อักษรย่อในประกาศรับสมัครงาน
  • การอ่านประกาศรับสมัครงานนั้น  ผู้อ่านมักจะพบกับอักษรย่อเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เพราะข้อจำกัดในเนื้อที่โฆษณา และผู้เขียนโฆษณาก็มักใช้คำย่อ
    http://depart.sau.ac.th/library/index.php/knowledge-sharing/53-phusit-rattanawong/109-2010-05-27-03-49-01
    8)