พัฒนาตัวเอง
    • [จิตวิทยา] การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น:
      คนเราทุกคนไม่มีใครสามารถจะอยู่ในโลก ในสังคม ได้โดยลำพังคนเดียวได้ การจะประกอบกิจการใดๆ จำเป็นที่จะต้องมีผู้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
      writer.dek-d.com/362002/story/view.php?id=1763249