Client Access License (CAL)
 • ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจำเป็นต้องมี CAL สำหรับผู้ใช้แต่ละรายหรืออุปกรณ์แต่ละเครื่องที่เข้าถึงซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ CAL มีสองประเภท ได้แก่ Device CAL และ User CAL สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ประเภทใดประเภทหนึ่งได้ แต่ต้องระบุการเลือกเมื่อได้รับสิทธิ์การใช้งานนั้น หรือเมื่อต่ออายุ Software Assurance
  • [li]Device CAL
   อนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่อุปกรณ์หนึ่งเครื่องสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้คนใดก็ตามเพื่อเข้าถึงอินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์[/li]
   [li]User CAL
   อนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ผู้ใช้หนึ่งรายสาหรับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใดก็ตามเพื่อเข้าถึงอินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์[/li]

  CAL ต้องเป็นไปตามรุ่นที่กำหนด โดยจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นใหม่กว่ารุ่นซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีการเข้าถึง CAL ของลูกค้าจะอนุญาตการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ลูกค้ารายนั้นหรือบริษัทในเครือของลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (ตามที่ระบุในข้อตกลง Volume License ของลูกค้า) แต่ไม่ได้อนุญาตการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของนิติบุคคลอื่นใดก็ตาม

  สามารถปรับใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อลดจำนวนอุปกรณ์หรือผู้ใช้ที่เข้าถึงซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ที่เรียกว่า การทำมัลติเพลกซ์หรือพูลลิ่ง อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้ไม่ได้เป็นการลดจานวน CAL ที่จำเป็นต้องมีในการเข้าถึงหรือใช้งานซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ CAL มีความจำเป็นสาหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องหรือผู้ใช้แต่ละรายที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์สำหรับการทำมัลติเพล็กซ์หรือพูลลิ่ง หรือส่วนหน้า (Front End) ของฮาร์ดแวร์

  External Connector (EC) License

  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ CAL สำหรับเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องที่มีการเข้าถึงจากผู้ใช้ภายนอก ผู้ใช้ภายนอกคือ ผู้ใช้ที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้รับจ้างนอกสถานที่ สิทธิ์การใช้งาน EC ที่โอนให้กับเซิร์ฟเวอร์จะอนุญาตการเข้าถึงจากผู้ใช้ภายนอกโดยไม่จำกัดจำนวน เซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพแต่ละเครื่องที่ผู้ใช้ภายนอกเข้าถึงจำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน EC เพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้น โดยไม่คานึงถึงจำนวนอินสแตนซ์ที่ใช้งาน สิทธิ์ในการใช้งานอินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยแยกต่างหาก กล่าวคือ EC จะอนุญาตเฉพาะการเข้าถึงเท่านั้น เช่นเดียวกับ CAL สิทธิ์การใช้งาน EC มีลักษณะเหมือนกับ CAL คือเป็นไปตามรุ่นและฟังก์ชันการทำงานที่กำหนด โดยจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นใหม่กว่ารุ่นซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีการเข้าถึง การตัดสินใจว่าจะต้องได้รับ CAL หรือ EC สำหรับผู้ใช้ภายนอกนั้นขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าเป็นหลัก
  [center]Credit: ปุ๊ซัง[/center] 8)