PMP…ใบเบิกทางของ Project Manager
  • Project Management Professional หรือ PMP เป็นใบประกาศนียบัตรที่โด่งดังที่สุดในวงการ Project Management
   www.fwdder.com/topic/266912

  • แนะนำ Project Management Institute (PMI):
   enhancethailandconstruction.blogspot.com/2017/05/10-some-brief-about-pmi.html

  • เผย 15 IT Certificate เงินเดือนสูงสุดประจำปี 2017:
   www.techtalkthai.com/15-top-paid-it-certificates-for-2017-by-global-knowledge

  • PRINCE2 มาจากคำว่า  PRoject  IN  Controlled  Environments 2 เป็นวิธีการจัดการโครงการ:
   www.gotoknow.org/posts/337346

  • PRINCE2 น่าจะ Fit กับแนวคิดฝั่ง User ในขณะที่ PMI น่าจะเหมาะกับ Vendor หรือ Supplier
   Cr: Skon

  • รู้เรื่อง PRINCE2 คร่าวๆ ไม่ลึกเท่าไหร่ แต่ว่าเคยเห็น งานจะถูกซอยเป็น Module ข้อดีคือ สำหรับ Project ใหญ่ๆ มันสามารถแบ่ง Proportion ได้ชัดเจน
   ส่วน PMI มองเป็น Project แล้ว ทำเป็น Break Down Structure ตามที่เราคุ้นเคย วิธีการคิด วิธีการ Apply กับงานนั้นๆ เหมือนกันหมด
   Cr: Alex

  • www.pmithai.org/th/about-us

  • Project Manager - อยากเป็นไหม? ผมจะเล่าให้ฟัง - Project Manager vs. Engineer (Specialist):
   pantip.com/topic/32544208
   pantip.com/topic/32546567

  • Project Manager - อยากเป็นไหม? ผมจะเล่าให้ฟัง - Project Manager vs. Sales หรือ Internal Customer:
   pantip.com/topic/34163609

  • resources.workfront.com/project-management-blog/how-to-become-a-project-manager-two-paths

  • สมัครยังไง:
   medium.com/@noonvichitra/project-management-professional-pmp-d442636b51f6

  Project management versus operations management
  Projects VS Operations
  Significant change VS Any changes small and evolutionary
  Limited in time and scope VS Never-ending
  Unique VS Repetitive
  Resources transient VS Resources stable
  Goal-oriented management VS Role-oriented management
  Transient VS Stable
  Attempt to balance performance, time and budget VS Performance, time and budget usually fixed and balanced
  Need to balance objectives VS Management generally in a state of equilibrium
  More exciting (perhaps!) VS Steady as she goes' feel

  Project Management Certificate Program
  http://unex.uci.edu/pdfs/brochures/PROJECT_MGMT_brochure.pdf


  What is a Project?

  Building a house addition is a project and is not operational work.

  Organizational Process Asset
  • Corporate Knowledge Base
  • Processes and Procedures
  • Project Budget Reporting Template

  Enterprise Environmental Factor

  • Government or Industry Standards
  • Organizational Culture

  Case Study 1:
  • Project A is considered to be of strategic importance to your organization. When Project A is completed, you will release a new product to your customers that will be innovative. Research has shown that there is a high demand for this product. And if you are quick enough, your company will be the first to have it on the market. This project will require the focus and attention of the entire team.
  • Project B is a tablet upgrade for your organization's sales force. It will primarily involve the information technology, or IT, department. There is a specific functional manager in the IT department who is very knowledgeable about the tablets, the applications they use, and the technical requirements. Basically, this functional manager needs some help with coordination and project reporting.

  Run Project A using the projectized organization

  and run Project B as a weak matrix.


  A Project is not defined as being unique and temporary, with an undefined start and finish.

  Weak, Balanced and Strong are three types of matrix organizations.

  In a projectized organization, the project manager acts as manager of the team.

  The best organization to use to run a project will not always be the projectized organization.

  The five project management process groups as described in the PMBOK Guide are initiating, planning, executing, monitoring, controlling and closing.

  The three components of the triple constraint are Scope, Cost and Time.

  You have finished planning and have begun executing the project when the client asks if you would add some important features to the product of the project. Time and cost in the triple constraints may both be affected.

  The primary role of the project manager is communication.

  The PMBOK Guide knowledge areas that have processes in the Initiating process group are Project Integration Management and Project Stakeholder Management.

  The PMBOK Guide describes 10 Project Management Knowledge Areas. Cost, Scope and Time out of the 10.

  Get to Know your Stakeholders

  Plan stakeholder management:
  • Unaware - Provide them with an overview of the project and follow up, after the overview.
  • Resistant - Partner them with someone enthusiastic, someone who they admire and trust.
  • Neutral - Find ways to increase their interest in the project, perhaps by involving them more or by sharing with them a project benefit that they can support.
  • Supportive - Keep them in the loop and provide them open and honest status.
  • Leading - Continue to give them opportunities to stay involved, let them know you appreciate them.
  Case Study 2:
  • You have a stakeholder who will be contributing five team members to your project. This stakeholder has complained multiple times that your project should never have been approved, is a waste of time and money and that his people should be working on something else.

  This is the resistant type of stakeholder to the project and potential impacts and change.

  Case Study 3:
  • You are the project manager for project A. Project A is considered to be of strategic importance to your organization. When project A is completed, you will release a new product to your customers that will be innovative. Research has shown that there is a high demand for this product and, if you quick enough, your company will be the first to have it on the market. Because this project is so important and requires the complete attention of resources, the project selection committee followed your advice and set up a projectized organization. All project team members, including you, are 100% dedicated to the project. You have three team members who each have significant roles on the project. They each either represent an area of expertise or the voice of the customer. It would be difficult to state that any one of these resources was more important than the other. In fact, they really need to work well together so that each of their work really ties well nicely. After all, the goal is to release this highly innovative and highly sought after product as quickly as possible and to capture the market for this product within three months after the product is released. Two of the three key team members have worked together for several years. They have a close relationship. They're not only coworkers, they are good friends. The third resource is new to the company. In fact, she was hired because she brought expertise that your company did not have. She's excellent at her job, and you are glad she's part of the team. You notice that the other two do not always include her in their discussions about the product. They do not appear to be purposefully rude, but they typically turn to one another to discuss and debate various aspects of the product and project. There are times when she should be involved in the discussion, but she does not jump in.
  When you observe conversations where the two co-workers exclude their newer colleague from discussions and debates, tactfully join the conversation and ask the newer colleague her opinion and bring her into the conversation.
  B-)
 • 14 Comments sorted by
 • The definition of a stakeholder includes: The people or organizations that are positively or negatively impacted by your project.

  If you are not certain who your stakeholders are, asking who will use the product or service being created can be helpful.

  If a stakeholder has high interest and high power then as the project manager you: Focus your time and attention on them, they are very impactful to your project and you want to keep them engaged and positive.

  You just came from a meeting with one of your project stakeholders, he knew about your project and was not against it, but did not seem to be particularly interested in it either. You would classify him as Neutral.

  The Project Sponsor is not responsible for stakeholder expectations management.

  Customer/User is the stakeholder that will ultimately use the product or service you are creating.

  One way to classify your stakeholders is to use the Power/Interest Grid. If a stakeholder is low interest / low power, the Project Manager should do Monitor.

  Your stakeholder register is your primary output and should at least contain: Assessment information, identification information, and stakeholder classification.

  You have a stakeholder on your project who has a reputation as being
  very difficult. He dislikes change and argues against any suggested
  updates to the way in which his department does their work. The project
  you are leading is going to significantly impact at least two processes
  used by his team. Seek him out and begin to open communications with him about what is changing and why is the best response to the situation.

  Identify the five engagement levels of stakeholders: Unaware, resistant, neutral, supportive, leading.

  Scope Matters

  Key Stakeholders:
  • Project Manager - The person assigned by the performing organization to achieve the project objectives.
  • Performing Organization - The enterprise whose personnel are most directly involved in doing the work of the project.
  • Project Management Team - The members of the project team directly involved in the project management and leadership activities.
  • Sponsor - The person or group that provides the financial resources, in cash or kind, for the project.
  • Other - End users, portfolio managers, program managers, project management office, functional managers, operations management.

  Case Study 4:

  • Project A has kicked off, and you are all excited about creating this innovative, highly sought after product. It could really put your company at the front of the market for several years. You and your team are creating the scope statement for the project, as you have worked together to interview your project stakeholders. You have heard a couple of comments that have concerned you. One stakeholder mentioned that he thought that once the project passed a certain point, some of he resources would no longer be fully dedicated to the project. This puzzled you because you have been told that you are running the project using a projectized organization, and all resources are 100% dedicated to the project until project completion. Another stakeholder mentioned that she really believed that the product being created was missing some important features. You and the team have a different understanding. Your understanding is that the product contains the features required to be quickly enough to be released in a timely manner. There will be future enhancements made to the project.

  You will make sure that the assumptions section of the scope statement discusses that team members are 100% dedicated to the project and you will make certain that the 'missing' features (per one of your stakeholders) are noted as out of scope for this project.

  One of the ways a Project Charter can help you as a project manager is: It describes your authority level as the project manager.

  The Scope Management section of your project plan document would include information on: Who can suggest changes to the project.

  An important part of the project scope statement is exclusions or out of scope items.

  As you plan your project, you do so thinking that all team members will be assigned to your project for at least 50% of their available time. This is an example of: An assumption.

  The WBS should completely depict the scope of your project that if something is not in the WBS it is because it is NOT part of the project.

  The 8-80 rule refers to: Work packages should be between 8 and 80 hours of effort.

  Project scope differs from product scope in that: Project scope is the work that needs to be accomplished to deliver a product, service, or result.

  The Project Charter is a document issued by the project initiator or sponsor that formally authorizes the existence of a project. It provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities.

  The Project Scope Statement should include the following: Project deliverables, project constraints, project assumptions.

  A Work Breakdown Structure (WBS) is a deliverable-oriented hierarchical decomposition of the work to be executed by the project team.

  Authority vs. Influence

  RACI

  https://ditsayakul.wordpress.com/2011/07/07

  Case Study 5:

  • Project day has progressed and your team now has a prototype of the end product. This prototype has been created in a test area. The test area is an area where there is machinery and materials. It is smaller version of the area where the finalized product will be manufactured. When it comes to safety, of course, your company follows best practices. That means that nobody is allowed to enter the test area without wearing protective gear, such as safety glasses. Your stakeholders have been invited to the test area to view the prototype. Each of them is handed their required proactive gear at the door to the test area. One of your stakeholders refuses to put on the safety glasses.

  Do not let them into the test area until they agree to wear the glasses right now.

  Authority means you have the right to apply resources, make decisions and give approvals.

  When two team members are trying to complete the same task is an example of role conflict.

  Two team members disagree on how to solve a project issue. They express their disagreement and then engage in a professional debate. This is an example of Healthy conflict.

  You and another project manager disagree over whether a team member should work on your team or on her team. You decide that the team member can work for the other project manager in the afternoon and the other project manager says it is OK for the team member to work for you in the morning. The truth is you both wanted this person fulltime. The conflict resolution approach you have both used is Compromising (Bargaining and searching for solutions that attempt to bring some degree of satisfaction to the conflicting parties; neither party wins, but each may get some degree of satisfaction).

  Conflict management is the process by which the project manager uses appropriate managerial techniques to deal with the inevitable disagreements that develop among those working toward project accomplishment.

  Some of the major sources of conflict that a project manager may influence are Personality conflict, schedules, and resources.

  Confronting, Compromising, Smoothing, Forcing, and Avoiding are the 5 approaches to conflict discussed in the Project Human Resources Management.

  Project Human Resource Management includes the processes that organize, manage, and lead the project team.

  Each person involved in the project should be assigned, and always need to know his or her role and responsibility.

  RAM stand for Responsibility Assignment Matrix.

  B-)
 • Resource Needs

  Implement the quality management plan
  using the appropriate tools and techniques, in order to ensure that work
  is being performed according to required quality standards is role as
  the project manager during quality assurance.

  Control Quality Tools:

  Pareto Chart - แผนภูมิพาเรโต
  http://topofquality.com/spareto/indexpareto.html
  http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/85/81-86.pdf

  CE-Analysis (Fish bone diagram)
  http://www.lean4sme.com/index.php/99-tool/root-cause-analysis/144-ce-analysis-fish-bone-diagram

  Case Study 6:

  • You have two team members who are frequently assigned to the same activities. Typically the way in which they are meant to work is that one of the resources, we will call him Sam, is meant to be available to answer questions about the work. Sam is to help if there is a problem, or to brainstorm solutions when there are issues completing the work. The other resource, we will call him Joe, is the resource that will actually complete the work. For example, during project A, the new product required some design work. Joe is the one who was supposed to create the design, and Sam was the person Joe could go to for questions or concerns about designing this type of product. Both Sam and Joe are good and diligent workers. They get along well with one another, and they get along well with you and their coworkers. Sometimes there does seem to be some confusion as to who is supposed to do what. For example, in a meeting, Sam and Joe both realize that they were each trying to design the new product. Another time, a different team member had some questions about the work. Before Sam could reply to the questions, Joe responded.

