ระบบฐานข้อมูล (Database System)
  • ประวัติ, สถาปัตยกรรม, ระบบจัดการ, การออกแบบ
    http://th.wikipedia.org/wiki/ฐานข้อมูล
    8)