การ Configuration Switch BDCOM
  • การกำหนด Rate Limit,สร้าง Spanning Tree,port-security,ตรวจสอบ Mac Address,ตั้งค่าความเร็วใน Interface
    http://www.east.cat.net.th/maptaput/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1:configbdcom&id=1:2011-01-28-08-08-37&Itemid=124
    8)