  As the project manager of Project A where all of the resources are 100% dedicated to the project, a way to help them out is work with the team to create a RAM or responsibility accountability matrix which depicts who does the work, who consults, who is informed, etc.

  https://www.project-management-prepcast.com/131-pmp-exam-tips/307-pmp-exam-tip-the-work-package-explained

  http://www.projecttimes.com/articles/using-work-breakdown-structure-wbs-for-effective-project-estimation.html

  The term resources not only refers to people, it include money, materials, and equipment, etc.

  The acronym RAM stands for Responsibility Assignment Matrix.

  When you use the RACI or Responsible, Accountable, Consult, Inform version of the RAM, those who are responsible are Completing the work.

  A work package is a Deliverable at the lowest level of the WBS.

  The WBS is used to derive The project schedule baseline, The project cost performance baseline, and The activity list.

  When it comes to projects, the emphasis is on strategic quality management. Quality is not an accident, quality is part of the plan, and quality is everyone's job.

  The discipline of quality management complements the discipline of project management. Both recognize the importance of Customer satisfaction, prevention over inspection, continuous improvement, and management responsibility.

  Project quality focuses on the project management processes used to meet project objectives.

  The Process Improvement Plan is a subsidiary, or component of the project management plan.

  Performing quality assurance within the context of a project involves applying the planned, systematic quality activities to ensure that the project correctly employs all processes needed to meet project objectives and product requirements.

  Estimating

  Project Budget Reporting Guidelines belong in the cost management plan.

  Analogous Estimating Example:

  • A past project took 20,000 hours to complete. Your new project is adding some additional scope and that scope is estimated to take 10,000 additional hours. There is some work that was completed in the previous project that will not be completed in this project. That work is estimated at 5,000 hours. Labor rates have increased 10%, the old rate was $25 per hour.

  Estimate should you give for your new project is (20,000 + 10,000 - 5,000) x 27.50 = 25,000 x 27.50 = $687,500.

  Earned Value Example:

  • Your project has been active for two months. At this point, the amount of work you should have completed is valued at $25,000. Per your budget reports, you see that you have spent $30,000 to date. The amount of work that has actually been completed is worth $20,000.
   Your actual costs are $30,000, which means that your cost variance (CV) is:
   CV = EV-AC = $20,000 - $30,000 = -$10,000
   A negative cost variance means you are not on budget, you are over budget.

  Your Cost Performance Index (CPI) is AC/EV = $20,000 / $30,000 = 0.67

  Case Study 7:

  • You and the team are both excited and nervous about project day. You're on a tight deadline to create and launch a new product. This product is very promising. Research shows that your customers will love it and they will buy it. You are all 100% dedicated to this project, so that you can all give it the necessary focus to launch the new product before any of your competitors. Everyone is nervous about meeting the due date, and everyone is nervous about submitting estimates. To be fair, because this is a new project and there are activities that the team members have never completed before, this introduces an element of uncertainty. In a team meeting, a team member questions one of his peers about an estimate. He believes that the estimate seems too high. His peer replies that this is a piece of work that none of them have completed before. And, so in order to manage expectations, he has taken his original estimate and padded it. He does not want to be the one who misses a due date on this critical project. Others nod and express that they, too, have placed some pad in their estimates.

  You do not want to be the project manager who misses the due date on such a critical project and so you ask the team to submit estimates that reflect the amount of time they think it will take to complete the work and then separate out some contingency - in other words potential extra time because some of the work is risky.

  An estimate created by looking at a similar project or activity and then adding or subtracting to or from the estimate based on the differences between the two is called Analogous estimating.

  When you have good historical information which can be used in a reliable formula or model, you will probably use Parametric estimating.

  When you are concerned that your estimates might not be correct, especially if you think they are too low, you should not pad the estimate and add extra.

  Management reserve is not tied to specific work packages it is for the entire project.

  You are preparing an estimate of the cost for an IT system expansion for a new branch office location. It is very similar to the IT system expansion undertaken for a branch office that opened six months ago. Analogous technique you might use if you are pushed for a quick estimate.

  You are building an apartment complex with four, 10,000 square foot buildings based on the same drawings you used in another city two years ago. The danger of estimating using the same parametric model of $50 per square foot is Historical cost relationships may no longer be applicable.

  Bottom Up Estimating is A technique that involves estimating the cost of individual work packages or individual schedule activities with the lowest level of detail.

  The Project Budget is equal to the cost baseline budget plus management reserves.

  The S-Curve depicts the relationship between the cost baseline budget and the schedule because it shows the planned cost baseline budget across the planned project timeline.

  B-)
 • Earned value management integrates scope, cost, and schedule measures to assess project performance and progress.

  7 วิธีปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในการบริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์

  บทเริ่มต้นของการวางแผนโครงการ (Project Planning)

  ขั้นตอนในการวางแผนโครงการ

  ตัวอย่างแผนโครงการ

  เหตุใดจึงต้องมีการบริหารโครงการ (Project Management)

  เหตุใดจึงต้องมีการบริหารโครงการ (2)

  บริหารโครงการอย่างไร

  องค์ความรู้ในการบริหารโครงการ

  Getting Started in Project Management - 1. An Introduction

  ความรู้ทั่วไปที่ผู้จัดการควรจะมี

  Scheduling

  Your team member informs you that the test system must be refreshed with your test data before testing can be begin. This dependency is Mandatory.

  Your sponsor informs you that you must receive local government approval of your proposed building design before you can begin construction of your building, this dependency is External.

  You have two activities, A and B. Once A begins, then B can also begin. This relationship is best described as Start to Start.

  Case Study 8:

  • In discussing the new product that is being created as a result of the completion of project A, you realize that there are some elements of the product that do not have any acceptance criteria associated with them. This is primarily because they are new. They are parts that go into this product that your team has never created before. If they are not tested then the product could be created using parts that do not work or do not fit together as planned. You are fairly certain that others on the team must realize this too, but nobody has mentioned it. You say to the team, don't we have parts that are new to us? How will we know if those parts are acceptable? We do not want to get too far into the creation of the product, even the prototype, without knowing that it'll work. At first, there is silence, then everyone begins speaking at once. It turns out that several team members have been wondering about this. You ask them to ensure that there is some type of plan or approach to handle the testing.

  Potential approach is appropriate is Take some time now to consider each new part and what it means for that new part to be acceptable and how that can be tested and measured and document this information.

  When you schedule work in a specific order because it cannot be completed any other way this is Mandatory type of dependency.

  If develop online modules must be 100% completed before review online modules can begin, that is called a finish to start relationship.

  If develop online modules needs to finish before review online modules can finish, that is called a Finish to finish relationship.

  To calculate early start (ES) and early finish (EF) perform a Forward pass.

  The critical path is the longest path through the network and represents the shortest duration in which all the activities of the project can be completed.

  The network diagram is the best tool for demonstrating The sequence of project activities.

  Schedule Management Plan, Activity List, Activity Attributes, Activity Resource Requirements, Resource Calendars, Project Scope Statement, Risk Register, Resource Breakdown Structure, Enterprise Environmental Factors, and Organizational Process Assets are inputs to estimating activity durations.

  In a project schedule, the sequence of activities which cannot be delayed during the course of the project without extending the project end date is referred to as the Critical path.

  A significant event in a project that may indicate completion of a major phase is a Milestone.

  Once the logic of a network is laid out, the project manager will conduct a forward pass and a backward pass through the network. This will provide information regarding The total duration of the project and will identify the critical path.

  Project Communication

  Interactive - A performance appraisal that you give to a team member.

  Pull - A project document that will be read and accessed by many team members.

  Push - An invitation to a project milestone celebration.

  Case Study 9:

  • The entire company is excited about and interested in Project A. Everyone wants to know what is happening, everyone wants to help celebrate the completion of project milestones, and everyone is waiting eagerly for the product launch. As the project manager, you ensure that the right project communications are created and distributed to the right people. Sometimes, this is very time-consuming. One of the challenges you face is that each business unit has involvement in the project. For example, the marketing department is coordinating advertising and a social media campaign around the new product. The accounting department needs to update their records to accurately capture product cost and profit figures. Each milestone that you and the team complete brings you closer to the product launch. Each milestone could represent different things to different departments. For example, once the prototype is approved, the marketing department can start creating more of a social media buzz by sharing information about what the product will do. To the accounting department, the approval of the prototype means that they can begin to come up with real material cost numbers. All of this is part of the plan and the schedule. In your communication plan, you announce milestone completions. Some are even marked by celebrations.

  When a milestone has different significance to different departments, you decide to create communication that Are written to celebrate the milestone and shares a bit about what that milestone means to each group and why it is important.

  B-)
 • A project manager spends 90% of his or her time communicating.

  The best medium for the communication, With whom to communicate, and What they need to know are parts of a basic communication plan.

  Upward communication is communication to/from Your senior management.

  When you report project status you compare actual performance to The planned performance or baseline.

  Earned value integrates scope, schedule and budget and uses monetary values to assess project status.

  You are beginning to staff your project. Organization chart, WBS, and Responsibility Assignment Matrix will be used in developing and/or communicating roles and responsibilities.

  How information will be communicated, Timeframe and frequency of communication, and What information will be communicated are likely to be documented in a communications management plan.

  Effective project communication management creates a bridge between stakeholders based on a shared understanding of the project and the ongoing sharing of information needed for its success.

  A Communications Management Plan does the Lays out the approach and method for delivering information effectively and efficiently.

  The Sender and the Receiver should take the most responsibility for clear and effective communication.

  Managing Project Risks

  Know who to involve in risk management planning, Know who to ask about the degree of risks that project faces, and Know which organizations are involved in the project are the reasons the stakeholder register is needed.

  Case Study 10:

  • You and your team have identified a risk that is a threat to your ability to successfully meet project objectives. The risk involves team members from your company performing work which requires training, certification, and many hours of experience. You have one newly certified team member and others who are still in training.

  Transfer the risk - If you have a budget to hire external resources and there is a vendor you can hire who specializes in this type of work, hire them.

  Case Study 11:

  • You have just come from a Project A team meeting. You're feeling a little stressed and overwhelmed. Why? You asked your team to share with you the concerns they had about the project. You asked your team to share with you all of the things that could happen that could impact your ability to meet project objectives. You did also ask them to tell you about opportunities to complete the project early and/or under budget. But they really focused on their concerns about what could go wrong. Now, the team feels better because they have had a chance to vent and to discuss their concerns. You did write down everything that your team said. You asked questions while they described the various scenarios, and it occurs to you that your team just did a really good job of identifying risks. Now, all you have to do is decide what to do with all the information you're walking around with.

  Put it aside and read it later after you have calmed down. Then organize the information and schedule some time with the team to discuss the likelihood and impact of each risk, so that you can prioritize the risks.

  The purpose of project risk management is to Minimize the likelihood or the impact of negative events or threats to your project and to increase the likelihood or impact of positive events.

  A positive risk is an opportunity; a negative risk is a threat.

  When you and your team know that a negative risk has a high likelihood of occurring and it will be very impactful if it does You should develop a response to handle this risk.

  If the response you choose is to avoid a risk this means that You change your plans so that you eliminate the risk.

  Once you and your team identify and assess risks and develop responses you Continue to identify and monitor risks for the remainder of the project.

  In a project context, a risk is defined as An uncertain event that, if it occurs, will have a positive or negative effect on at least one project objective.

  The Risk Management Plan is a subsidiary of the Project Management Plan document.

  A useful tool in identifying risks is the SWOT analysis. SWOT stands for Strengths, weaknesses, opportunities, and threats.

  The primary output from the identification of risks is the risk register.

  During a risk brainstorming session, a team member identifies a risk. This particular risk does not seem to belong to any of the categories in your Risk Breakdown Structure (RBS). You should Record the list in the risk register, discuss potential responses and make a note to update the RBS.

  Change Happens

  As part of planning, you have created a scope baseline, a budget baseline, and a schedule baseline. These baselines ever are allowed to change, if the baseline is completely unachievable and the project sponsor approves it.

  Your project is running two weeks behind schedule. Your variance thresholds should be documented in your project management plan, look there for guidance.

  Case Study 12:

  • Back when you and the team were creating the scope statement for project A. One of the stakeholders really wanted you to include some additional features. These features were not part of the initial scope, and so you noted these features as out of scope. The stakeholder who requested these features was not happy. But her peers voted her down and reminded her of the importance of time to market. She has never given up on these features. She tells anyone who will listen that it is a mistake to release the product to market without these features. She has escalated her concerns to your executive management team. She has convinced at least one of them that she is right. Now your phone rings, and it is that executive manager. He is insisting that the features be added to the product immediately.

  Explain to the executive manager that the scope has been signed off on and these features were specifically noted as out of scope and offer to help with a change request that should go to the change control board.

