เฮลโลเวิลด์ (Hello World!)
  • เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ทำการแสดงผลคำว่า "Hello world" หรือ "Hello, world!"(ตามหลักภาษาอังกฤษ) บน
    http://th.wikipedia.org/wiki/เฮลโลเวิลด์
    8)