รวมประเภทของ Program ต่างๆ ว่าใช้งานอะไรบ้าง !!!
  • เก็บข้อมูลปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย, เก็บและวิเคราห์ Log ต่างๆ , ใช้วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ทั้งของ Server
   www.thaiadmin.org/board/index.php?topic=95033

  What is ZABBIX ?:

  The Enterprise-class Open Source Network Monitoring Solution:

  • 1998 - started as an internal project in a bank
  • April, 2001 - first release of Zabbix 1.0 alpha 1
  • 12 November, 2013 - Zabbix 2.2 LTS
  • 16 February, 2016 - Zabbix 3.0 LTS
  • 21 August, 2017 - Zabbix 3.4
  • 1 October, 2018 - Zabbix 4.0 LTS

  Zabbix release a stable version every one and a half year that means that stable release means that this release will be supported for five years.

  Zabbix Components:

  • Zabbix agent
  • Zabbix server
  • Zabbix proxy
  • Jave Gateway
  • Zabbix frontend
  • Zabbix database

  Operating Systems Support:

  • Linux
  • FreeBSD
  • NetBSD
  • IBM AIX
  • IBM Power8
  • OpenBSD
  • HP-UX
  • Mac OS X
  • Solaris
  • Windows (Only Agent)

  Database Support:

  • MariaDB
  • MySQL
  • SQLite
  • PostgreSQL
  • Oracle DB
  • IBM DB2
  • Elasticsearch

  www.zabbix.com/about

  Capabilities and system requirements:

  System Requirements:

  • 128MB physical memory
  • 256MB disk space
  • the more you store - the more space you need

  • Small - CentOS - Virtual Appliance - MySQL InnoDB > Monitored 100 hosts
  • Medium - CentOS - 2 CPU cores/Memory 2GB - MySQL InnoDB > 500 hosts
  • Large - RedHat Enterprise Linux - 4 CPU cores/8GB - RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL > >1,000 hosts
  • Very large - RedHat Enterprise Linux - 8 CPU cores/16GB - Fast RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL > >10,000 hosts

  www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/installation/requirements

  Capabilities:

  • Millions of metrics per second
  • Active/Passive approach
  • 100,000 of hosts
  • Customization
  • Network discovery
  • VPS, container, application, server, network infrastructure and etc. monitoring
  • ZBX/SNMP/JMX/IPMI
  • API
  • Personal dashboards
  • Encryption
  • Maps
  • Grouping and templating
  • Prediction
  • Severity levels

  What To Start With ?:

  Important:

  • Look after NVPS as you grow
  • Set history and trends period large if it is really needed
  • Don't query too often
  • Look after disk space
  • Set up Zabbix internal alerts
  • Add pollers as you grow
  • Delete unnecessary data
  • Install components on separate machines if possible

  Active Monitoring VS. Statistics:

  • Statistics for time to time reference or post-incident analysis
  • Active monitoring - notify about the incident

  What If Don't Know The Solution:

  • www.zabbix.com/forum
  • zabbix.org/wiki/Main_Page
  • share.zabbix.com
  • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual

  Installation:

  • [root@zabbix]# cat zabbix.repository
  • ก่อนการติดตั้้ง Zabbix จะต้อง Configure ค่า Zabbix RPM Repository ดังนี้:
   root@zabbix]# rpm -ivh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el7.noarch.rpm
  • oot@zabbix]# yum --enablerepo="base" -y install yum-utils
  • ot@zabbix]# yum-config-manager --enable rhel-7-server-optional-rpms
  • ติดตั้ง Zabbix Server กับ MySQL:
   t@zabbix]# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql mariadb-server
   Is this ok [y/d/N]: y
  • @zabbix]# systemctl enable mariadb
  • zabbix]# systemctl start mariadb
  • ทำการตั้งค่าเริ่มต้นของ MySQL:
   abbix]# mysql_secure_installation
   Set root password? [Y/n] Y
   Remove anonymous users? [Y/n] Y
   Disallow root login remotely? [Y/n] Y
   Remove test database and access to it? [Y/n] Y
   Reload privilege tables now? [Y/n] Y
  • สร้าง Zabbix MySQL Database:
   bbix]# mysql -uroot -p
   MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
   ariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'password';
   riaDB [(none)]> flush privileges;
   iaDB [(none)]> quit
  • bix]# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
  • ix]# yum install vim
   Is this ok [y/d/N]: y
  • x]# echo "syntax on" > ~/.vimrc
  • ]# vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
   :/DB
   Not to delete the default values and not to edit them just copy paste.
   # DBHost=localhost
   DBHost=localhost
   DBPassword=password
   Esc
   : x
  • # service zabbix-server start
   If restart machine Zabbix server won't come up.
  • systemctl enable zabbix-server
  • ทำการแก้ไข Configure เพื่อทำการ Update Timezone ของ Zabbix:
   vim /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
   มองหาข้อความและแก้ไขดังนี้:
   php_value date.timezone Asia/Bangkok
   : x
  • หลังจากทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการ Restart Service Apache:
   service httpd restart
  • หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Start Zabbix ตามคำสั่งนี้:
   service zabbix-server status
   Active: active (running)
   See child processes
  • service httpd status
  • service mariadb status
  • ip a
   2: enp0s3:
     inet 10.10.10.11/28
  • หลังจากทำการ Start Zabbix เรียบร้อยแล้วให้ทำการเข้าผ่านหน้า Web:
   http://10.10.10.11/zabbix
   Next step can scroll it's down everything is OK.
   Password: password
   Finish
  • Default Username:
   Username: Admin
   Password: zabbix
   Sign in
  • www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/installation/install_from_packages

  Zabbix agents: คือ Software เพิ่มเติมที่ติดตั้งหลังจากติดตั้ง Zabbix Server เพื่อใช้ในการ Monitor ตัว Zabbix Server แบ่งเป็นสองกรณี:

  1. Passive Check คือ Zabbix Agent จะส่งข้อมูลหาฝั่ง Server เมื่อมีการร้องขอ
  2. Active Check คือ Zabbix Agent จะส่งข้อมูลหาฝั่ง Server เป็นระยะๆ
  • yum install zabbix-agent
   Is this ok [y/d/N]: y
  • vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
   LogFileSize=100(MB)
   EnableRemoteCommans=1
   LogRemoteCommands=1
   #Hostname=Zabbix server
   RefreshActiveChecks=60(seconds)
   : x
  • systemctl enable zabbix-agent
  • systemctl start zabbix-agent
  • service zabbix-agent status
  B-)
 • 1 Comment sorted by
  • Zabbix Installation Step:
   www.zabbix.com/download

  • Zabbix Template:
   github.com/jjmartres/Zabbix/tree/master/zbx-templates

  • Zabbix Web:
   Configuration > Hosts > Create host:
   Host name: localhost
   Groups: Linux servers
   Add > Items > Create item:
   Name: agent.ping
   Key: agent.ping
   New application: availability
   Add > Create item:
   Name: agent.hostname
   Type: Zabbix agent (active)
   Key: agent.hostname
   Type of information: Text
   History storage period: 7d
   New application: agent information
   Add > Apply > No Info column = up and running
   Search: localhost > Latest data > Graph:
   View as: Values
  • yum install zabbix_get
  • zabbix_get -s 127.0.0.1 -k agent.ping
  • vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
  • zabbix_server -R config_cache_reload > Apply changes at the very moment (Default 60 seconds)

  Monitoring network equipment with SNMP:

  • yum insatll net-snmp
   Is this ok [y/d/N]: y
  • yum install net-snmp-utils.x86_64
  • snmpwalk -v2c -cmycommunity 10.10.10.1 sysDescr or
   snmpwalk -v2c -cmycommunity 1.3.6.1.2.1.1.1

  • Configuration > Hosts > Create host
   Host name: gateway
   Groups: Discovered hosts
   Agent interfaces: Remove
   SNMP interfaces: 10.10.10.1 IP 161 and Use bulk requests > Add
   Items > Create item
   Name: System Description
   Type: SNMPv2 agent
   Key: sysDescr.0
   Host interface: 10.10.10.1 : 161
   SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.1.1
   SNMP community: mycommunity
   Update interval: 30s
   History storage period: 3d > Add

  • vim /etc/snmp/snmpd.conf
   change community from public > mycommunity
   systemctl start snmpd
   systemctl status snmpd

  • Monitoring > Latest data
   Hosts: gateway > Apply
  B-)