  • medium.com/agile-development-in-thai/archive/2014/10
  • medium.com/people-development/archive/2014/10
  • medium.com/product-craftsmanship/archive/2014/11
  • medium.com/pure-project-management/archive/2015/01
  • medium.com/inspiring-home/archive/2015/03

  • Risk Management อย่างง่าย - Six Simple Steps To Managing Risk in Your Project:
   1. เห็นถึงความสำคัญของ Risk Management ด้วยการมองย้อนกลับไปที่งานเก่าๆ ที่เราทำ... อะไรผิดพลาด
    image
   2. Risk Identification: มองหาว่างานที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำเนี่ย มันมีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้าง
   3. Risk Assessment: วิเคราะห์และประเมิน Likelihood: โอกาสที่จะเกิดขึ้น และ Severity: ความรุนแรง
   4. Risk Response: Mitigation: หาทางป้องกัน และ Contingency ถ้าเกิดจะแก้ยังไง หรือกระทบน้อยสุด
   5. Project Plan: หันกลับมาดูที่งานปัจจุบัน เราวางแผนรับมือความเสี่ยงไว้ดีแล้วรึยัง มีงานไหนที่ต้องทำเพิ่ม
   6. Risk Tracking & Control: ต้องใส่ใจติดตามด้วยว่ามีความเสี่ยงตัวไหนมั้ยที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นจริง
   Risk: Requirement Changes, เวลาน้อยไปจนทำไม่ทัน, ลูกค้าอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ, สมาชิกใน Team อาจจะลาออกกันไป, Technology ที่ใช้อาจจะใหม่เกินไปและยังไม่เสถียร, etc.
   The Future Has Arrived - It's Just Not Evenly Distributed Yet, William Gibson
   medium.com/pure-project-management/risk-management-8b90f92cd000

  B-)
  • Kanban กับ Timeboxed Practice - Does Kanban need timeboxed iterations?:
   Team 1: Release งานอะไรก็ตามที่เสร็จ ทุกๆ สัปดาห์, Planning ทุกๆ สองสัปดาห์ และนัด Meeting ทุกๆ เดือน
   Team 2: Release เมื่อได้รับคำสั่ง, Planning เมื่อรู้สึกว่าจะทำงานอะไรต่อไป และ Meeting ทุกสัปดาห์ที่สี่
   สอง Team นี้ บอกเราได้ว่า Kanban Team สามารถกำหนดจังหวะการทำงานที่จะทำได้ตามความเหมาะสม
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-timeboxed-practice-c484e15f6845

  • Kanban กับ Role ของคนใน Team - Kanban and Roles:
   ในขณะที่ Scrum กำหนดกฏเกณฑ์ว่า:
   1. Scrum Team ต้องเป็น Cross-Functional Team
   2. Scrum Team ต้องประกอบด้วยสาม Role ได้แก่ Product Owner, Team และ Scrum Master
   ส่วน Kanban ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องนี้ ผลที่ตามมาก็คือ:
   • Kanban Team อาจจะเป็น Specialist Team หรือ Department Team ได้
   • หัว Column ของ Kanban Board ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำงานก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง
    image
   • Kanban Board สามารถมีคนที่เป็นเจ้าของหลายคน หลาย Team หลายแผนก
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-role-2c4366d1bb33

  • ความคาดหวังและปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน Kanban Process - Expectations and Factors in Kanban Process:
   1. Capacity/Velocity ใน Scrum: ปริมาณงานที่ Team สามารถทำได้ในเวลาหนึ่งๆ เราอยากได้ตัวเลขมากๆ
   2. Lead Time/Cycle Time: ระยะเวลาที่เราใช้ในการทำงานหนึ่งให้เสร็จ เราอยากเห็นตัวเลขน้อยๆ
   3. Quality: คุณภาพของงานซึ่งอาจจะวัดได้จากจำนวน Defect ที่เจอหรืออื่นๆ เราอยากได้งานคุณภาพสูงๆ
   4. Predictability: ความสามารถในการคาดคะเนโดยเฉพาะคาดคะเนวันเสร็จงาน อยากได้ที่เชื่อถือได้
   มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อความคาดหวังข้างบน เช่น จำนวนคนใน Team, จำนวนและขนาดของ Team ทั้งหมด, การกำหนด WIP ของแต่ละ Team, การกำหนด Iteration ที่ชัดเจน, เวลาในการทำ Planning, และอื่นๆ อีกเยอะ
   Kanban ไม่มีคำตอบให้ว่าต้องจัดการปัจจัยเหล่านี้อย่างไรเพื่อทำให้ผลลัพธ์ตามคาดหวัง ต้องทดลองด้วยตัวเอง
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-process-7ca02575cc32

  • การทดลองหา WIP ที่เหมาะสม - The WIP Experiment:
   Team มี 3 คน
   1. WIP = 1: สองคนช่วยกันทำงาน...กำลังดี แต่อีกคนไม่มีอะไรทำ เบื่อ
   2. WIP = 5: ทำคนละงาน พองานมา 5 งาน งานค้างเต็ม หาคนช่วยก็ไม่ได้
   3. WIP = 2: Happy เลย งานไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไป แถมทำเสร็จเร็วขึ้นคุณภาพดีขึ้นด้วย
   medium.com/agile-development-in-thai/wip-d0c58e8d88bc

  • การจัดลำดับความสำคัญของงานใน Kanban - Kanban and Work Prioritization:
   แนวคิดในการเลือกงาน ไม่จำเป็นว่าเราต้องเลือกแค่แนวทางเดียว ผสมๆ กันได้:
   • หยิบงานที่อยู่บนสุดของ Column เสมอ (Top Items)
   • First-come, First-served หรือหยิบงานที่เก่าที่สุด (Oldest Items) มาทำก่อนเสมอ อย่าลืมใส่วันที่รับงาน
   • หยิบงานที่ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วน (Incident Items) ก่อน ถ้ามี
   • ใช้กฎ 80/20 โดยเลือกงานที่เป็น New Features 80% และงาน Maintenance 20%
   • แบ่งสัดส่วนในการทำงานให้แต่ละ Product เช่น 60% ให้ Product A และ 40% ให้ Product B
   • อื่นๆ
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-d1806e8d0dbc

  • การประเมินขนาดของงานใน Kanban - Kanban and Work Estimation - Part 1:
   ประโยชน์คือ:
   1. เพื่อไม่ให้เรารับงานมากเกินไปในเวลาหนึ่งๆ (Overload)
   2. เพื่อแบ่งงานที่ใหญ่เกินไปให้เล็กลง
   3. เพื่อให้เราคาดคะเนปริมาณงานที่เราสามารถทำได้ (Scope) ใน Project นี้
   4. เพื่อให้พอเห็นภาพว่าเราจะใช้เวลาทำงานทั้งหมดนานแค่ไหน
   5. เพื่อความมั่นใจว่าเราจะทำงานเสร็จตามที่รับปากไว้
   แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่างานที่เราทำอยู่มีขนาดใหญ่ไปหรือไม่?:
   1. ปัญหาคอขวด (Bottleneck) บอกเราว่าเราทำงานมากเกินไป
   2. ถ้าเวลาที่ใช้มากกว่า Average Cycle Time แบบผิดปกติ งานนี้น่าจะใหญ่ไปแล้ว
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-685f2f04799a

  • การประเมินขนาดของงานใน Kanban - Kanban and Work Estimation - Part 2:
   สมมติ:
   ระยะเวลาที่มี = Deadline - Today = 120 วัน
   ถ้าเราใช้เวลาเฉลี่ยประมาณสิบวันในการทำงานแต่ละชิ้นให้เสร็จ
   คาดคะเนจำนวนงานที่ทำได้ = Duration / Average Cycle Time = 120 / 10 = 12 งาน
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-7be327b08df8

  • การประเมินขนาดของงานใน Kanban - Kanban and Work Estimation - Part 3:
   แล้ว Project นี้ เราจะเสร็จเมื่อไหร่? ก็กลับสูตร
   ระยะเวลาที่ทำ = จำนวนงาน x Average Cycle Time
   ถ้า 1 Project มี 14 งาน ก็จะ = 14 x 10 = 140 วัน
   วันที่จะเสร็จ Project = Today + Duration + วันหยุด
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-a78ff1733090

  • การประเมินขนาดของงานใน Kanban - Kanban and Work Estimation - Part 4:
   ถ้าอยากจะ Estimate งานใน Kanban ล่ะจะทำได้มั้ย ได้แน่นอน มาดูวิธีการง่ายๆ ใช้เวลาไม่นานกัน
   ให้ Estimate งานออกมาเป็นขนาดของเสื้อผ้า ตัวอย่าง:
   • งานนี้ทำคนเดียวไม่เกิน 1 สัปดาห์เสร็จ ให้เป็น S
   • งานนี้ทำคนเดียวใช้ 1-2 สัปดาห์เสร็จ ให้เป็น M
   • งานนี้ทำคนเดียวใช้มากกว่า 2 สัปดาห์เสร็จ ให้เป็น L
   อาจจะมี Size เล็กมากอย่าง ss หรือใหญ่มากแบบ XXXL ก็ได้ตามความชอบ
   เป้าหมายสำคัญของการ Estimate คือเพื่อแบ่งงานที่ใหญ่ให้เล็กลงมากกว่าจะหาคำตอบว่า Project เสร็จเมื่อไหร่
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-3-4be29fd92fd5

  • การสร้าง Swim-lane ใน Kanban Board - Swim-lane in Kanban Board:
   คือการแบ่งงานที่อยู่ใน Kanban Board ออกเป็นกลุ่มตามประเภทนั่นเอง
   image
   Kanban Board นี้มีความหมายโดยนัยว่า:
   • Team Kanban สามารถทำงานให้ ได้มากกว่าหนึ่ง Product ในเวลาเดียวกัน
   • Team Kanban มีหน้าที่รับงาน Support Issue และ Incident ไปด้วยได้
   • Team Kanban สามารถกำหนดกฎ Fastlane (Incident) โดยเมื่อมีแถวนี้เข้ามา ต้องหยุดงานอื่นมาทำ
   medium.com/agile-development-in-thai/swimlane-kanban-board-a5018cc3785

  • Kanban ในชีวิตจริง - Kanban in Real Life - Starting Point:
   Team Scrum ไม่ใช่ยาวิเศษที่รักษาได้ทุกโรคและใช้ได้กับคนไข้ทุกคน:
   • เพราะพวกเค้าต้องรับผิดชอบ Product มากมาย ทำให้เตรียม Requirement ยุ่งยาก เป้าหมายก็ไม่ชัดเจน
   • เรื่อง Priority ... เจ้าของ Product (Product Owner) แต่ละคนก็จะบอกว่า "ของชั้นสำคัญกว่า"
   • การวางแผนก็เรียกได้ว่าไม่ต้องทำเลยดีกว่าเพราะ Priority เปลี่ยนรายชั่วโมง
   • ระหว่างทำงานก็มีงานแทรกเข้ามามากมาย พอ Respond ช้าไม่ทันใจก็โดนด่า สังคมประนาม
   • พอเร่งๆ ทำงานที่แทรกเข้ามาก็ทำให้งานที่ Commit ไว้ว่าจะเสร็จก็ไม่เสร็จ เหมือนเดิมโดนด่าอีก
   • งานเยอะ งานเร่ง งานไม่ชัดเจน เวลาน้อย ... คุณภาพก็ ห่วยเหมือนเดิม
   • ครั้นขยันทำงานของ Product แรกเสร็จก่อน Sprint* จบ ก็ Release ไม่ได้ เจ้าของงานก็จี้ให้ Release
   • ที่น่าเจ็บใจ คือเอา Team ไปเปรียบเทียบกับ Team อื่นที่รับผิดชอบ Product เดียว เลยทำงานได้ดีกว่า
   Sprint คือระยะเวลาที่ทีมพัฒนามีในการทำงานให้เสร็จในแต่ละรอบ ส่วนใหญ่จะยาว 2-4 สัปดาห์ (ไม่ควรเกินนี้)
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-95c6c0b9dccd
  B-)
  • Kanban ในชีวิตจริง - จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน - Organizing Steps of Work:
   Visualize the Workflow - Value Stream Mapping:
   1. ตอนนี้พวกเราทำอะไรกันอยู่บ้าง?
   2. แต่ละขั้นตอนใช้เวลาประมาณเท่าไร?
   Steps of Work:
   Business Idea > Approval > Requirement > System Design > UI Design > UI Creation > System Develop > Integration > Testing > Product Launch > Release
   เพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำจะได้สามารถกำหนดขอบเขตของงานที่ Team ต้องรับผิดชอบ

   Who's Responsible for What:
   Business Idea: PO >>> System Design: Architect >>> System Develop & Integration: DEV > Testing: QA >> Release: OPS
   งานบางงานก็ไม่มีคนรับผิดชอบ ต้องจัดการเรื่องความชัดเจนของหน้าที่ภายในและภายนอก Team

   How Long Does Each Step Take?:
   5 > Approval: 1 > Requirement: 5 > 5 > UI Design: 7 > UI Creation: 15 > 45 > 15 > 20 > 5 > 1

   How Long Does Waiting Time Take?:
   5+15 > 1+15 > 5+15 > 5+30 > 7+15 > 15 > 45+5 > 15+5 > 20+30 > 5+15 > 1
   image
   Process Cycle Efficiency = Value Added Time (124 days) / Total Time (279 days) = 44.5%
   จะเห็นว่ากระบวนการปัจจุบันมีประสิทธิภาพแค่ไหนและจุดไหนที่กินเวลามากที่สุดโดยไม่สร้างคุณค่าอะไรกับงาน
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-c95422b5b632

