การเขียนโปรแกรมติดต่อระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับคอมพิวเตอร์
  • AT Command เป็น protocol ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ยึดใช้เป็น protocol หลักในการ interface กับ คอมพิวเตอร์ ซึ่ง
    http://202.28.94.55/web/320491/2547/seminar/g15/file/presentation.ppt
    8)