การใช้ Auto Filter - Excel
  • AutoFilter ใช้ในการกรองหารายการที่ต้องการโดยไม่มีการจัดเรียง Row ใหม่ โดย Excel จะหุบบรรทัดซึ่งไม่ใช้งานออกไป ให้เห็น
    http://www.excelexperttraining.com/blogs/archives/z000780.php
    8)