  • Kanban ในชีวิตจริง - กำหนดขอบเขตและหน้าที่ - Defining Scope and Responsibility:
   งานบางอย่างที่ Team ยังไม่แน่ใจว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบ มีสองทางเลือกกับสถานการณ์แบบนี้:
   1. เดินไปบอกหัวหน้างานว่าต้องการคนเพิ่มมาทำงานพวกนี้
   2. ยึดหลัก "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" ด้วยการค้นหาดูซิว่ามีใครใน Team สามารถทำงานพวกนี้ได้บ้าง
   Team ต้องการ "ทักษะที่เหมาะสม (Skills)" ไม่ใช่ "คนที่มีตำแหน่งติดตัวมา (Position)"
   แล้วถ้าเราจะทำงานในแต่ละขั้นตอนให้ดี เราต้องการทักษะหรือความรู้อะไรบ้าง?:
   • Requirement: Business, Customer, & Technical Knowledge, Backlog Management
   • System Design: Internal System Flow, Web/DB Architecture, Hardware/Infrastructure,Security
   • UI Design: User Experience Skills, Service Design Thinking, Graphic Tools & Technology
   • UI Creation: Layout/Typography, Information Architect, Advanced Graphic Tools & Technology
   • System Develop: Advanced Web Development, Automated Testing & Refactoring, Deployment
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-944ad922792f

  • Kanban ในชีวิตจริง - รู้จัก Team - Knowing the Team:
   หยิบทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่ได้มาจากการประชุมข้างบน ให้คนใน Team Vote ใครทำอะไรได้บ้าง
   ข้อมูลที่ได้บอกให้ทราบว่าอะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน ทักษะแบบไหนมีเพียงพอแล้ว แบบไหนต้องการเสริม ตัวอย่าง:
   • มีอัตราส่วน Dev ต่อ QA ต่างกันมากที่ 4:1
   • ไม่มีความรู้ด้าน Business มากนัก
   • ไม่มีความสามารถเรื่อง User Experience และ Graphic Design
   • เรื่อง Hardware/Infrastructure และ IT Security ก็ไม่ได้
   • แต่เรื่อง Software Architecture & Design และ Web Development: OK
   • ...
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-afba83028bfc

  • Kanban ในชีวิตจริง - คิดใหม่ทำใหม่เรื่องกระบวนการทำงาน - Rethink the Process:
   • ในช่วงแรก Team ควรจะได้ทำงานอะไรที่เชี่ยวชาญก่อน ถ้าทุกอย่างไปได้ดีเราค่อยขยายความรับผิดชอบ
   • Team ควรจะได้ทำงานอะไรที่มีคุณค่ากับทั้งในแง่ของผลลัพธ์ และการพัฒนาทักษะของคนใน Team
   สลับงานที่คนใน Team ไม่มีใครมีทักษะขึ้นมาทำก่อน แล้วไปคุยกับ Team ที่มีทักษะให้แบ่งคนมาช่วย
   รับผิดชอบงานที่คนใน Team พอมีความรู้โดยขอความช่วยเหลือ Team ที่มีทักษะให้เป็นที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว
   กำหนดเรื่องที่ยังไม่มีอยู่ในขั้นตอนการทำงานแต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องจำเป็นออกมาให้ชัดเจน และขอความช่วยเหลือ
   เรื่อง Business/Requirement จะมหากาพย์หน่อย:
   • Business Goal ไม่ชัด
   • Requirement ไม่ชัดเจน
   • Priority เปลี่ยนตลอดเวลา
   • ต้องเอาใจ PO เป็นโขยง
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-bc5a94ac9d3

  • Kanban ในชีวิตจริง - จัดการกับงานที่มาจากหลาย Product - Dealing with Multiple Products:
   ควรจะลดจำนวน Product ที่ดูแลลง ตามหลักการ Limit WIP นั่นเอง ปัจจัยที่เราใช้พิจารณาว่าจะทำหรือไม่ทำก็:
   1. ความเหมาะสมของลักษณะงานกับทักษะและความเชี่ยวชาญที่ Team เรามี
   2. ความน่าสนใจในแง่ของความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาทักษะของคนใน Team
   เลือกลำดับตามนี้แล้วกัน แล้วเอาไปคุยกับ Product Owner:
   1. Priority มาก, Size เล็ก, Skill Match 5/8, Development Opportunity 3/8
   2. Priority น้อย, Size ใหญ่, Skill Match 1/2, Development Opportunity 5/8
   3. Priority ปานกลาง, Size ใหญ่, Skill Match 1/8, Development Opportunity 9/10
   Product ที่มี Development Opportunity น้อย เอาไว้ก่อน
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-product-owner-32b4615b307d

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่งสัดส่วนการทำงานให้ชัดเจน - Defining a Clear Work Portion:
   ปัจจัยเพิ่มเติมในการเลือก Product / Project:
   • ความคืบหน้าของงาน (Progress)
   • ความคืบหน้าเรื่องสัญญาธุรกิจ Product ที่ยังไม่ Sign ก็เอาไว้ทำทีหลังได้
   แล้วก็แบ่งสัดส่วนงาน ตามลำดับตัวอย่างประมาณนี้:
   • Project 1: 35% เป็น Project ที่มี Priority และมีความคืบหน้ามาก
   • Project 2: 30% Priority มาก ความคืบหน้าน้อยลงมา
   • Project 3: 20% Priority ปานกลาง ความคืบหน้าน้อย
   • งาน Support: 15%
   สามารถ Review ตัวเลขกันได้ทุกสองสัปดาห์
   Product Owner & Project Manager จะต้องมีการทำงานร่วมกัน, ความโปร่งใส และความเชื่อใจกัน (Trust)
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-fcb47c7f00bc

  • Kanban ในชีวิตจริง - กำหนดสิ่งที่ต้องการก่อนเริ่มทำงาน - Defining What's Needed to Start The Work:
   ก่อนที่ Team จะรับงานสิ่งที่ต้องเรียบร้อยมาแล้วอย่างน้อยเลยคือ:
   1. Requirement ต้อง Clear ในระดับ 70-80% ทั้งที่มาที่ไป สิ่งที่ PO ต้องการ รวมถึงแนวทางการทดสอบ
   2. UI Design ก็ต้องพร้อมมาเลย อย่างน้อย Form, Layout, Controls ต่างๆ ก็ควรจะชัดเจนแล้ว
   3. พวก Hardware ไม่ต้องอยู่ใน Kanban Board เพราะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง แค่คอยประสานงาน
   เหลืออีกสองคำถามสำคัญ ที่ต้องไปขอคำปรึกษาจากน้องๆ ใน Team:
   1. กระบวนการทำงานในรายละเอียดต้องมีอะไรบ้าง?
   2. คำจำกัดความของคำว่า "งานเสร็จ" ของ Team เราคืออะไร?
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-49bbd36053a3

  • Kanban ในชีวิตจริง - ร่าง Kanban Board Version แรก - Drafting The First Kanban Board:
   ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง... เริ่มแบบง่ายๆ ไว้ก่อนเสมอ
   image
   งานแรกที่ Team จะรับผิดชอบคือ System Design ตาม Scope งานที่คุยกันไว้ แยกออกมาเป็นหนึ่ง Column
   System Develop กับ Integration มันก็งาน Develop ทั้งคู่ จับมารวมเป็น Column เดียวเลย
   แล้ว Requirement, UI, Release, etc. ล่ะ?
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-kanban-board-590959c9a7ef

  • Kanban ในชีวิตจริง - ดึงงานจาก Team อื่นมาอยู่บน Kanban Board - Visualizing Works from Outside on Kanban Board:
   Requirement: PO ดูหลาย Product อาจจะดึงมาอยู่ใน Team ไม่ได้ ก็ให้ PM ไปตาม Update มาใส่ Kanban
   UI: Kanban Board ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็น Team เราเท่านั้นที่ใช้ ก็ให้ Team UI มาคอย Update ได้
   Release: แยกเป็น 2 Column: Pre-Release สำหรับ Team เรา ส่วน Release ก็ไว้ให้ Team Operation
   image
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-kanban-board-db88d4d5687f

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่งสัดส่วนงานบน Kanban Board - Splitting Swimlane in Kanban Board:
   image
   แต่พวกงาน Support มันไม่ได้มีขั้นตอนเหมือนงาน Development ทั่วไป
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-kanban-board-72d005d7380
  B-)
  • Kanban ในชีวิตจริง - จัดการกับงาน Support ใน Kanban Board - Dealing with Support Works on Kanban Board:
   ก็แยก Kanban Board สำหรับงาน Support ออกมาเลย โดยมีเงื่อนไข:
   image
   • กำหนด WIP = 1 ให้กับ Kanban Board Support เราจะทำงาน Support แค่หนึ่ง Case ในเวลาหนึ่งๆ
   • กำหนดให้งาน Support มีความสำคัญเท่า Development หยุดงาน Development มาช่วยกันดูเบื้องต้นก่อน แล้วค่อย Assign คนที่เหมาะสมเข้าไป Support ซึ่งคนนี้อาจจะต้องหยุดงาน Development ไว้ก่อน
   • ถ้ามีงาน Incident เข้ามาทุกคนต้องหยุดทำงานอื่นแล้วมาช่วนกันแก้ปัญหานี้ทันที เลยเป็น Fastlane
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-support-4a377573ee2e

  • Kanban ในชีวิตจริง - กำหนดความหมายของคำว่า "งานเสร็จ" ร่วมกัน - Defining the "Definition of Done":
   ความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อเรื่อง Estimation, Planning, Risk/Dependency, และ Quality
   Requirement:
   1. ต้องมีรายละเอียดกำกับชัดเจน มีแนวทางการทดสอบ (Acceptance Criteria)
   2. ต้องผ่านการ Review และ Accept จาก Team ผ่านการ Estimate คร่าวๆ จาก Team และไม่ใหญ่เกิน L
   UI Design/Creation:
   1. Wireframe มีการ Review จาก PO และตัวแทน Dev Team, Graphic ตามบริษัท ทั้ง Font, Color, etc.
   2. Graphics work ทั้งหมดต้องเก็บใน Design Repository กลางของบริษัทและมีการทำ Version Control
   System Design: Review จาก Dev Team ในการทำ Planning, Info แต่ละ Requirement เขียนใน Team Wiki
   System Development/Integration:
   1. Code ที่เขียน ต้องตรงกับ Code Standard, ต้องมี Automated Unit Test ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 80%
   2. มี Informal Code Review จากเพื่อนร่วม Team ก่อน Submit Code, ต้อง Submit Code ลง Repository
   3. ต้องแก้ Unit Test Bugs ทั้งหมดที่เจอจาก Nightly Test, etc.
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-44711a5e459d

  • Kanban ในชีวิตจริง - กำหนดคนรับผิดชอบบน Kanban Board - Defining Person Responsible for Each Column in Kanban Board:
   Requirement: PO แต่ละ Product
   Team อื่นก็ชวนมาให้ครบจะได้มีคนรับผิดชอบ: UI/Graphic Designer & Operations ที่ดูแลเรื่อง Deployment
   image
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-kanban-board-38e623f6bb33

  • Kanban ในชีวิตจริง - กำหนด Work In Progress สำหรับ Kanban Board - Setting WIP for Kanban Board:
   WIP = จำนวนคนที่รับผิดชอบในแต่ละ Column > น้อยไปป่าว?
   WIP = จำนวนคนที่รับผิดชอบ x 2 > สำรองเวลาไว้สำหรับเรื่องการสื่อสาร การประชุม การทำ Review บ้างมั้ย?
   WIP = (จำนวนคนรับผิดชอบ x 2) - 1?
   image
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-work-in-progress-kanban-board-cb1b6503c8c6

  • Kanban ในชีวิตจริง - ปรับ WIP ให้สมดุลด้วยการเพิ่ม-ลดคนรับผิดชอบในงาน - Adjusting WIP by Increasing-Decreasing Person Responsible for Each Column:
   "ถ้า Team เจอปัญหาคอขวดก็ให้คนอื่นหยุดทำงานแล้วมาช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนนั้นๆ ก่อน"
   ก็ดึงคนจากงานที่มีคนมาก ไปช่วยซะ ก่อนที่จะเกิดคอขวด สลับกันคนละสองสัปดาห์
   image
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-work-in-progress-7d4df3ce41ab

  • Kanban ในชีวิตจริง - ทำให้ปัญหาคอขวดมีประโยชน์ต่อ Team - Making A Bottleneck Problem Useful for The Team:
   อ่าว งาน Pre-Release ทำคนเดียว แล้วต้องทำ System Development/Integration ด้วย ทำไงดีหว่า งี้แล้วกัน:
   1. ทุกสองสัปดาห์ณชาและ Developer อีกหนึ่งคนจะหยุดทำงานเพื่อจัดการงานที่อยู่ใน Pre-Release
   2. ณชาและ Developer อีกคนจะหยุดงานตัวเอง ไปทำ Pre-Release เมื่อ Pre-Release มีงานที่หกเข้ามา
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-9ff8f961e9b6

