Thaithon / ไทยธอน เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไทย
  • ไืทยธอน / Thaithon เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบไว้สำหรับการเขียนโปรแกรม หรือ พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาไทย โดยรูป
    http://www.vcharkarn.com/vblog/42164
    8)