes an environment for business.
  A. Complication
  B. Commerce
  C. Concrete
  D. Conference
  E. Constancy

  288. The Agreement on Technical ... to Trade tries to ensure that regulations, standards, testing and certification procedures do not create unnecessary obstacles.
  A. Barriers
  B. Balance
  C. Benchmark
  D. Blackmail
  E. Brokerage

  289. A business ... may be as short as a phone call to the bank for an account balance or as long as a mortgage and perhaps even as long as the lifelong relationship with a bank.
  A. tacit agreement
  B. temporary injunction
  C. transaction
  D. threat
  E. treasury

  290. UN Member States unanimously ... Modalities Resolution ahead of the UN summit on NCDs on September 2011.
  A. assume
  B. adopt
  C. award
  D. attend
  E. assembly

  291. ... is a person's agreement to experience a situation, to follow a process or condition without attempting to change it, protest, or exit.
  A. Attachment
  B. Assertion
  C. Apology
  D. Acceptance
  E. Application

  292. severance pay = การจ่ายค่าชดเชย

  293. dismissal = การเลิกจ้าง

  294. dishonest on duty = การไม่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่

  295. compensation = ค่าสินไหมทดแทน

  296. conditions of work = สภาพการทำงาน

  297. Working ... in an organization is usually on the basis of nature and type of work.
  A. hours
  B. conditions
  C. period
  D. time
  E. days

  298. Usually, according to the employment law in Thailand, an agreement that has been established between the employer and the employee should not be less than the minimum requirements or standards ... by the law.
  A. established
  B. said
  C. reported
  D. commanded
  E. devised

  299. Under the Thai Employment Law, an employee's maximum ... period is 120 days.
  A. required
  B. probationary
  C. stipulated
  D. professional
  E. fixed

  300. Employees are ... for annual sick leave of 30 working days each year.
  A. able
  B. entitled
  C. subject
  D. having right
  E. eligible

  301. Male and female employees are treated ... in an employment.
  A. alike
  B. the same
  C. likely
  D. as same as
  E. equal

  302. maternity leave = การลาคลอด

  303. daily wages = ค่าจ้างรายวัน

  304. wilfully disobeys = การจงใจไม่เชื่อฟัง

  305. gross misconduct = การประพฤติไม่ชอบ

  306. hazardous work = การทำงานที่เป็นอันตราย

  307. A female employee is prohibited from working in certain organizations or work ... such as construction as well as mining work which are performed underwater, tunnel, or underground, and transportation and production working conditions in which it is necessary to deal with inflammable or explosive items.
  A. conditions
  B. types
  C. natures
  D. environments
  E. requirements

  308. In the case of child labour, the minimum age ... employ a child Labour is 15 years of age.
  A. in order to
  B. to
  C. for
  D. that
  E. which

  309. A child below the age of 18 years is also ... from certain establishments such as gambling centers, slaughterhouses, dance clubs, and center where liquors and other related beverages are served.
  A. banned
  B. not allowed
  C. strictly prohibited
  D. far
  E. eliminated

  310. A pregnant female employee is entitled to ... of not more than 90 days for each pregnancy with pay of wages for 45 days.
  A. maternity leave
  B. sick leave
  C. annual vacation
  D. maternity employment
  E. leave without pay

  311. The Labour ... issues are governed by The Labour Relations Act which establishes procedures for labour negotiations, mediation by the Department of Labour Protection and Welfare officials, or arbitration by the Labour Relations Committee.
  A. disputes
  B. relations
  C. compromise
  D. confrontation
  E. conflicts

  312. official receiver = เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

  313. plan preparer = ผู้ทำแทน

  314. enjoin = การห้าม

  315. reorganization = การฟื้นฟูกิจการ

  316. letter of consent = หนังสือยินยอม

  317. The first step of the bankruptcy process is to file bankruptcy petition.

  318. The distribution of the debtor's assets is based on priority rule.

  319. As soon as the court believed that he was insolvent and delivered the judgment, he became a bankrupt.

  320. Once a reorganization petition is filed, the automatic stay is promptly imposed.

  321. In Thailand, a debtor is not entitled to file a bankruptcy petition for himself.

  322. composition proposal = คำขอประนอมหนี้

  323. enactment = การบัญญัติกฎหมาย

  324. pari passu = สิทธิในลำดับเดียวกัน

  325. insolvent = มีหนี้สินล้นพ้นตัว

  326. secured creditor = เจ้าหนี้มีประกัน

  327. The first thing to be considered before bringing a case to the court is whether the court having civil jurisdiction over the case.

  328. An official receiver has a right to dispose the assets of a bankrupt.

  329. There are 2 categories of creditors; secured creditor and unsecured creditor.

  330. A plaintiff can ask for interim injunction after he files a case to the court.

  331. The composition proposal can be considered in the first creditors' meeting.

  332. administrative law = กฎหมายปกครอง

  333. administrative agency = หน่วยงานทางปกครอง

  334. public administration = การบริหารงานของรัฐ

  335. Ministry of Justice = กระทรวงยุติธรรม

  336. public services = บริการสาธารณะ

  337. state officials = เจ้าหน้าที่ของรัฐ

  338. administrative act = การกระทำทางปกครอง

  339. Administrative Court = ศาลปกครอง

  340. the rule of law = หลักนิติธรรม

  341. legality = ความชอบด้วยกฎหมาย

  342. ... is the body of law that governs the activities of administrative agencies of government.
  A. Constitution
  B. Administrative law
  C. Public law
  D. Private law
  E. Civil and Commercial Code

  343. A ... is a specialized organization responsible for a sector of government public administration.
  A. state
  B. senate
  C. parliament
  D. ministry
  E. court

  344. ... is a term usually used to mean services provided by government to its citizens.
  A. Public services
  B. Commerce
  C. Cabinet
  D. Ministry
  E. Court

  345. Civil law countries often have specialized ... to review the decisions of administrative decision-making bodies.
  A. departments
  B. agencies
  C. administrative courts
  D. ministries
  E. organizations

  346. ... is a procedure by which the courts supervise the exercise of public power on the application of an individual.
  A. Civil procedure
  B. Criminal procedure
  C. Constitutionality
  D. Legality
  E. Judicial review

  347. departments = กรม (หรือกระทรวงในบางประเทศ)

  348. administrative law = กฎหมายปกครอง

  349. public administration = การบริหารงานของรัฐ

  350. Ministry of Education = กระทรวงศึกษาธิการ

  351. public servants = ข้าราชการ

  352. state activities = การดำเนินงานของรัฐ

  353. administrative order = คำสั่งทางปกครอง

  354. Administrative Court = ศาลปกครอง

  355. the rule of law = หลักนิติธรรม

  356. lawful = ชอบด้วยกฎหมาย

  357. Administrative law is the body of law that governs the activities of ... of government.
  A. parliament
  B. cabinet
  C. administrative act
  D. Prime Minister
  E. administrative agencies

  358. A ministry is a specialized organization responsible for a sector of government ... .
  A. legislation
  B. decision
  C. supervision
  D. public administration
  E. private administration

  359. "Public services" is a term usually used to mean services provided by government to its ... .
  A. officials
  B. ministries
  C. ministers
  D. citizens
  E. private companies

  360. Civil law countries often have specialized administrative courts to review the ... of administrative decision-making bodies.
  A. decisions
  B. agencies
  C. legislation
  D. activities
  E. duties

  361. Judicial review is a procedure by which the courts supervise the exercise of ... on the application of an individual.
  A. public acts
  B. public decisions
  C. public services
  D. public duties
  E. public power 8)