  • Kanban ในชีวิตจริง - กำหนดจังหวะการ Release - Defining Release Cadence:
   ส่วนงาน Release เมื่อ PO สั่งเราถึง Release ถ้าทำไม่ทันให้สมาชิกคนอื่นใน Team เข้าไปช่วย
   ช่วยทำงานตั้งสาม Product การที่จะกำหนดเวลาว่าต้อง Release อะไรพร้อมกันมันดูจะไม่สมเหตุสมผล Product Owner ยังต้องเตรียม พวก Marketing Communication, Documentation, Manual, etc. ต้องคุยกันเป็นกรณีๆ
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-release-3c5e464eb8b1

  • Kanban ในชีวิตจริง - จัดตารางเวลาในการทำงาน - Scheduling Activities:
   Kanban ไม่ได้บังคับหรือกำหนดให้ต้องมีกิจกรรมใดตายตัว มันจึงเป็นเรื่องที่ Team สามารถตกลงและทดลองได้
   image
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-ae000f842708

  • Kanban ในชีวิตจริง - มองย้อนเส้นทางที่ผ่านมา - Retrospecting the Path:
   Team: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักและเข้าใจในสมาชิกใน Team ให้ดีว่าใครทำอะไร ชอบอะไร ถนัดอะไร
   1. ขอบเขตและหน้าที่ของ Team
   2. สมาชิกใน Team รวมถึงความสามารถความถนัดของแต่ละคน
   Process: เข้าใจกับกระบวนการทำงาน ขั้นตอนมีอะไร ใครเกี่ยวข้องบ้าง รวมถึงมองภาพการปรับปรุงในอนาคต
   1. รู้จักขั้นตอนการทำงานปัจจุบันด้วย Value Stream Mapping
   2. กำหนดขอบเขตการทำงานปัจจุบันของ Team
   3. ออกแบบขั้นตอนการทำงานที่น่าจะดีขึ้น
   4. หาแนวทางจัดการกับงานที่มีมากเกินไป
   5. แบ่งสัดส่วนการทำงานให้ชัดเจน
   6. กำหนดสิ่งที่ต้องการก่อนเริ่มงาน
   7. สร้าง Definition of Done ร่วมกัน
   Kanban Board:
   1. ร่าง Kanban Board Version แรก
   2. ดึงงานจาก Team อื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นมาอยู่บน Kanban Board
   3. แบ่งสัดส่วนงานบน Kanban Board ให้ชัดเจน
   4. จัดการกับงาน Support ผ่าน Kanban Board
   Work In Progress (WIP):
   1. กำหนดคนรับผิดชอบในงานแต่ละ Column บน Kanban Board
   2. ทดลองกำหนด WIP ใน Kanban Board
   3. ปรับ WIP ให้สมดุลมากขึ้น
   Cadence:
   1. กำหนดจังหวะการทำงานในบางขั้นตอนผ่านปัญหาคอขวด
   2. กำหนดจังหวะการ Release
   3. กำหนดตารางเวลาการทำงานทั้งหมดของ Team
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-7def0d3b0d03

  • Kanban ในชีวิตจริง - เริ่มต้นด้วย User Story - Starting with User Story:
   User Story คือคำอธิบายถึง Feature ที่สั้นและง่ายผ่านมุมมองคนที่ต้องการใช้ Feature นี้ (User/Customer)
   As a <type of user>, I want to <some goal>, so that <some reason>.
   ส่วนใหญ่จะถูกเขียนลงบนกระดาษหรือ Card เล็กๆ แล้วก็เอามาแปะบนผนังหรือ Board อย่าง Kanban
   เล็กๆ เพื่อให้เนื้อที่ไม่พอช่วยกระตุ้นให้คนใน Team ได้พูดคุยกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ไม่ยึดติดที่เขียน
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-21f10a4549fc

  • Kanban ในชีวิตจริง - เขียน User Story ให้เป็นอิสระต่อกัน - Writing an Independent User Story:
   ตัวอย่าง Amazon.com:
   • As a user, I want to search for books, so that I can pick what I like.
   • As a user, I want to read book preview & sample, so that I can check if this fits my purpose.
   • As a user, I want to read book reviews, so that I can decide to buy the good ones.
   • As a user, I want to see my shopping cart, so that I know how much I have to pay.
   • As a user, I want to check out, so that I can complete my purchase.
   'INVEST' Rule for Good Stories:
   • Independent
    image
    medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-ee7e32a9eaad
   • Negotiable
   • Valuable (to users or customers)
   • Estimatable
   • Small
   • Testable
  B-)
  • Kanban ในชีวิตจริง - รวม User Story เพื่อลด Dependency - Combining User Stories to Reduce Dependency:
   1. Combine Them Into a Larger but Independent Story - ก็จับสอง Story มารวมกันเป็น Story ใหม่
    User Story A: As a user, I want to pull information for System A, so that ...
    User Story B: As a user, I want to see the information on my screen, so that ...
    New: As a user, I want to see information from System A, so that I can review ...
    แต่ถ้ารวมกันแล้วขนาดของ User Story นี้ใหญ่มาก มาดูวิธีที่สอง
   2. Then Split New Story from above - เอาข้อแรกมา Split ให้เล็กลงด้วยวิธีการที่จะไม่ให้มี Dependency
    image
    เลือกแสดงข้อมูลจาก System A บางส่วนก่อน แนวทางนี้เรียก การแบ่ง Story ด้วย Data Boundary
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-dependency-6c58b5be93b3

  • Kanban ในชีวิตจริง - เขียน User Story เพื่อสร้างการพูดคุย - Writing a User Story that Drives Conversation:
   A Good User Story is Negotiable - User Story or Story Card is a pointer to a requirement.
   เป็นการสร้างการทำงานที่เน้น Individuals and interaction > processes and tools
   จะต้องคุยกับลูกค้าก่อนทำ เพราะข้อมูลใน Card อาจจะไม่ Update โดย User Story Card ที่ดีต้องมี
   1. ข้อมูลที่บอกว่าลูกค้าอยากได้อะไร แค่ 1-2 ประโยคก็พอ
   2. เขียน Note เพิ่มเติมที่ได้จากการพูดคุย รวมถึงคำถามที่ต้องการคำตอบด้วย
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-c61dd5e56b9c

  • Kanban ในชีวิตจริง - เขียน User Story ให้มีคุณค่ากับผู้ใช้ - Writing a User Story That Has Value to Users:
   A Good User Story is Valuable to Users, or Purchasers. มีหลักการง่ายๆ เวลาเขียน Story ให้มีคุณค่าคือ:
   1. คิดถึงเวลาเรากิน Cake: ถ้าจะกินให้อร่อยก็ต้องใช้ช้อนตัดจากบนลงล่างให้ผ่านทุกชั้นของ Cake จริงมั้ย?
   2. หลีกเลี่ยงคำศัพท์ Technique ต่างๆ เช่น Multi-Thread, Partition, Page/Table Lock, etc.
    ตัวอย่าง: All external requests must be through Load Balancer. ลองเปลี่ยนมาเขียนมุมมองผู้ใช้เป็น
    As a user, I want to 10 reports concurrently in the background, so I can continue doing other jobs.
   3. เข้าใจความแตกต่างของ Users, และ Purchasers
    Users คือคนที่ใช้ ส่วน Purchasers คือคนที่ซื้อ อาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือคนที่ดูแลระบบ (Admin)
    All configuration must be stored and read from the single file.
    ในมุมมองของ Users แล้วงานนี้ไม่มีคุณค่ากับเค้าเลยแต่ถ้าเป็น Admin จะมีประโยชน์กับชีวิตเค้ามาก
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-c43ed8acdd65

  • Kanban ในชีวิตจริง - เขียน User Story ที่ประเมินขนาดได้ - Writing a User Story That Can be Estimated:
   ข้อมูลที่จะบอกได้ว่างานไหนใหญ่หรือเล็กมาจากการประเมินขนาดของงาน การแบ่งงานใหญ่เป็นงานเล็กจะช่วยได้
   โดยปกติแล้วมีอยู่สามสาเหตุที่ทำให้การประเมินขนาดของ User Story เป็นเรื่องยาก:
   1. Development Team ไม่เข้าใจเรื่องราวที่อยู่ใน Card เช่นไม่เข้าใจศัพท์บางคำ แก้โดยการเดินไปคุยกับคนเขียน User Story นี้ อาจจะเป็น Product Owner หรือ User ให้เค้าอธิบายให้ฟังในรายละเอียด
   2. มี Technology หรือ Technique ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน แก้โดยการให้ Developer ซักคนหรือสองคนไป Research ว่าคืออะไร เอามาใช้ยังไง กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน จะแบ่งออกได้เป็นสองส่วน:
    1. Spike หรือ Research เพื่อหาข้อมูลมา Estimate และ
    2. User Story ที่ Implement จริง
   3. User Story ใหญ่เกินไป แก้โดยการย่อยให้เล็กลง อาจจะด้วย Technique Data Boundary หรืออื่นๆ
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-929f17e16802

  • Kanban ในชีวิตจริง - เขียน User Story ที่มีขนาดเหมาะสม - Writing a User Story That is Appropriately Sized:
   โดยทั่วไป User Story ใหญ่ (หรือที่เรียกว่า Epic) ที่เราเจอบ่อยๆ มันจะมีอยู่สองลักษณะ:
   1. The Compound Story: ใหญ่เพราะประกอบด้วย User Story เล็กๆ หลายอันรวมกัน เช่น
    I want to manage my resumes แตกเป็น create, edit, delete, deactivate, share, etc.
    อย่าง create ก็แตกลงไปได้อีก includes อะไรบ้าง, save as draft, publish, have multiple, etc.
   2. The Complex Story: สามารถใช้วิธีแบ่งมันด้วย Research หรือ Spike หรือ Implement
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-47811de17d03

  • Kanban ในชีวิตจริง - เขียน User Story ให้ Test ได้ - Writing A Testable User Story:
   เช่น easy to use เปลี่ยนเป็น to complete common tasks without training or reading user manual
   never wait too long เปลี่ยนเป็น be able to complete this task within 10 seconds หรือ see a revenue report popped up on a screen within three seconds (in 85% of all cases)
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-ba11f1fab30a

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่ง User Story ด้วย Technique CRUD - Splitting a User Story Using 'CRUD' Technique:
   As a user, I want to manage my resume, so that ...
   • Create: I want to create my resume
   • Read: I want to read my resume
   • Update: I want to update my resume
   • Delete: I want to delete my resume
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-crud-4042fccbed0d

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่ง User Story ด้วย Technique Data Boundary:
   คือการแบ่งตามขอบเขตข้อมูล เช่นมองว่า User เป็น Object หนึ่งของระบบ จะแบ่งขอบเขตข้อมูลที่ชัดเจนเป็น:
   • Work and Education & Living
   • Relationship and Family & History by Year
   • About You & Basic Info
   • Contact Info & Favorite Quotes
   I want to see my User Profile เป็น I want to see my Work and Education, want to see my Basic Info
   CRUD + Data Boundary:
   • I want to create (CRUD) my Profile that includes Basic Info and Contact Info (Data Boundary).
   • I want to add (CRUD) my Living (Data Boundary) to my Profile.
   • I want to read (CRUD) my Profile that includes Basic Info and Living (Data Boundary).
   • I want to edit (CRUD) my Basic Info (Data Boundary). ...
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-data-boundary-4540f5f5a801

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่ง User Story ด้วย Workflow - Splitting a User Story Using Workflow:
   เขียน User Story จากจุดเริ่มต้น ถึงจุดสุดท้าย ก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มขั้นตอนระหว่างกลาง และกรณีพิเศษ
   image
   1. I want to publish my content directly on the corporate website.
   2. I want to send my content to the editorial team for review.
   3. I want to send my content to the marketing team for review.
   4. I want to send my content to the legal team for review.
   5. I want to publish my content to test/staging machine.
   6. I want to publish my content from test/staging machine to the corporate website.
   7. I want to save my drafted content.
   8. ...
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-workflow-98d4d6ecf5df

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่ง User Story ด้วย Roles - Splitting a User Story Using Roles:
   image
   ถ้ามี User Story ไหนใหญ่เกินไปเราก็แบ่งย่อยมันด้วย Technique อื่นได้อีก เช่นแบ่งด้วย Workflow อีกครั้ง
   I want to approve content:
   • I want to send an approval message back to a creator. & I want to review content.
   • I want to make changes to content. & I want to save my change.
   • I want to continue adding my change. & I want to have 'track changes' feature.
   • I want to have multiple reviewers.
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-roles-57bcf678a2b1
  B-)
  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่ง User Story ด้วย Business Rules - Splitting a User Story Using Business Rules:
   As a user, I want to generate a revenue report with flexible dates.
   • for 'today / this week'.
   • for 'this month / quarter'.
   • for 'this year/week to date'.
   • for 'month/year to date'.
   • for 'all time' / starting from 'x' to 'y'.
   As a user, I want to filter results in a revenue report by flexible criteria.
   • by 'sources of revenue - single, multiple, and all'.
   • by 'target vs. actual / tax included / excluded'.
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-business-rules-1d697a8f1590

