แสดงกระทู้ล่าสุด ในหน้าแรก phpbb3
 • <?
  include("/config.php");

  $db=mysql_connect ($dbhost,$dbuser,$dbpasswd) or die ("Error!");
  mysql_select_db("$dbname");
  mysql_db_query($dbname,"SET NAMES utf8");

  $qboard='select T.topic_id, T.topic_title, U.username, T.topic_time, T.topic_replies, T.topic_poster, P.post_username, T.topic_views, T.topic_replies
  from '.$table_prefix.'topics as T
  left join '.$table_prefix.'posts as P on T.topic_first_post_id=P.post_id
  left join '.$table_prefix.'users as U on U.user_id=T.topic_poster
  order by T.topic_last_post_id desc limit 10';
  $rboard=mysql_query($qboard, $db) or die("Error".mysql_error());

  ?>
  <div align="left"></div>
  <table width="470" align="center">
  <tr>
  <td align="center">Topic</td>
  <td align="center">Post</td>
  <td align="center">Rd/Rply</td>
  <td align="center">Reply</td>
  <td align="center">Date</td>
  </tr>
  <?
  while ($rowb=mysql_fetch_array($rboard)) {
  echo '<tr>';
  //echo '<td>'.$rowb[0].'</td>';
  echo '<td><a href="board/viewtopic.php?t='.$rowb[0].'" target="_blank">'.substr($rowb[1], 0, 100).'</a></td>';

  if($rowb[5]==-1) echo '<td><strong>'.$rowb[6].'</strong></td>';
  else echo '<td><strong>'.$rowb[2].'</strong></td>';

  echo '<td>'.$rowb[7].'/'.$rowb[8].'</td>';

  if ($rowb[4]!=0) {
  $qboard2='select U.username, P.post_time, P.poster_id, P.post_username
  from '.$table_prefix.'posts as P
  left join '.$table_prefix.'users as U on U.user_id=P.poster_id
  where P.topic_id='.$rowb[0].' order by P.post_time desc limit 1';
  $rboard2=mysql_query($qboard2, $db);
  $rowb2=mysql_fetch_array($rboard2);

  if($rowb2[2]==-1) echo '<td><strong>'.$rowb2[3].'</strong></td>';
  else echo '<td><strong>'.$rowb2[0].'</strong></td>';

  echo '<td>'.date("d.m.y", $rowb2[1]).'&nbsp;</td>';
  }
  else {
  echo '<td>N/A</td>';
  echo '<td>'.date("d.m.y", $rowb[3]).'</td>';
  }
  echo '</tr>';
  }
  ?>
 • 2 Comments sorted by
 • mysql_db_query($dbname,"SET NAMES utf8");

  ในกรณี การแสดงผลเป็น ???????? ให้แก้ตรง SET NAMES utf8 ไปเป็นระบบเดียวกะเว็บบอร์ด

  Cr: DevilDogTG
 • ฮอ... ขอบคุงฮับ :idea: