การใช้คำสั่ง nslookup เพื่อตรวจสอบชื่อโดเมนเนม
  • nslookup คือคำสั่ง (coommand) ที่ใช้ในการตรวจสอบโดเมนเนม ด้วยโปรแกรม Command prompt หรือโปรแกรม Dos ซึ่งเอา
    http://ncs.msu.ac.th/archives/23.html
    8)