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่ง User Story ด้วย Data Entry Methods - Splitting a User Story Using Data Entry Methods:
   As a user, I want to create my first to-do-list.
   • ... to-do-list using Command Line. เช่นใช้ตอน Migrate จากระบบอื่นที่มี to-do-list เยอะๆ มาของเรา
   • ... using a simple UI. ยังยากอยู่ ก็แบ่งให้เล็กลงและง่ายขึ้นอีก เช่น ต้องมี Due Date ก็มีให้เลือก
    • พิมพ์วันที่เองทั้งหมด
    • เลือกวัน เดือน ปี จาก Dropdown Box
    • เลือกวันที่จากปฏิทิน
    • เลือกวันที่จากปฏิทินหรือพิมพ์วันที่ด้านบนก็ได้ เช่น Today, Fri, ...
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-data-entry-methods-44cdad366311

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่ง User Story ด้วย Major Effort - Splitting a User Story Using Major Effort:
   As a user, I want to pay for my items using VISA, MasterCard, or American Express.
   Credit Card Type แรกจะมีขนาดใหญ่มาก เพราะต้องทำ Processing Infrastructure อีกสอง Type ก็มาใช้ด้วย
   • ... my items with one credit card type (VISA, MasterCard, American Express). -> Major Effort
   • ... my items with the rest of credit card types (given that one card type already implemented).
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-major-effort-c6618ba628f6

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่ง User Story ด้วย Error Handling Method - Splitting a User Story Using Error Handling Method:
   • Positive Case (Happy Path): การที่ผู้ใช้ใช้ Feature ได้อย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
   • Negative Case: จะพยายามใช้ Feature ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งระบบเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
   As a user, I want to book movie tickets, ...
   • Positive: As a user, I want to successfully book movie tickets, ...
   • Negative: ... I want to be notified if something bad happens while I am booking movie tickets,
    ถ้าแจ้งเตือนทุกขั้นตอนอาจจะเยอะไป ใช้ Message เดียวทุก Error ก็ได้ แล้วค่อยทำให้ฉลาดขึ้น เช่น:
    • ระบุรายละเอียดใน Error Message ให้มากขึ้น
    • อาศัยการ Enable/Disable ปุ่ม ช่องว่าง หรือส่วนประกอบอื่นๆ บนหน้า Web ไปเลย
    • เพิ่มการเขียน Error Message และรายละเอียดทาง Technique อื่นๆ ลงใน Log File
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-error-handling-method-fcfa498f36db

  • Kanban ในชีวิตจริง - แบ่ง User Story ด้วย 'Spike' Technique - Splitting a User Story Using 'Spike' Technique:
   Spike คือ การใช้เวลาทำ Technical Investigation เพื่อตอบคำถามที่มีใน User Story นั้นๆ มีประโยชน์ดังนี้:
   1. ถ้า Team เราไม่มีความรู้เฉพาะทาง จะใช้เพื่อทำความคุ้นเคยกับ Technology นั้น ได้ศึกษาว่าคืออะไร
   2. ถ้าคิดว่า User Story ใหญ่ไปไม่สามารถ Estimate ได้ จะใช้เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อช่วยแบ่ง
   3. ใช้ลองทำ Research หรือ Prototype ดูก่อน ช่วยให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่า Solution นี้จะ Work
   4. ใช้พิสูจน์สมมติฐาน ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าลูกค้าจะใช้งานหรือ Interact กับระบบยังไง (Functional Risk)
   โดยสรุป Spike แบ่งได้สองรูปแบบ:
   Technical Spike: ใช้สำหรับตอบคำถามเชิง Technique ล้วนๆ เช่น วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหา Performance ได้มั้ย?
   Functional Spike: ใช้สร้างความชัดเจนในเรื่องการใช้งานหรือความสัมพันธ์ของระบบกับผู้ใช้ (Prototype, etc.)
   เช่น Mobile Wallet App: As a user, I want to see my daily, weekly and monthly expenses displayed in pie chart so that I can review and understand my expense level quickly.
   • Technical Spike: To research what technique we can use to display a pie chart in iOS, check the level of battery this technique uses, and check app loading time.
   • Functional Spike: To create a prototype that displays daily, weekly, and monthly expense in a pie chart and get feedback from users.
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-user-story-spike-technique-9a4a924aaffa

  • Scrum is? - Easy Definition and Five Memorable Rules for Scrum:
   คือกรอบการปฏิบัติที่ยึดปรัชญาของ Agile Development ในการพัฒนา Product เป็นแนวทางการทำงานร่วมกัน
   "Sustainable & Efficient" Early Delivery of Business Value โดย Scrum บอกว่าต้องทำตามกฏห้าข้อนี้
   1. Split Organization: ดึงคนจากแต่ละแผนกเข้ามาสร้างเป็น Team ใหม่ (Cross-Functional Team)
   2. Split Work: แบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงเพื่อที่จะทำให้งานเสร็จเป็นชิ้นได้เร็วขึ้น มีโอกาสส่งมอบผู้ใช้ได้เร็วขึ้น
   3. Split Time: แบ่งเวลาให้เป็นช่วงเวลาที่เท่ากัน แต่สั้นลง เช่น จากหกเดือนก็เหลือหนึ่งเดือนหกครั้ง เป็นต้น
   4. Optimize Release Plan: Scope หรือ Schedule เปลี่ยนได้ ส่งมอบงานที่สร้างประโยชน์ธุรกิจสำคัญกว่า
   5. Optimize Process: ให้เวลาในการคิดและทดลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
   medium.com/agile-development-in-thai/scrum-is-4711ad19d927

  • Scrum ในหนึ่งนาที - Scrum Team, How Do You Work ... In One Minute?:
   1. Product Owner สร้าง List ของงานโดยเรียงลำดับตามความต้องการจากมากไปน้อย (Product Backlog)
   2. ดึงงานมาจำนวนหนึ่งจาก List บนสุดของข้อ 1. มาสร้างเป็น Sprint Backlog แล้ววางแผน Implement
   3. ใช้ระยะเวลาที่แน่นอน (Sprint) ปกติจะยาวสองถึงสี่สัปดาห์ ทำงานให้เสร็จ มี Daily Scrum ดูความคืบหน้า
   4. ระหว่างทำงานใน Sprint อยู่ Scrum Master จะคอยช่วยให้ Team ทำงานได้อย่างราบรื่นตามเป้าหมาย
   5. จบ Sprint งานควรอยู่ในสภาพส่งมอบ ไม่ว่าจะพร้อม Release to Production, หรือพร้อม Demo
   6. ส่วนใหญ่จะ Demo ต่อด้วยการมองย้อนกลับไปในกระบวนการทำงานเพื่อมองหาข้อควรปรับปรุงงานถัดไป
   7. วนกลับไปข้อ 2. เมื่อ Sprint ใหม่เริ่มต้น Development Team ก็จะเลือกงานจำนวนหนึ่งจาก List บนสุด
   medium.com/agile-development-in-thai/scrum-e33274a50756

  • Kanban ในหนึ่งนาที - Kanban Team, How Do You Work ... In One Minute?:
   1. Kanban Team ช่วยกันสร้าง Kanban Board ที่แบ่ง Column ตามลำดับขั้นในการทำงาน เช่น To Do, ...
   2. Team ประเมินปริมาณและความซับซ้อนของงานเปรียบเทียบความสามารถและจำนวนคน กำหนด WIP
   3. คนที่อยากให้ Team ทำงานให้ (Product Owner) เอางานของตัวเองมาติดบน Kanban Board
   4. Team จะเป็นคนเลือกหยิบงานมาทำด้วยตัวเองเมื่อค่า WIP ใน Column ของตัวเองมีค่าเหลืออยู่
   5. เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว Team จะส่งมอบงานให้ตามความต้องการของเจ้าของงานว่าอยากได้ตอนไหน
   6. Team จะจดบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละงานให้เสร็จสมบูรณ์ (Lead Time) และนำไปปรับปรุงเสมอ
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-8a9b48337ca7
  B-)
 • 16 Feb:

  • Share ประสบการณ์การสอบ PMP Certify (Sixth Edition):
   ข้อสอบของ ExamsPM เป็น Online มีให้ทำ Free 200 ข้อ อันนี้ใกล้เคียงกับที่ทำข้อสอบจริงมาก แต่ข้อเสียคือเขาไม่มีขายแยก จะรวมไปใน Course Training Online ซึ่งมีข้อสอบให้ทำถึง 1,500 ข้อ ราคา Course ก็ประมาณ 199$  สำหรับคนที่ต้องใช้ทุนตัวเอง แนะนำอันนี้เลยน่าจะคุ้มที่สุด แต่ก็จะเป็นแบบเรียน Online ไม่มีให้ถามและก็เป็นภาษาอังกฤษหมด
   pmpthai.blogspot.com

  • High performing organizations are likely to focus on a number of foundational practices including knowledge transfer. A typical knowledge transfer life cycle includes Identifying, capturing and sharing.
   Formal knowledge-sharing and information-sharing procedures. These include learning reviews before, during, and after projects and project phases; for example, identifying, capturing, and sharing lessons learned from the current project and other projects.
   Forming, storming, norming, performing and adjourning are the five stages of team development.
   Initiating, planning, excuting, monitoring and controlling, closing are the five process groups.
   Plan, do, check life cycle is the basis for quality improvement.

  • การบริหารโครงการสำคัญอย่างไร:
   โครงการในปัจจุบัน เป็นโครงการที่มีลักษณะของความไม่แน่นอนสูง ความต้องการของระบบอาจไม่ชัดเจน ถ้าบริหารไม่ดี จะทำให้เสียเงิน เวลา และทรัพยากร จากสถิติการล้มเหลวของโครงการทางด้าน IT ในอเมริกาซึ่งสำรวจโดย Standish Group พบว่า ในปี 2012 โครงการที่ประสบความสำเร็จมีเพียง 29% หรือ 1 ใน 3 เท่านั้น อีก 71% หรือ 2 ใน 3 คือโครงการที่ล้มเหลว หรือต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าที่ได้วางแผนไว้
   www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0023

  • Luarie is currently a consultant project manager for a large retail firm. She is monitoring risks and one of her team members just mentioned that there were new challenges in acquiring leases. Issue log she would record this information.

  • เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ:
   การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารโครงการ ให้กับ Project Manager ภายในบริษัท เป็นเรื่องที่ดำเนินการได้ง่าย และเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นลำดับแรก โดยองค์ความรู้ที่ควรอบรม สามารถแบ่งได้เป็น องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทั้ง 9 ด้าน ที่จำเป็นในการบริหารโครงการ ได้แก่ การบริหารขอบเขตงาน บริหารต้นทุน เวลา คุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารโครงการอย่างบูรณาการ
   www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0022

  • The amount of cost variance allowed on a project usually Decrease over the life of the project.
   The closer we get to project completion the less cost variance we will often allow. The ability to influence cost is greatest at the early stages of the project, making early scope definition critical. At the beginning of a project, a wide cost variance is typically permissible. As we approach completion, the cost variance allowed tends to decrease.

  • Technique การสอบเพื่อ Certified PMP:
   • คุณสมบัติคนจบปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์เป็น Project Manager มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือ 4,500 ชั่วโมง และผ่านการอบรมมาอย่างน้อย 35 ชั่วโมง
   • สมัครเป็นสมาชิก PMI $139 ได้ PMBOK ($37) Free + ลดค่าสอบ $150 + ดู Webinars ก็ได้ 35 PDU
    pmstudycircle.com/2012/02/what-are-the-benefits-of-pmi-membership
   www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0026

  • Adaptive VS Predicative project life cycles:

   • Adaptive life cycles are called agile or change-driven life cycles.
   • Predictive life cycles are referred to as waterfall life cycles.

   • The detailed project scope is defined and approved before each iteration
   • The project scope, time and cost are determined at the early phases of the project

   Hybrid life cycles are combination of predictive and adaptive life cycles.
   Well known project elements follow the predictive approach while elements that are still evolving follow the adaptive approach

  • การใช้ PM Maturity Model ในการพัฒนาการบริหารโครงการในองค์กร:
   ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารโครงการ นอกจากทักษะความสามารถของ Project Manager และ Team งานแล้ว ยังต้องอาศัยความพร้อมขององค์กรในการส่งเสริมให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารโครงการ (Personal Competency) แต่ต้องอาศัยความพร้อมด้านกระบวนการและเครื่องมือมาตรฐานในการบริหารโครงการร่วมด้วย
   www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0024

  • You are managing a project which is in planning phase. You have completed developing the project charter and this project contains multiple phases with multiple contractors. The contract contains proprietary information from the vendors. One of the functional managers of your organization wants to view this information. Deny the request to protect the confidentiality of the information should your response be to them.
   Professional code of ethics and professional conduct. Being the functional manager is not part of the project, you should not share the information with them because you need to protect the confidentiality of the contract.

