Bug MSN Version Lower 8.1
  • มันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา สำหรับผู้ที่ใช้ เครื่องคอมแรงๆ ซึ่งมี ram เหลือเฟือ ให้เจ้า msn version นี้ แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ใช้คอมเก่าๆ cpu
    http://antierr.wordpress.com/2007/09/22/msn-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-update-a-newer-version
    8)