"Broadband" คืออะไร
  • "Broadband" เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ทั่วไปในการกล่าวถึงการติดต่อผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ในที่นี้จะหมายถึงการติดต่ออินเทอร์เน็ต
    http://www.adslthailand.com/forum/viewtopic.php?t=24522
    8)
  • 1 Comment sorted by
  • เกี่ยวกับการเรียนต่อ