  • Technique การจัดการความเสี่ยงในโครงการ: ที่เกิดบ่อยเช่น ขอบเขตงานไม่ชัดเจน Team มีความรู้ไม่เพียงพอ
   1. Proactively Manage: ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการป้องกัน (Preventive Action) ก่อนที่จะเกิด
   2. Focus on Stakeholder Expectation: เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการทำงาน และได้รับการสนับสนุน
   3. Motivate Project Team: เช่น สร้างเป้าหมายร่วมกัน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมเครื่องมือ
   4. Put the right man on the right job: สามารถผลักดันให้โครงการสำเร็จได้แม้จะประสบกับปัญหา
   5. Well Plan & Managing Change: ทำให้ประสบกับปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างน้อยและพร้อมเปลี่ยนแปลง
   6. Close up with resource and decision maker: เช่น ผู้บริหาร, Functional Manager, หรือ Vendor
   7. Sensor and alert to risk event: วิธีการที่นิยมใช้กันคือ Key Risk Indicators (KRI) ตรวจสอบอยู่เสมอ
   www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0027
  B-)
  • Todd is a new Project Manager in your company. Your company has a culture where a new PM is helped by senior members of the team. You have been assigned as their PM BUDDY. The new PM asks you whose responsibility is it to determine the priorities between projects in a company. The project management office (PMO) should be your answer be to them.
   It is PMOs job to prioritize the projects.

  • Project Stakeholder Management: ถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะสามารถกำหนดความสำเร็จและล้มเหลว
   • Unaware คือกลุ่มที่ไม่สนใจ เพราะคิดว่าไม่เกี่ยวกับตน, Resistant คือกลุ่มที่สนใจ แต่ต่อต้าน
   • Neutral คือกลุ่มที่สนใจ และไม่ต่อต้านหรือสนับสนุน, Supportive คือกลุ่มที่สนใจ และสนับสนุน
   • Leading คือกลุ่มที่สนใจ และสนับสนุนอย่างมากในระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สำเร็จ

   แนววิธีปฏิบัติในการจัดการ Stakeholder:

   • สื่อสาร โน้มน้าวและจูงใจ ให้เกิด Commitment ร่วมกันในการผลักดันโครงการ, สร้างเป้าหมายร่วมกัน
   • ชี้ให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์, บริหารความคาดหวังให้สอดคล้องหรือไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมาย
   • คาดการณ์ถึงความคาดหวังที่จะเป็นปัญหา และกำหนดวิธีจัดการ, บริหารจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น

   www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0031

  • Your organization has been producing snack foods for over 50 years. Your current project is an extension of a very successful product line of highly processed chips. With the current interest in healthy food, your project has suddenly been terminated. There is a lot to do when a project is terminated. Reviewing work packages to understand current status is most important to focus on first.
   We need to understand the status of the work packages for multiple reasons. Actions and activities necessary to satisfy completion or exit criteria for the phase or project such as: Making certain that all documents and deliverables are up-to-date and that all issues are resolved. From a different standpoint we need to review the status of the work packages to collect lessons learned. Archiving all phase/project records, Releasing resources, and Working with subcontractors to end all open contracts. While we should do all of these activities, we first want to review the status of the work packages. We may need resources, including subcontractors resources to do this.

  • ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ:
   จากงานวิจัยของ David Bacarrini, Curtin University of Technology เรื่องปัจจัยความสำเร็จของโครงการ ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และทักษะของคนในโครงการ รวมถึงการสื่อสารที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะกำหนดความสำเร็จของโครงการ และพอจะสามารถกำหนดเป็นแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความสำเร็จในการบริหารโครงการได้ โดยการจัดเตรียมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการให้พร้อม เช่น กำหนดให้มีการอบรม Project Manager และ Team งาน ให้เข้าใจองค์ความรู้และทักษะในการบริหารโครงการ หรือกำหนดกระบวนการในการยืนยันรายละเอียดในโครงการให้มีความชัดเจนก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้โครงการมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น
   www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0032

  • Cause and Effect Diagram:
   A decomposition technique that helps trace an undesirable effect back to its root cause.

   Change:
   A modification to any formally controlled deliverable, project management plan component, or project document.

   Change Control:
   A process whereby modifications to documents, deliverables, or baselines associated with the project are identified, documented, approved, or rejected.

   Change Control Board (CCB):
   A formally chartered group responsible for reviewing, evaluating, approving, delaying, or rejecting changes to the project, and for recording and communicating such decisions.

   Change Control System:
   A set of procedures that describes how modifications to the project deliverables and documentation are managed and controlled.

   Change Control Tools:
   Manual or automated tools to assist with change and/or configuration management. At a minimum, the tools should support the activities of the CCB.

   Change Log:
   A comprehensive list of changes submitted during the project and their current status.

   Change Management Plan:
   A component of the project management plan that establishes the change control board, documents the extent of its authority, and describes how the change control system will be implemented.

   Change Request:
   A formal proposal to modify a document, deliverable, or baseline.

  • การพัฒนาการบริหารโครงการในองค์กร:
   ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารโครงการ มาจาก 2 องค์ประกอบหลักคือ
   1. องค์ความรู้และทักษะของผู้จัดการโครงการ และสมาชิกในโครงการ (Personal Competency)
   2. กระบวนการและเครื่องมือมาตรฐานในการบริหารโครงการ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ (Organization Maturity)

   โดยทั้งสองนั้น ต้องทำไปพร้อมๆ กัน และสอดคล้องกันเพื่อส่งเสริมให้ บุคคลากรที่มี Competency สามารถทำงานร่วมกันในองค์กร ด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

   www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0033

  • The act of collecting and distributing status reports, progress measurements, and forecasts is part of: Performance reporting.
   Performance reporting is part of the Monitoring and Controlling Project Work process.

  • 7 Basic Skills For Practitioner Project Manager:

   1. Clarify Scope & Requirements:
    "I need to know your requirements
    Tell me your expectation, problems, and wishes"

   2. Identify Risks & Success Factors:
    Success: Project, Planning, Quality, Management, Development, Analysis, Controlling, Plan, System, Resources, Team, Budget

   3. Clarify Activities & Project Works
   4. Sequence Acivities & Develop Project Schedule: Planning & Scheduling
   5. Estimate Project Cost
   6. Assign Roles & Responsibilities: Team
   7. Monitor & Control Project Work

  • For the Monitor and Control Project Work process, the lessons learned register may have information on effective response for variances, and corrective and preventive actions.

  • 6 Skills For Professional Project Manager:
   Mega Project, Complex & High Risks, Long-Term Project, High Investment, Many Stakeholders

   1. Manage Risks:
    Identify & Forecast Risks
    Prevent The Problems
    Get Things Done
    "Focus On Preventive"

   2. Deliver Outcome:
    Quality & Time & Cost
    Complete Output
    "Create Business Value"

   3. Manage Expectation:
    • I don't want to change.
    • Is the new one better?
    • Low Cost Please!
    • Don't waste time. We need to start now.
    • High Profit First.
    • High Quality First.
    • Don't forget my requirements.
    Active Listening
    "Listen By Your Heart Not Your Ears"

   4. Manage Changes:
    "Assess The Impact & Re-plan"

   5. Motivate & Inspire Team

   6. Communicate & Influence:
    "Communication is the real work of Project Manager"
    negotiation

  • About PMI:
   • The Project Management Institute www.pmi.org
   • Founded in 1969 by working project managers.
   • PMI delivers value for more than 2.9 million professionals.
   • Largest Not-for-Profit Organization for Project Management Professionals, Governed by a Board of Directors; elected "volunteer" members.
   • Chapters act as "franchises", providing education and networking Opportunities
   • PMI has 1400 REPs across the glob
   • More than 800,000 credential holders in 180 countries
  B-)
  • About PMP:
   • PMI's Project Management Professional (PMP)® credential is the most important industry-recognized certification for project managers.
   • Globally recognized and demanded, the PMP® demonstrates that you have the experience, education and competency to lead and direct projects.
   • There are more than 750,000 PMP credential holder around the world till Feb 2016. PMI established Body of Knowledge PMBOK (1996, 2000, 2002, 2008, 2013, 2018)

  • Understand Project Management Office (PMO):
   Work, Products, Solution, Organisation, Strategy, Success, Service, Innovation, Target, Team Work,
   "We have 20-35 new projects to achieve in this year"
   • My Resources
   • I work on my own way
   • Don't share our mistakes
   • I need more resources
   • Do you have historical information of this project?

   "We have to achieve our projects to drive our business"
   CRM, ERP, Online Payment Project, e-Commerce, Mobile Banking, New Product Development
   "I need PMO"

  • CEO Expects PMO to do these works:
   • Supportive PMO:
    • Collaborate Multi-Projects
    • Set up PM Process
    • Train New PM
    • Report Project Status
   • Controlling PMO add:
    • Consult & Mentor PM
    • Govern & Audit Projects
   • Directive PMO add:
    • Manage Resources
    • Create Business Value
    • Prioritize Project

  • What's New in the 6th edition?:

   • The Process Groups remain the same

   • In Knowledge Areas: Name of a couple has been changed
    • Project Time Management is now Project Schedule Management,
    • Project Human Resource Management is now Project Resource Management

   • New added processes: There are three new processes (49 total)

    • Manage Project Knowledge, (Executing Process Group and Project Integration Management knowledge area).

    • Implement Risk Responses, which is now included as part of the Executing Process Group and Project Risk Management knowledge area.

    • Control Resources, which is now included as part of the Monitoring and Controlling Process Group and Project Resource Management knowledge area.

   • The Close Procurement process has been removed and portions have now been moved to Control Procurements and other portions to the Close Project or Phase process.

   • Other changes:
    • Perform Quality Assurance -> Manage Quality
    • Plan Human Resource Management -> Plan Resource Management
    • Acquire project Team -> Acquire Resources
    • Develop Project Team -> Develop Team
    • Manage Project Team -> Manage Team
    • Control Communications -> Monitor Communications
    • Control Risks -> Monitor Risks
    • Plan Stakeholder Management -> Plan Stakeholder Engagement
    • Control Stakeholder Engagement -> Monitor Stakeholder Engagement

  • Test Pre Requirements:

   • 36 training hours in PMP
   • fees of the test are 555 usd (with pmi membership)

   • For BSC Degree:
    • 4,500 hours or 3 years projects experience

   • For Secondary school Degree:
    • 7,500 hours or 5 years projects experience

   • The Study Design:
    • Phase 1 study by Knowledge area
    • Phase 2 study by process groups
    • Phase 3 review and questions solving

   • While attending the study ...:
    • Read the correspondent chapter first
    • Read whole chapter
    • Make your own summary
    • Solve at least 50 questions about each chapter or knowledge

   • Your self study path:
    In 3 major steps you can easily gain the certificate:
    • Make your own study plan (don't memorize but understand)
    • Solve at least 4,000 questions and know the wrong and the correct reasons
    • Solve at least 4 complete test simulations

   • Course contents:
    • Introduction
    • Project management framework
    • Project integration management
    • Project scope management
    • Project schedule management
    • Project quality management
    • Project cost management
    • Project risk management
    • Project resource management
    • Project communications management
    • Project procurement management
    • Stakeholder management
    • Revision by process groups
    • Revision questions
    • How to apply for the Exam

  • How about the exam?:
   • There are 200 total multiple choice questions which make up the PMP exam
   • 25 randomly placed "pretest questions" are included, and do not count towards the pass/fail determination. These questions are not identifiable during the exam.
   • Individuals have four hours to complete the exam.
   • Only correct answers count, and a passing score is determined by "sound psychometric analysis". This scoring method indicates that scores reflect the difficulty of the questions answered. As such, PMI does not identify a precise "score" needed to pass the exam.

  • What is the current exam format?:
   • Initiating the project 13%
   • Planning the project 24%
   • Executing the project 31%
   • Monitoring and controlling the project 25%
   • Closing the project 7%
   • Professional ethics and social responsibility Spread across all process groups

  • Project Management Frame work:

   • Overview and Purpose:

    Project management is not new. It has been in use for hundreds of years.

    The project management body of knowledge includes proven traditional practices that are widely applied as well as innovative practices that are emerging in the profession.

    Pyramids of giza, Great wall of china, Landing on the moon, International space placement

    • The Standard for Project Management:

     The Standard for Project Management is a foundational reference for PMI's project management professional development programs and the practice of project management based on descriptive practices, rather than prescriptive practices.

    • Common Vocabulary:

     The PMI Lexicon of Project Management Terms provides the foundational professional vocabulary that can be consistently used by organizations, portfolio, program, and project managers and other project stakeholders.

    • Code of Ethics and Professional Conduct:

     • PMI publishes the Code of Ethics and Professional Conduct to instill confidence in the project management profession and to help an individual in making wise decisions.

     • The values that the global project management community defined as most important were (RRFH) Responsibility, Respect, Fairness, and Honesty.

     • It contains both Aspirational standards and Mandatory standards.
  B-)
  • Project Management Frame work:

   • Foundational Elements:
    Basic definitions related to the project management will be explained here such as:

    • Projects:

     A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.

     Projects are temporary, but their deliverables may exist beyond the end of the project likewise building a national monument will create a deliverable expected to last for centuries.

     Projects drive change in organizations. From a business perspective, a project is aimed at moving an organization from the current state to the future state.

