การตั้งค่า Cisco ASA Firewall ขั้นพื้นฐาน (Basic Configure ASA)
  • Cisco ASA ก็คือ Firewall ของ Cisco ที่ทำงานในลักษณะ Stateful Packet Filtering คือจะมีการเก็บค่าสถานะของ
    http://running-config.blogspot.com/2010/11/cisco-asa-firewall-basic-configuration.html
    8)