     Projects enable business value creation:
     business value is the net quantifiable benefit derived from a business endeavor which may be tangible or intangible

     Examples of tangible elements: Monetary assets, Stockholder equity, Utility, Fixtures, Tools, Market share.
     Examples of intangible elements: Goodwill, Brand recognition, Public benefit, Trademarks, Strategic alignment, and Reputation.

     Projects are Unique:
     A non repeatitive product, service, or result
     Examples of a project:
     • Developing a new pharmaceutical compound for market,
     • Merging two organizations
     • Exploring for oil in a region

     Projects are Temporary:
     A project has a definite beginning and end
     The end of the project is reached when one or more of the following is true:
     • The project's objectives have been achieved;
     • The objectives will not or cannot be met;
     • Funding is exhausted or no longer available for allocation to the project
     • The need for the project no longer exists (the customer no longer wants the project completed)
     • The human or physical resources are no longer available
     • The project is terminated for legal cause or convenience

     Project Initiation Context:
     Projects are initiated for one or more of the following factors:
     • Satisfy Stakeholder Requests or Needs
     • Implement or Change Business or Technological Strategies
     • Create, Improve, or Fix Products, Process, or Services
     • Meet Regulatory, Legal, or Social Requirements

    • The Importance of Project Management:

     Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements.

     Effective project management helps to:
     • Meet business objectives; Satisfy stakeholder expectations;
     • Be more predictable; Increase chances of success;
     • Deliver the right products at the right time

     Poorly managed projects results in:
     • Missed deadlines, Cost overruns, Poor quality, Rework

    • Relationship of Project, Program, Portfolio, and Operations Management:

     • Overview:

      A program is defined as a group of related projects, subsidiary programs, and program activities managed in a coordinated manner to obtain benefits not available from managing them individually.

      Programs are not large projects. A very large project may be referred to as a megaproject.

      Megaprojects cost US$1billion or more, affect 1 million or more people, and run for years
      Example a satalite program

      A portfolio is defined as projects, programs, subsidiary portfolios, and operations managed as a group to achieve strategic objectives
      Example a construction company wants to invest in oil and gas to increase its profits

     • Program Management is defined as the application of knowledge, skills, and principles to a program to achieve the program objectives and to obtain benefits and control not available by managing program components individually

      Program management focuses on the independencies between projects and between projects and the program level to determine the optimal approach for managing them

     • A portfolio is defined as projects, programs, subsidiary portfolios, and operations managed as a group to achieve strategic objectives

      Portfolio management is defined as the centralized management of one or more portfolios to achieve strategic objectives.

     • Operation management is concerned with the ongoing production of goods and/or services.

      It ensures that business operations continue efficiently by using the optimal resources needed to meet customer demands

     • Projects can intersect with operations at various points during the product life cycle, such as:
      • When developing a new product, upgrading a product, or expanding outputs;
      • While improving operations or the product development process;
      • At the end of the product life cycle;
      • At each closeout phase
  B-)
  • Project Delay กับการทำงานเกินเวลา - Working Over Time - Your Exception or Norm?:
   image
   การทำงานเกินเวลาสร้างปัญหามากมายอย่างที่ทุกคนรู้ (แต่แกล้งทำเป็นลืม): ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง, คุณภาพงานลดลง, ขวัญกำลังใจแย่ลง, สุขภาพทรุดโทรม
   อย่าคิดถึงทำงานเกินเวลาเป็นตัวเลือกแรกเพื่อ Project Delay ต้อง (1) ลด Scope และ (2) ขยาย Schedule
   การทำงานเกินเวลาควรจะเป็นข้อยกเว้น (Exception) ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ (Norm)
   medium.com/pure-project-management/-10a058c7d36f

  • www.coraline.co.th/single-post/2018/01/07/แนวคิดการทำงานของบริษัทยุคใหม่แบบ“Agile”

  • ที่มาของ Agile Development - Marshmallow Challenge:
   1. ไม่ได้มีโอกาสครั้งเดียวในการบรรลุเป้าหมาย ลงมือทำ ล้มเหลวให้เร็ว ปรับปรุงคุณภาพมีประสิทธิภาพกว่า
   2. อย่าทำงานชิ้นใหญ่ในครั้งเดียว แบ่งงานเป็นส่วนเล็กๆ และมุ่งมั่นไปที่เป้าหมาย ทดลองเสมอ
   3. หลายครั้ง Team ต้องการคนที่มีทักษะในเรื่องการประสานงาน เข้าใจกระบวนการทำงาน นิสัยคนใน Team
   medium.com/agile-development-in-thai/agile-development-e87542982e7b

  • ความหมายอย่างสั้นของ Agile Development - Early Delivery of Business Value:
   เป็นหลักการ เป็นปรัชญาที่ใช้เพื่อส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจให้เร็วขึ้นหรือตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้า Team เราทำได้ดังนี้ก็ถือว่าเป็น Agile หรือ Agility แล้ว
   medium.com/agile-development-in-thai/agile-development-76dd6844eed1

  • หลักการของ Agile Development - Twelve principles to build sustainable & efficient agile team:
   1. สิ่งที่สำคัญสูงสุดคือการทำให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยการส่งมอบ Software ที่มีคุณค่าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
   2. ยินดีให้มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการได้แม้ในระยะสุดท้ายเพื่อให้ลูกค้ามีความได้เปรียบในการแข่งขัน
   3. ส่งมอบ Software อย่างสม่ำเสมอ จากทุกไม่กี่สัปดาห์ถึงไม่กี่เดือนและถ้าเป็นไปได้ ระยะเวลายิ่งสั้นยิ่งดี
   4. คนที่ทำงานด้านธุรกิจและนักพัฒนาต้องทำงานร่วมกันทุกวันตลอดทั้ง Project
   5. สร้าง Project จากกลุ่มคนที่มีแรงจูงใจทำงาน ให้สภาพแวดล้อมที่ดีและสนับสนุน และเชื่อมั่นในเขา
   6. วิธีการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง Team พัฒนาคือการเจอหน้ากัน
   7. Software ที่ทำงานได้เป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับความคืบหน้าของงาน
   8. ผู้บริหาร นักพัฒนา และผู้ใช้หรือลูกค้าควรจะรักษาความเร็วในการพัฒนาที่คงที่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
   9. การให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องในความเป็นเลิศในด้าน Technical และการออกแบบจะเพิ่มความคล่องตัว
   10. ความง่าย - ศิลปะในการเพิ่มสิ่งที่ไม่ต้องทำหรือไม่ควรทำ - นั้นเป็นเรื่องสำคัญ
   11. การวางโครงสร้างระบบ ความต้องการของลูกค้า และการออกแบบที่ดีที่สุดมาจาก Team ที่จัดการตัวเองได้
   12. พิจารณาว่าจะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร? สม่ำเสมอ และเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นตามนั้น
   medium.com/agile-development-in-thai/agile-development-d1b58fe55be8

  • เจตนารมณ์ของ Agile Development - Manifesto for Agile Development:
   1. ให้ความสำคัญกับบุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์กัน มากกว่ากระบวนการและเครื่องไม้เครื่องมือ
   2. ให้ความสำคัญกับ Software ที่ใช้งานได้ มากกว่าเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์
   3. ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับลูกค้า มากกว่าการเจรจาต่อรองกันเรื่องสัญญา
   4. ให้ความสำคัญกับการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการทำตามแผนงานเพียงอย่างเดียว
   medium.com/agile-development-in-thai/agile-development-6cedc8c045de

  • Agile Development กับวิธีปฏิบัติยอดนิยม - Famous Agile Development Practices:
   1. มุ่งสร้าง "Sustainable & Efficient Early Delivery of Business Value"
   2. เน้นการทดลอง (Empirical) แทนที่จะทำตามทฤษฎี และกฏเกณฑ์เพียงอย่างเดียว
   3. พัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ (Continuous Improvement)
   medium.com/agile-development-in-thai/agile-development-b7d61389f1de

  • Kanban's Rules:
   image
   1. Visualize the workflow: แบ่งงานใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ เขียนลงบนกระดาษหรือ Card และติดไว้บนผนัง
   2. Limit number of work in progress (WIP): กำหนดตัวเลขสูงสุดของงานที่จะมีอยู่ได้ในแต่ละ Column
   3. Measure the lead time: วัดเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ (Cycle Time) ต้องปรับปรุงเสมอ
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-a7e063411d1e

  • ประโยชน์ของ Kanban และ Kanban Board - Benefits of using Kanban and Kanban Board:
   image
   1. คนเห็นง่ายเพราะติดอยู่บนกระดานหรือกำแพง
   2. เห็นขั้นตอนการทำงานชัดเจนจากชื่อ Column
   3. เห็นสถานะของงาน (Card) ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างชัดเจนเช่นกัน
   4. เห็นว่างานไหนเสร็จแล้ว (ได้กำลังใจ)
   5. เข้าใจภาพรวมของปริมาณงานในแต่ละ Team หรือแต่ละคน
   6. รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ขั้นตอนไหน
   7. รู้ได้ว่างานไหนใช้เวลาทำนานผิดปกติถ้ามีการเขียนวันเริ่มงาน (Start Date) บน Card
   8. ช่วยในการคำนวณ Lead Time (Cycle Time) ได้ง่ายๆ ด้วยสูตร Lead Time = End Date - Start Date
   9. มีส่วนช่วยหรือผลักดันให้คนใน Team พูดคุยกันในเรื่องงานและปัญหาที่เจออยู่
   medium.com/agile-development-in-thai/kanban-kanban-board-75429221a775

  • ที่มาของ Work In Progress (WIP) - Where does WIP come from?:
   image
   การจำกัดปริมาณงานที่ทำได้ในเวลาหนึ่งๆ จะช่วยให้งานเสร็จมากขึ้น Multi-Tasking เป็นตัวทำลาย Productivity
   medium.com/agile-development-in-thai/work-in-progress-wip-f41872417fa2

  • ผลกระทบของ WIP ที่มีต่อการทำงาน - The WIP Effect:
   เมื่อมีการเพิ่มความสำคัญของงาน F ทำให้มี WIP เพิ่มเข้ามา เราจะทำอย่างไรดี?
   1. Accept Change (รับ F มาทำทันที): นอกจากจะเสียวินัยแล้วยังอาจเกิดปัญหาคอขวดที่ขั้นตอนต่อไป
   2. Reject Change: ทำเป็นงานแรกเมื่อ WIP ว่าง แต่จะไม่ Responding to Change over Following Plan
    เหมาะเวลา WIP นึงใกล้จะเสร็จแล้ว เพราะหยุดงานที่ทำอยู่ เริ่มทำงานใหม่ และกลับมา มี Overhead สูง
   3. Increase WIP (เพิ่ม WIP เพื่อรับงานทันที): ข้อเสียก็จะเหมือนข้อ 1. Accept Change
   4. Accept Change & Remove Existing (รับมาทำทันทีโดยเลือกงานหนึ่งออกไป): OK, WIP เท่าเดิม
   medium.com/agile-development-in-thai/wip-4c52d703d43d

  • จำเป็นต้องมี WIP ในทุกขั้นตอนการทำงาน? - Do we need a WIP for every step?:
   • ถ้าไม่กำหนดเลย: มีงานให้ทำล้นมือไปหมดแต่งานไม่ค่อยเสร็จ
   • กำหนดบางขั้นตอน: เป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาคอขวด
   • กำหนดทุกขั้นตอนที่มีการทำงานเกิดขึ้นจริง: ปัญหาคอขวดจะน้อยลง งานจะไหลได้คล่องมากขึ้น
   medium.com/agile-development-in-thai/wip-e2fa01705965

  • WIP กับการประยุกต์ใช้ - WIP and Its Applications:
   เราสามารถดัดแปลงตัวเลข WIP เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้ ตัวอย่าง:
   1. WIP = 2 ไม่ได้แปลว่าจะมีได้แค่สองงาน แต่มันคือจะมีงานจากไม่เกินสอง Project เท่านั้น
   2. ระบุ Delayed Tasks เมื่องานอยู่บน Kanban Board นานกว่าค่าเฉลี่ยของ Lead Time / Cycle Time
   medium.com/agile-development-in-thai/wip-a8468c1b057

  • เมื่อไม่สามารถเริ่มงานใหม่เพราะ WIP เต็ม - What to do when your WIP is full?:
   Team จะหยุดงานทั้งหมดเพื่อช่วยกันทำให้งานที่สร้างปัญหาคอขวดเสร็จไปก่อน โดยจะแก้ที่ปลายน้ำก่อน
   Test > Integrate > Dev
   image
   medium.com/agile-development-in-thai/wip-fc8e7141f3

  • ความสัมพันธ์ของ WIP, Cycle Time และปริมาณงาน - A Relationship of WIP, Cycle Time, and Number of Features:
   image
   WIP น้อยเหมือนโดนบังคับให้ทำงานจำนวนน้อยๆ ให้เสร็จ ทำให้เวลาที่ใช้ในงานแต่ละงาน (Cycle Time) จะน้อย
   จุดที่ 1, 2, และ 3 ... จุดอิ่มตัว (Equilibrium Point) ไหนเหมาะสมกับ Team เราที่สุด อันนี้ต้องลองเลือกเอง
   medium.com/agile-development-in-thai/wip-cycle-time-6b03ccdf9f79
  B-)